Checklist pgb zorgaanbieders

Inwoners van Schouwen-Duiveland die zorg of ondersteuning nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente. Een consulent gaat vervolgens na wat de persoon nodig heeft, zelf kan en of er ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. Dit kan leiden tot een maatwerkverstrekking op grond van de Wmo.

De maatwerkverstrekking kan bestaan uit zorg in natura (ZIN) of zorg in de vorm van een bedrag: een persoonsgebonden budget (pgb) of financiële vergoeding. Voor zorg in natura heeft de gemeente een contract met de zorgaanbieder afgesloten. Bij zorg vanuit de Wmo ziet de gemeente toe op de kwaliteit van de zorg, bij zorg vanuit de Jeugdwet ligt het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg.

Kwaliteitskader pgb zorg

Voor zorg of ondersteuning die met een pgb wordt gefinancierd zegt de Wmo dat deze ‘veilig, doeltreffend en cliëntgericht’ moet zijn. De gemeente heeft deze begrippen uitgewerkt in een kwaliteitskader pgb zorg. Dit kader is gebaseerd op alle relevante bronnen: het Regionaal kwaliteitskader SWVO voor ZIN, deelovereenkomsten ZIN, aanvullende wetgeving van het Rijk (zoals de WMCZ en WKKGZ) en privacywetgeving (AVG). Ook de lokale regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening en verkeer, milieu, inrichting en veiligheid zijn meegenomen.

Het kwaliteitskader pgb is op 16 juli 2019 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland vastgesteld. Alle pgb-zorgaanbieders moeten voldoen aan dit kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is de basis voor deze checklist voor (nieuwe) zorgaanbieders die met pgb geld gefinancierd (willen) worden.

Doel overzicht

Omdat de kwaliteitseisen zijn afgeleid van de kwaliteitseisen voor zorg in natura (ZIN), geldt de checklist ook voor zorgaanbieders die zorg in natura willen leveren, met uitzondering van de voorwaarden over pgb-beheer. Een zorgaanbieder die zorg in natura wil leveren, dient te worden gecontracteerd en aan meer en soms andere voorwaarden te voldoen. Zorgaanbieders die zorg in natura willen leveren kunnen voor de voorwaarden en de procedure voor contractering contact opnemen met:

Daarnaast kunnen voor bepaalde voorzieningen specifieke kwaliteitscriteria van toepassing zijn, zoals voor
gezinshuizen het landelijke kader kwaliteitscriteria gezinshuizen en voor beschermd wonen de handreiking
en beleidsregels landelijke toegang.

Hier worden de voorwaarden benoemd die vooraf aan het te ontwikkelen zorgaanbod moeten zijn nagegaan.

Nieuw zorgaanbod of uitbreiding bestaand zorgaanbod

 • Een initiatiefnemer van een nieuw zorginitiatief of uitbreiding van een bestaand zorgaanbod dient aan de gemeente informatie aan te leveren volgens de folder ‘Initiatieven zorglandschap’. Het gaat hier om zorgaanbod dat beslag legt op de fysieke ruimte en publieke middelen, zoals logeeropvang, dagbesteding en woon-zorgvoorzieningen.

Deskundigheid en kwaliteit

 • De zorgaanbieder komt de eisen uit wet- en regelgeving, richtlijnen en verdragen na (voor zover relevant) voor het in stand houden van de instelling en aanbod zorg, inclusief wettelijke kwaliteitseisen en protocollen.
 • Professionals zijn in het bezit van een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie (opleidingsniveau, beroepsstandaarden en competenties).
 • De zorgaanbieder werkt volgens de meest recente Governancecode Zorg (2017).
 • De zorgaanbieder voldoet aan voorwaarden op het gebied van integriteit en voorkomen van ondermijning (op te vragen bij gemeente).
 • De zorgaanbieder controleert het functioneren van nieuwe zorgverleners binnen de organisatie.
 • De professionals en vrijwilligers zijn in bezit van een op de werkzaamheden toegepaste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zolang zij zorg aan de cliënt(en) leveren.
 • De zorgaanbieder controleert vooraf het voormalig functioneren van aan te trekken zorgmedewerkers (via referenties) en vraagt Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) aan.
 • Voor zorg aan jeugdigen voldoet de zorgaanbieder aan de specifieke eisen uit de Jeugdwet.
 • De professionals die zorg leveren aan jeugdigen zijn in het bezit van een SKJ-registratie.

Kwaliteitszorg

 • De zorgaanbieder heeft een aantoonbare visie op kwaliteitszorg.
 • De zorgaanbieder is aantoonbaar gericht op handhaving of verbetering van de kwaliteit van de zorg door een verbetercyclus en periodieke kwaliteitsmeting.
 • De zorgaanbieder toont aan of en op welke wijze wordt gewerkt met effectieve interventies en best practices.
 • Er is een optimale balans tussen inzet professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
 • De professionals bieden zorg ‘van een goede hulpverlener’ en handelen in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de voor die hulpverlener betreffende standaard/beroepscode.
 • Het kennisniveau van de professionals wordt op peil gehouden (scholing, inter- en supervisie).

Organisatie van het zorgaanbod

 • De zorgaanbieder is bekend met de sociale kaart van Schouwen-Duiveland.
 • Er is bij de zorgaanbieder goede samenwerking in teamverband (intern) en met andere actoren in de keten.
 • De zorgaanbieder stemt zijn aanbod in het algemeen af met relevante zorgaanbieders.
 • De zorgaanbieder schaalt af wanneer de resultaten conform het ondersteuningsplan behaald zijn en neemt voor eventuele op- en afschaling contact op met de klantmanager van de cliënt bij de gemeente.
 • De zorgaanbieder betrekt voorliggende voorzieningen voor het behalen van de gestelde doelen of resultaten.
 • Indien de zorgaanbieder verschillende personeelsleden en/of vrijwilligers inzet hanteert hij de norm van verantwoorde werktoedeling. Er is een optimale balans tussen de inzet van professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon, klachten, incidenten, cliëntenraad en privacy

 • De zorgaanbieder voorziet in een onafhankelijke vertrouwenspersoon en deze is bekend bij cliënten.
 • De zorgaanbieder voorziet in een klachtenprocedure en klachtenfunctionaris en zorgt dat deze bekend zijn bij cliënten.
 • De zorgaanbieder is aangesloten bij een geschillencommissie.
 • De zorgaanbieder heeft een systeem van veilig melden van incidenten.
 • Cliënten die langer dan een half jaar in een zorginstelling verblijven worden door de zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen; een zorgaanbieder met 25 of meer cliënten heeft een cliëntenraad.
 • De zorgaanbieder is aantoonbaar op de hoogte van de privacywetgeving (AVG) en handelt hiernaar.
 • De zorgaanbieder heeft een procedure voor omgang met privacygevoelige gegevens.
 • De zorgaanbieder is bekend met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief meldplicht en past deze toe.

Financiële situatie

 • De zorgorganisatie is financieel gezond.
 • Bij dreigende financiële problemen wordt de cliënt en de gemeente tijdig in kennis gesteld.

Hier staan de voorwaarden die bij elke aanvraag van de cliënt moeten worden gecontroleerd.

Cliënt inclusief zijn omgeving centraal

 • De zorgaanbieder stelt per cliënt een zorgplan met concreet te behalen doelen op (voor jeugdigen is er een familiegroepsplan).
 • In het zorgplan is rekening gehouden met de sociale omgeving van de cliënt.
 • Indien er geen - toereikend- sociaal netwerk is, wijst de zorgaanbieder op onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • De zorgaanbieder stemt zijn aanbod per cliënt af met relevante andere zorgaanbieders.
 • Er is per cliënt een vast contactpersoon en de zorgaanbieder informeert de cliënt wie dit is.
 • De zorgaanbieder evalueert halfjaarlijks de ondersteuning/zorg met de cliënt.

Belangenverstrengeling

 • Het pgb beheer wordt niet door of namens de zorgaanbieder uitgevoerd, zodat belangenverstrengeling of de schijn daarvan wordt voorkomen. Het pgb beheer ligt bij de cliënt of een onafhankelijke pgb beheerder na het met succes afleggen van een pgb vaardigheidstest.
 • Er vindt geen overige vorm van verstrengeling van de belangen met de cliënt of van personen uit diens sociale netwerk plaats en de schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Beperken risico’s

 • De pgb zorgaanbieder stelt per cliënt een veiligheidsplan op met een risicotaxatie van de cliënt. Aangegeven is hoe risico’s worden beperkt of beheerst.

Procedure gemeente

 • De zorgaanbieder is bekend of doet navraag naar de procedure voor pgb financiering conform de lokale en landelijke regelgeving, waaronder weigeringsgronden van de gemeente bij vermoeden van oneigenlijk gebruik/fraude met eerdere pgb-verstrekking.
 • De zorgaanbieder wijst de cliënt op de procedure van melding tot beschikking; de procedure bevat onder meer onderzoek naar binding met de regio. Het aangaan van een zorgtraject vóórdat de indicatie of beschikking is afgegeven is niet mogelijk en vindt plaats op risico van de zorgaanbieder. Een indicatie of beschikking kan niet met terugwerkende kracht worden afgegeven.