Over deze website

De officiële website van de gemeente Schouwen-Duiveland is www.schouwen-duiveland.nl. De gemeente doet er alles aan deze website actueel te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Hebt u vragen of opmerkingen over de website? Dan kunt u die indien met het Feedbackformulier. Wij trachten uw vraag of reactie binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Toegankelijkheid

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij volgens de webrichtlijnen.

Lees hier meer over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website(s).

Open Source website

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een website op basis van TYPO3. Typo3 is een gratis Open Source oplossing. Onze leverancier van het CMS, OpenGemeente, heeft de functionaliteit van Typo3 verder aangevuld voor gemeentelijk gebruik. De vormgeving van de website is in samenwerking met OpenGemeente tot stand gekomen.

Actuele en correcte informatie

De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Schouwen-Duiveland aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. 
Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? We stellen het op prijs als u ons dat laat weten door het indienen van het Feedbackformulier.

Bereikbaarheid

Berichten verzonden via het zaaksysteem en de algemene e-mailadressen van de gemeente (gemeente@schouwen-duiveland.nl en digitaal@schouwen-duiveland.nl) behandelen wij als poststuk.

E-mail gericht aan persoonlijke gemeente e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente (bv. <naam bestuurder/medewerker>@schouwen-duiveland.nl) worden niet als officieel poststuk behandeld. De reden daarvoor is dat dan niet is voorzien in procedurele waarborging dat uw verzoek of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld.

Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 8 weken. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval wordt u binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.

Archivering

E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De gemeente Schouwen-Duiveland verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke taken en in het kader van het publieke, algemene belang, maar ook ingeval sprake is van leven of dood. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook om gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens, zoals religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, ras/etnische afkomst, politieke opvattingen of medische gegevens of uw BSN.   

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag  

De gemeente verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor bepaalde gerechtvaardigde doelen en gebruikt persoonsgegevens alleen gebaseerd op een wettelijke grondslag. Dat zijn:

 • Ondubbelzinnige toestemming van u als betrokkene
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke plicht
 • Noodzakelijk voor de bescherming van een vitaal belang
 • Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen openbaar belang of uitoefening van openbaar gezag.  

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken beperken we zoveel mogelijk de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer.  

Delen met derden 

De gemeente verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij.  Dat doen we voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De gemeente Schouwen-Duiveland blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Beveiliging  

De gemeente neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), en opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Geheimhoudingsplicht 

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht. Niet iedere medewerker mag uw persoonsgegevens inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het werk en die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.   

Bewaren van persoonsgegevens 

De gemeente Schouwen-Duiveland bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. De gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigt daarna uw gegevens.   

Uw privacy rechten 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten, dat zijn:

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG);
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG);
 • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG);
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG).  

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, verwijderen, beperken of over te dragen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.  Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u mailen  

Persoonsgegevens op de gemeentelijke website 

De gemeente Schouwen-Duiveland gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Schouwen-Duiveland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren. 

Informatie 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons Algemeen Privacybeleid. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail.  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming is binnen de gemeente Schouwen-Duiveland onafhankelijk toezichthouder als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van u persoonsgegevens kunt u deze kenbaar maken aan Erik Stevens, functionaris voor gegevensbescherming.

Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

Toepasselijk recht   

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan de gemeente Schouwen-Duiveland te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

De gemeente Schouwen-Duiveland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op veel plaatsen maken we verwijzingen naar externe websites. De gemeente Schouwen-Duiveland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Deze website maakt gebruik van SiteImprove, dit is een webanalyse-service. Het doel van deze dienst is dat de gemeente Schouwen-Duiveland een beeld krijgt van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij delen van de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.

Alle materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Voor informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met de cluster Communicatie van de gemeente Schouwen-Duiveland.

De gemeentelijke website wordt gearchiveerd. Wilt u zoeken in het archief van de website dan verwijzen we u naar het archief van onze website waar u via de kalender de website van een gewenste datum kunt oproepen en doorzoeken.