Aanmelden voor Wmo ondersteuning

Wilt u zelfstandig blijven wonen maar is dat door uw leeftijd of beperking lastig? Probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door uw boodschappen of warme maaltijden bij u te laten bezorgen. Of met hulp van familie of kennissen. Lukt dat niet? Dan kunt u ons om ondersteuning vragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wij bieden hulp met de volgende Wmo-voorzieningen:

Inloggen met DigiD Aanmelden Wmo-voorziening Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanmelden door organisatie

Van aanmelding tot aanvraag

Klik hierboven op de knop 'Aanmelden Wmo-voorziening'. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

In het aanmeldformulier geeft u aan:

 • wat uw vraag of probleem is;
 • wat u wel of niet zelf kunt;
 • wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.

Gesprek

Hierna maakt 1 van onze Wmo consulenten een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis. Als u wilt kan een familielid of mantelzorger hier ook bij zijn. U kunt ook vragen of een clientondersteuner van de SMWO bij dit gesprek kan zijn. Deze ondersteuning van de SMWO is gratis.

In dit gesprek bespreekt u:

 • wat uw zorgen zijn;
 • wat er goed gaat;
 • wat nodig is om uw probleem op te lossen.

Gespreksverslag en aanvraag

De consulent maakt een verslag van uw gesprek. In dit verslag staat ook het advies en/of de oplossing. Als u akkoord bent met het verslag kunt u deze ondertekenen. Is een Wmo (maatwerk)voorziening voor u de beste oplossing? Dan zetten we uw aanmelding om in een aanvraag. Een Wmo-maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, regiotaxi, een rolstoel of een aanpassing in uw woning. Verder op deze pagina vindt u meer informatie over elke voorziening.

Binnen 8 weken hoort u van ons

Hebt u een aanvraag gedaan? Dan hoort u binnen maximaal 8 weken wat ons besluit op uw aanvraag is. Hier krijgt u een brief over. Deze brief heet een beschikking. In deze brief leest u ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (pgb)

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit:

 • Zorg in natura (ZIN). U krijgt de zorg, begeleiding of de voorziening van een instelling of leverancier die met ons een contract heeft. Dat kan een instelling voor thuiszorg of dagopvang zijn. Maar ook een leverancier voor hulpmiddelen. Op de Sociale Kaart van Schouwen-Duivelandkunt u deze instellingen vinden.
 • Persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding of zorg kunt inkopen. Met het pgb hebt u ruimte om de meest geschikte zorg zelf te kiezen. Er zijn wel een aantal eisen waaraan de zorg, die u wilt inkopen, moet voldoen. Ook zijn er eisen voor het bijhouden en beheren van uw pgb budget. Met een pgb is er meestal meer regelwerk.

Eigen bijdrage

Krijgt u zorg en ondersteuning vanuit de Wmo? Dat moet u een bijdrage van  € 19 per maand betalen. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog uw inkomen is. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)berekent en int deze bijdrage. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het CAK.

De Wmo voorziening 'begeleiding, dagbesteding' is bedoeld om te zorgen dat u zichzelf kunt redden. En dat u mee kunt doen in de maatschappij.

Begeleiding en dagbesteding bestaat uit 4 verschillende mogelijkheden:

Begeleiding thuis

Hier gaat het om begeleiding voor langere tijd die nodig is voor:

 • meer zelfredzaamheid;
 • regie en structuur in het huishouden;
 • het plannen van dagelijkse activiteiten;
 • het aanleren van vaardigheden;
 • het ondersteunen van mantelzorgers. 

Begeleiding thuis speciaal

Hier gaat het om specialistische en langdurig noodzakelijke begeleiding. Dit kan in geval van tekortschietende (zelf)regie of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kan ook aandacht zijn voor het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten of het plannen en uitvoeren van taken.

Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding

Dit is dagbesteding voor cliënten, die door hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan reguliere werkvormen. Of mensen die begeleiding nodig hebben voor een zinvolle dagbesteding en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De dagbesteding is meestal overdag, buiten de woonsituatie en vaak in een groep. Het accent ligt op een of meer van de volgende activiteiten:

 • arbeidsmatige activiteiten
 • activering (gericht op een zinvolle besteding van de dag) 
 • het bijhouden van vaardigheden

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding

Deze begeleiding is voor cliënten met uitgebreide beperkingen die de dagelijkse handelingen (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid) belemmeren. Vanwege deze beperkingen kunnen deze cliënten geen gebruik maken van algemene voorzieningen in de buurt. Tijdens de dagbesteding is sprake van intensieve begeleiding gecombineerd met enige persoonlijke verzorging. De dagbesteding is gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van achteruitgang.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is erop gericht om de mantelzorger of het netwerk om de cliënt heen tijdelijk te ontlasten. Hiervan kan sprake zijn bij cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg voor nodig is.

Kosten

Voor begeleiding, zowel in de vorm van zorg in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per 4 weken maximaal kunt betalen. Uw eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan dit maximum. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, maak dan een proefberekening via hetcak.nl.

De Wmo voorziening 'hulp bij het huishouden' is een bijdrage in de kosten voor hulp in het huishouden.

Het doel van deze hulp is:

 • een schoon en leefbaar huis;
 • organisatie van het huishouden en thuis zorgen voor kinderen.

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per 4 weken maximaal kunt betalen. Uw eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan dit maximum. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, maak dan een proefberekening via hetcak.nl.

Hebt u voor langere tijd een rolstoel nodig? Dan kan dat ook vanuit de Wmo.

Hebt u voor korte tijd een rolstoel nodig? Dan kunt u een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel.

De keuze aan rolstoelen is groot: van handbewogen tot elektrisch. Er zijn ook speciale rolstoelen om mee te sporten. Met een rolstoel moet u zich, zelfstandig of met hulp, in en rond uw huis kunnen bewegen.

U kunt direct contact opnemen met de firma Medipointvoor:

 • verschillende soorten rolstoelen en
 • het vervangen/aanpassen hiervan.

Kosten

Voor het gebruik van een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt reizen. Bijvoorbeeld om familie of vrienden te bezoeken of om zelf boodschappen te doen. Is dit voor u lastig? Probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Misschien kunt u met iemand meerijden of kunt u met het openbaar vervoer. 

Lukt dat niet? Dan kunt u een vervoersvoorziening via de Wmo aanvragen.

Collectief vervoer: Regiotaxi

Kunt u niet meer lopen, fietsen of reizen met de auto of het openbaar vervoer? Dan kan de Regiotaxi een oplossing voor u zijn. Op Schouwen-Duiveland en de Bevelanden verzorgt Regiotaxi Oosterschelde dit vervoer.

Maximum aantal reiskilometers

Per taxirit kunt u maximaal 30 kilometer reizen voor een goedkoper tarief. Deze limiet van 30 kilometer geldt niet:

 • voor een rit naar het ziekenhuis in Goes of Vlissingen;
 • voor een rit naar het NS station in Goes.

Per jaar mag u maximaal 2.000 kilometer reizen voor een goedkoper tarief.

Vervoer buiten de regio: Valys

Wilt u per rit meer dan 30 kilometer afleggen? Bijvoorbeeld omdat uw familie buiten de provincie woont? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van Valys vervoer.

Individuele vervoersvoorziening

Hebt u een voorziening voor vervoer in uw eigen omgeving dichtbij nodig? Dan kan een individuele vervoersvoorziening, zoals een rolstoel, een oplossing voor u zijn. Hiervoor kunt u direct contact opnemen met de firma Medipoint. 

Kosten

Regiotaxi: per rit betaalt u een vast instaptarief plus een gereduceerd tarief per kilometer. Kijk voor de tarieven bij Regiotaxi Oosterschelde.

Bent u op leeftijd of hebt u een ziekte of beperking? Dan kan het zelfstandig thuis wonen voor problemen zorgen. Soms kunt u die problemen zelf oplossen. Maar het kan ook zijn dat een verhuizing naar een meer geschikte woning de beste oplossing is. Zijn deze mogelijkheden geen oplossing voor uw probleem of gewoon niet mogelijk? Dan kunt u een woonvoorziening vanuit de Wmo aanvragen. Er zijn verschillende oplossingen.

Huurders

Huurt u een woning van woningbouwvereniging Zeeuwland? Dan kunt u bij Zeeuwland informatie en advies vragen over het aanpassen van uw woning. U kunt bellen naar telefoonnummer (0111) 418 080.

Kosten

In de meeste gevallen vragen we voor een woningaanpassing eerst een offerte aan. 

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u voor een woonvoorziening een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per 4 weken maximaal kunt betalen. Uw eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan dit maximum. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, maak dan een proefberekening via hetcak.nl.

Contact met het loket Samenleving en zorg

Wilt u meer weten over zorg of ondersteuning via de Wmo? Of hoe u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen?

Dan kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg op telefoonnummer (0111) 452 280. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.

Let op! Het is momenteel erg druk. Hierdoor kan er een langere wachtrij zijn aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U kunt contact opnemen met ons loket Samenleving en zorg met vragen over:

 • het op orde houden van uw huishouden;
 • begeleiding thuis of dagbesteding;
 • het aanpassen van uw woning;
 • bewegen in en rond uw woning;
 • vervoer in de eigen woonplaats of regio.