Persoonsgebonden budget (pgb)

Het kan zijn dat een persoonsgebonden budget voor u de beste oplossing is. U hebt dat tijdens het gesprek met uw consulent besproken. Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf bij wie u de voorziening inkoopt. Hier vindt u meer informatie over hoe het inkopen van zorg en het beheren van uw pgb werkt.

Stappenplan inkopen van zorg

Het zelf inkopen van zorg of ondersteuning gebeurt in een aantal stappen. Deze stappen zijn:

  1. Pgb plan opstellen. U stelt zelf een pgb plan op. U ontvangt hiervoor een formulier om in te vullen. Uw zorgaanbieder mag u daarbij helpen.
  2. Pgb beheerder aanwijzen. U mag een (onafhankelijke) vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Deze houdt de administratie van het pgb bij en let erop dat de ingekochte zorg kwalitatief goed is.
  3. Besluit over pgb. Op basis van uw pgb plan nemen wij een besluit. In de brief met het besluit (beschikking) leest u de duur van uw zorg/ondersteuning, de hoogte van uw pgb en eigen bijdrage. Ook het evaluatiemoment van het pgb leest u in deze beschikking.
  4. Zorgovereenkomst afsluiten. Daarna kunt u een zorgovereenkomst afsluiten met de zorgaanbieder. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert u daarover. Informatie over en voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op svb.nl.
  5. Reserveren pgb bedrag. Wij zorgen ervoor dat het pgb bedrag gereserveerd wordt bij de SVB.
  6. Factuur zorgaanbieder. De SVB betaalt pas nadat u de zorg hebt gekregen. Uw zorgaanbieder stuurt binnen 6 weken na de geleverde zorg een factuur aan uw pgb beheerder. Kijk voor meer informatie over een juiste factuur op svb.nl.
  7. Factuur naar SVB. Uw pgb beheerder heeft dan maximaal 4 weken de tijd om de factuur door te sturen naar de SVB.
  8. Betaling factuur door SVB. De SVB betaalt aan de zorgaanbieder het bedrag voor zover dat binnen uw pgb valt.

Evalueren

In uw beschikking leest u ook wanneer de evaluatie van uw pgb is. Samen met uw consulent en eventuele pgb beheerder kijkt u hoe het gaat met het behalen van de doelen uit uw pgb plan. Maar ook of het pgb beheer goed verloopt.

Duur van het pgb

Een pgb is altijd voor een bepaalde periode.

  • Als die periode afloopt en u hebt geen aanvullende zorg/ondersteuning nodig, dan hoeft u niets te doen.
  • Wilt u langer of meer aanvullende zorg, neem dan contact op het het loket Samenleving en zorg via telefoonnummer (0111) 452 280

Tussentijdse beëindiging pgb

Het pgb kan door verhuizing of overlijden tussentijds worden beëindigd. Het is belangrijk om dit direct te melden bij het loket Samenleving en zorg en aan de SVB zodat de eigen bijdrage stopgezet kan worden.

Omdat een pgb een gemeentelijke voorziening is, moet u bij verhuizing naar een andere gemeente opnieuw een pgb aanvraag doen.