Persoonsgebonden budget (pgb)

Het kan zijn dat een persoonsgebonden budget voor u de beste oplossing is. U hebt dat tijdens het gesprek met uw consulent besproken. Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf bij wie u de voorziening inkoopt. Hier vindt u meer informatie over hoe het inkopen van zorg en het beheren van uw pgb werkt.

Stappenplan inkopen van zorg

Het zelf inkopen van zorg of ondersteuning gebeurt in een aantal stappen. Deze stappen zijn:

 1. Pgb plan opstellen. U stelt zelf een pgb plan op. U ontvangt hiervoor een formulier om in te vullen. Uw zorgaanbieder mag u daarbij helpen.
 2. Pgb beheerder aanwijzen. U mag een (onafhankelijke) vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Deze houdt de administratie van het pgb bij en let erop dat de ingekochte zorg kwalitatief goed is.
 3. Besluit over pgb. Op basis van uw pgb plan nemen wij een besluit. In de brief met het besluit (beschikking) leest u de duur van uw zorg/ondersteuning, de hoogte van uw pgb en eigen bijdrage. Ook het evaluatiemoment van het pgb leest u in deze beschikking.
 4. Zorgovereenkomst afsluiten. Daarna kunt u een zorgovereenkomst afsluiten met de zorgaanbieder. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert u daarover. Informatie over en voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op svb.nl.
 5. Reserveren pgb bedrag. Wij zorgen ervoor dat het pgb bedrag gereserveerd wordt bij de SVB.
 6. Factuur zorgaanbieder. De SVB betaalt pas nadat u de zorg hebt gekregen. Uw zorgaanbieder stuurt binnen 6 weken na de geleverde zorg een factuur aan uw pgb beheerder. Kijk voor meer informatie over een juiste factuur op svb.nl.
 7. Factuur naar SVB. Uw pgb beheerder heeft dan maximaal 4 weken de tijd om de factuur door te sturen naar de SVB.
 8. Betaling factuur door SVB. De SVB betaalt aan de zorgaanbieder het bedrag voor zover dat binnen uw pgb valt.

Evalueren

In uw beschikking leest u ook wanneer de evaluatie van uw pgb is. Samen met uw consulent en eventuele pgb beheerder kijkt u hoe het gaat met het behalen van de doelen uit uw pgb plan. Maar ook of het pgb beheer goed verloopt.

U kunt zelf uw pgb beheren, maar uw mantelzorger of iemand anders kan dat ook voor u doen. Voor het pgb beheer gelden eisen. Die eisen moeten ervoor zorgen dat de juiste zorg wordt ingekocht en dat het pgb goed wordt beheerd. Daarom moet een nieuwe pgb beheerder samen met de Wmo consulent een vaardigheidstest afleggen.

Degene die het pgb gaat beheren moet:

 • een duidelijk beeld van de zorgvraag hebben;
 • op de hoogte zijn van de regels en verplichtingen voor het pgb beheer;
 • zelf zorg kunnen inkopen die kwalitatief goed is;
 • de administratie van het pgb beheren, zodat duidelijk is hoe het pgb wordt besteed;
 • actief contact onderhouden met de gemeente, zorgverleners en Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • als werk/opdrachtgever de zorgverlener kunnen aanspreken op zijn functioneren;
 • verantwoording afleggen, daarvoor moet hij de administratie, facturen en vergoedingen 5 jaar lang bewaren.

Voor de zorg die wordt ingekocht, gelden kwaliteitseisen. Voor zorgaanbieders is er de speciale 'checklist pgb zorgaanbieders'. De belangrijkste kwaliteitseisen voor het pgb-plan worden hieronder benoemd.

De cliënt staat centraal

Degene die de zorg verleent zorgt dat het belang van de cliënt en zijn omgeving centraal staat. Als de zorg door een professional wordt verleend zorgt hij voor een zorgplan en bij jongeren voor een familiegroepsplan. Als er geen toereikend sociaal netwerk is wordt gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke cliënt heeft een vaste contactpersoon en de cliënt weet wie dat is. De zorgaanbieder evalueert halfjaarlijks de ondersteuning/zorg met de cliënt.

Voorkomen van belangenverstrengeling of overbelasting

Het pgb-beheer ligt bij de cliënt of een onafhankelijke pgb-beheerder. Deze moet eerst succesvol een pgb-vaardigheidstest afleggen. Overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen.
Als er een professionele zorgaanbieder is voert deze niet zelf het pgb-beheer uit en laat dit ook niet door een bureau uitvoeren waar hij mee is verbonden. Hiermee wordt belangenverstrengeling of de schijn daarvan voorkomen.

Huisvesting, veiligheid en hygiëne

Degene die zorg verleent zorgt ervoor dat huisvesting en hygiëne goed op orde zijn.
De zorg wordt op een veilige manier verleend en degene die de zorg verleent beperkt de risico’s.
Als er een professionele zorgaanbieder is voldoet deze aan alle eisen van huisvesting, accommodatie en ruimtelijke ordening, inrichting, en hygiëne. Hij stelt per cliënt een veiligheidsplan op met een risicotaxatie van de cliënt. Daarin is aangegeven is hoe risico’s worden beperkt of beheerst.

Voorkomen van financiële problemen

Degene die zorg verleent declareert niet meer dan is afgesproken. Als er financiële problemen zijn worden de cliënt en de gemeente op tijd geïnformeerd.
Als de zorg wordt verleend door een professionele zorgaanbieder dan is deze financieel gezond en stelt bij dreigende financiële problemen de cliënt en ons hiervan in kennis.

Duur van het pgb

Een pgb is altijd voor een bepaalde periode.

 • Als die periode afloopt en u hebt geen aanvullende zorg/ondersteuning nodig, dan hoeft u niets te doen.
 • Wilt u langer of meer aanvullende zorg, neem dan contact op het het loket Samenleving en zorg via telefoonnummer (0111) 452 280

Tussentijdse beëindiging pgb

Het pgb kan door verhuizing of overlijden tussentijds worden beëindigd. Het is belangrijk om dit direct te melden bij het loket Samenleving en zorg en aan de SVB zodat de eigen bijdrage stopgezet kan worden.

Omdat een pgb een gemeentelijke voorziening is, moet u bij verhuizing naar een andere gemeente opnieuw een pgb aanvraag doen.