Principeverzoek

Hebt u plannen voor uitbreiding of verandering van de functie van uw gebouw of stuk grond? En passen die niet in het omgevingsplan? Dan kunt een principeverzoek doen. 

Met een principeverzoek vraagt u aan het gemeentebestuur of uw plannen kans van slagen hebben.

In het omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke functie of bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld een functie om te wonen of een functie voor een bedrijf. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast.

Hoe doe ik een principeverzoek?

Een principeverzoek doet u via de knop hieronder.

U hoeft geen bouwtekening met veel details bij te sluiten. Wel moet u een situatietekening op schaal toevoegen en een beschrijving van uw plannen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Wanneer wordt er een quickscan gedaan?

In de 1e toets kijken we of het plan haalbaar is. Soms is er meer onderzoek nodig. We maken dan een quickscan. In de quickscan onderzoeken wij alle onderdelen die van invloed kunnen zijn op uw plannen. In de quickscan beschrijven we alle resultaten. Het kan zijn dat er onderdelen zijn die extra aandacht vragen.

Soms geven de resultaten aan dat uw plannen planologisch-procedureel niet haalbaar zijn. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan of omgevingsplan. Dan moeten óf deze ontwikkelingen worden aangepast, óf door de gemeente een afwijkingsbesluit worden genomen. Hiervoor moet een planologische procedure worden doorlopen.

De quickscan vormt de basis voor het college van burgemeester en wethouders om te beslissen of zij wel of niet wil meewerken aan uw plannen. U krijgt hierover schriftelijk bericht. U ontvangt daarbij ook de quickscan.

Staan wij positief tegen uw plan. Dan volgt in de quickscan een advies over wat u verder moet doen. En welke onderzoeken en rapporten voor uw plan nodig zijn.

Als volgens het geldende beleid duidelijk is, dat we niet kunnen meewerken aan uw plannen voeren wij geen quickscan uit. Het college van burgemeester en wethouders bespreekt dan uw principeverzoek en neemt daarover een besluit.

Omgevingswet

Wij bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit kan gevolgen hebben voor de procedure die volgt na de behandeling van uw principeverzoek. Wij vragen u daarom rekening te houden met de kans dat wij uw aanvraag niet meer onder de huidige wetgeving kunnen behandelen. Dit hangt af van de procedure die voortkomt uit uw principeverzoek. Wanneer u een principeverzoek indient communiceert de dossiereigenaar met u wat de mogelijkheden zijn.

Kosten

Product Prijs
Principeverzoek € 743

Als er geen quickscan is opgesteld over de aanvraag. En het college van burgemeester en wethouders een negatieve houding aannemen over de aanvraag om een (principe) uitspraak. Dan hebt u recht op 50 % teruggave van het geld.