Bestemmingsplan

Bestaande bestemmingsplannen bekijkt u op ruimtelijkeplannen.nl.  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld een woonfunctie of een bedrijfsfunctie. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast.

Omgevingswet

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, kunnen wij een bestemmingsplan of een wijzigingsplan na december 2023 niet meer in procedure brengen. Een bestemmingsplan op verzoek of wijzigingsplan adviseren we u alleen in te dienen als u hier in een eerder traject afspraken over gemaakt hebt met de gemeente.

Voor nieuwe verzoeken vragen wij u eerst contact op te nemen met de gemeente. Dit kan met de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 252. Wij bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn.

De voorbereidingen op de de Omgevingswet vragen veel tijd van ons. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidingstijd en procedure van aanvragen.

Bestemmingsplan op verzoek

Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. In sommige gevallen hebben wij de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan is een bestemmingsplan op verzoek.

Wij adviseren u om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat u een bestemmingsplan op verzoek indient. Met een principeverzoek kunt u het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. Het college van burgemeester en wethouders spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

Inloggen met DigiD Formeel bestemmingsplanverzoek Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Formeel bestemmingsplanverzoek

Een bestemmingsplan kan alleen gewijzigd worden als in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Wij toetsen uw verzoek aan de wijzigingsvoorschriften uit het bestemmingsplan. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit om de wijzigingsprocedure te starten. Dit wordt bekendgemaakt in de weekkrant Wereldregio en op deze website. De gemiddelde proceduretijd voor een wijzigingsplan bedraagt 26 weken.

Inloggen met DigiD Wijziging aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijziging aanvragen

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de waarde van de omliggende huizen, omdat het uitzicht verandert. U kunt dan bij de gemeente een schadevergoeding vragen.

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. 

Let op! Vraag de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief (onherroepelijk) is.

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen.

Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van uw inkomen moet u zelf betalen.
Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

Inloggen met DigiD Vergoeding aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergoeding aanvragen

Kosten

Product Prijs
Tarief in behandeling nemen bestemmingsplan € 3.843
De legeskosten worden verhoogd met de kosten van eventuele adviezen die nodig zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan.  
Aanvraag planschade € 500
De gemeente stort dit bedrag terug als er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd.  
Wijzigingsprocedure € 1.414
Als uw aanvraag om een wijziging van het bestemmingsplan wordt afgewezen, kunt u aanspraak maken op 50 % teruggave.