Aanmelden voor Wmo ondersteuning

Inloggen met DigiD Aanmelden Wmo-voorziening Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanmelden door organisatie

Van aanmelding tot aanvraag

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar door leeftijd, ziekte of een beperking kan het nodig zijn dat u hierbij hulp nodig hebt.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen

Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warme maaltijdvoorziening of door particuliere hulp te regelen, een klusjesdienst of hulpmiddelen in huis die het wonen gemakkelijker maken. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen, zoals een hulpkring.

U heeft hulp nodig met uw vraag

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen met een vraag dan zijn er cliëntondersteuners/meedenkers die u kunnen ondersteunen met uw vraag. Meer informatie vindt u op de pagina Cliëntondersteuner.

Aanmelden Wmo-voorziening

Klik op de knop 'Aanmelden Wmo-voorziening'. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

In het aanmeldformulier geeft u aan:

 • wat uw vraag of probleem is;
 • wat u wel of niet zelf kunt;
 • wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.

Gesprek en onderzoek

De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Ze kijkt samen met u wat u nog zelf kunt en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen. Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld ondersteuning bij uw huishouden, een rolstoel of een aanpassing in uw woning.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over:

Verslag

Van het gesprek ontvangt u een verslag met daarin een plan om tot een oplossing te komen. Dit verslag ontvangt u binnen zes weken na uw melding. Als blijkt dat een maatwerkvoorziening voor u de meest passende oplossing is en u bent het eens met het plan, dan ondertekent u het plan en wordt uw aanmelding omgezet in een aanvraag. Voor deze maatwerkvoorziening kunt u kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Aan een persoonsgebonden budget zijn voorwaarden gesteld. Na het indienen van de aanvraag duurt het maximaal twee weken voordat u schriftelijk bericht (een beschikking) krijgt over het besluit op uw aanvraag. In deze brief leest u ook wat u moet doen als u het niet eens bent met het besluit.

Een bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

De eigen bijdrage is € 19 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdragen. Voor meer informatie kijk op CAK-Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl)

Komt u in aanmerking voor een indicatie dan heeft u de keuze om de ondersteuning te ontvangen in de vorm van zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura (ZIN)

U krijgt de zorg, begeleiding of de voorziening van een instelling of leverancier die met de gemeente een contract heeft. Dat kan een instelling voor thuiszorg of dagopvang zijn. Maar ook een leverancier voor hulpmiddelen. Op de Sociale Kaart van Schouwen-Duiveland kunt u deze instellingen vinden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Dit is een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding of zorg kunt inkopen. Met het pgb heeft u ruimte om de meest geschikte zorg zelf te kiezen. Er zijn wel een aantal eisen waaraan de zorg of ondersteuning, die u wilt inkopen, moet voldoen. Ook zijn er eisen voor het bijhouden en beheren van uw pgb budget. Met een pgb is er meestal meer regelwerk. Meer informatie over het pgb vindt u op de pagina Persoonsgebondenbudget (pgb).

De Wmo voorziening 'begeleiding, dagbesteding' is bedoeld om te zorgen dat u zichzelf kunt redden. En dat u mee kunt doen in de maatschappij.

Begeleiding en dagbesteding bestaat uit 4 verschillende mogelijkheden:

Begeleiding thuis

Hier gaat het om begeleiding voor langere tijd die nodig is voor:

 • meer zelfredzaamheid;
 • regie en structuur in het huishouden;
 • het plannen van dagelijkse activiteiten;
 • het aanleren van vaardigheden;
 • het ondersteunen van mantelzorgers. 

Begeleiding thuis speciaal

Hier gaat het om specialistische en langdurig noodzakelijke begeleiding. Dit kan in geval van tekortschietende (zelf)regie of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kan ook aandacht zijn voor het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten of het plannen en uitvoeren van taken.

Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding

Dit is dagbesteding voor cliënten, die door hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan reguliere werkvormen. Of mensen die begeleiding nodig hebben voor een zinvolle dagbesteding en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De dagbesteding is meestal overdag, buiten de woonsituatie en vaak in een groep. Het accent ligt op een of meer van de volgende activiteiten:

 • arbeidsmatige activiteiten
 • activering (gericht op een zinvolle besteding van de dag) 
 • het bijhouden van vaardigheden

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding

Deze begeleiding is voor cliënten met uitgebreide beperkingen die de dagelijkse handelingen (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid) belemmeren. Vanwege deze beperkingen kunnen deze cliënten geen gebruik maken van algemene voorzieningen in de buurt. Tijdens de dagbesteding is sprake van intensieve begeleiding gecombineerd met enige persoonlijke verzorging. De dagbesteding is gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van achteruitgang.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is erop gericht om de mantelzorger of het netwerk om de cliënt heen tijdelijk te ontlasten. Hiervan kan sprake zijn bij cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg voor nodig is.

Kosten

Voor begeleiding, zowel in de vorm van zorg in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per 4 weken maximaal kunt betalen. Uw eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan dit maximum. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, maak dan een proefberekening via hetcak.nl.

Contact met het loket Samenleving en zorg

Ons loket Samenleving en zorg is een telefonisch meldpunt. Hier werken onze Wmo- en jeugdconsulenten én klantmanagers Werk en Inkomen met elkaar samen. Ze kijken samen naar wat voor u de beste oplossing of juiste ondersteuning is.

U kunt naar het loket bellen op telefoonnummer (0111) 452280. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie vindt u op de pagina Loket samenleving en zorg.