Principeverzoek

Hebt u plannen voor uitbreiding of verandering van de functie van uw pand of perceel die niet in het bestemmingsplan passen? Dan kunt een principeverzoek indienen.

Met een principeverzoek kunt u bij het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. Het college van burgemeester en wethouders spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

U hoeft geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. Wel moet u een situatieschets op schaal toevoegen en een beschrijving van uw verzoek.

Het cluster Omgevingsbeleid kan voor de locatie een quickscan uitvoeren. Dit is afhankelijk van de 1e toets waarin wordt gekeken naar de haalbaarheid van het plan. Als op grond van het geldende beleid duidelijk is dat geen medewerking kan worden verleend aan het plan, wordt er geen quickscan uitgevoerd. Op dat moment wordt het principeverzoek ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Als er meer onderzoek nodig is om de haalbaarheid aan te tonen wordt een quickscan gemaakt. In de quickscan onderzoeken wij alle elementen die van invloed kunnen zijn op uw plan en beschrijven we alle bevindingen. Hieruit blijkt welke elementen in het vervolgproces extra aandacht vragen en soms zelfs een indicatie geven dat het plan planologisch-procedureel niet haalbaar is. De quickscan vormt het afwegingskader voor het college van burgemeester en wethouders om in beginsel positief of negatief tegenover uw plan te staan. De aanvrager krijgt hierover schriftelijk bericht. De quickscan is daarbij gevoegd.

Als wij positief staan tegenover uw plan, dan volgt in de quickscan een advies over de te volgen planologische procedure. Daarnaast leggen wij u uit welke onderzoeken en rapporten voor uw plan nodig zijn.

Omgevingswet

Wij bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit kan gevolgen hebben voor de procedure die volgt na de behandeling van uw principeverzoek. Wij vragen u daarom rekening te houden met de kans dat wij uw aanvraag niet meer onder de huidige wetgeving kunnen behandelen. Dit hangt af van de procedure die voortkomt uit uw principeverzoek. Wanneer u een principeverzoek indient communiceert de dossiereigenaar met u wat de mogelijkheden zijn.

Kosten

Product Prijs
Principeverzoek € 711,50

Als wij een negatieve grondhouding aannemen ten aanzien van een aanvraag om een (principe)uitspraak, maar geen quickscan is opgesteld over de aanvraag, hebt u recht op 50 % teruggave.