Gemeentelijk beleid en beleidsregels

Download (pdf, 225 KB)het beleidsplan 'Divers Schouwen-Duiveland'.

In juni 2017 heeft de raad het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ vastgesteld.

Het speelruimteplan is opgesteld om in te spelen op ontwikkelingen en om goede, actuele en betaalbare speelvoorzieningen te houden in de toekomst. De planperiode is tien jaar. Het speelruimteplan schetst een beeld hoe we de komende jaren om moeten gaan met de voorzieningen voor spelen en biedt bij renovaties van de openbare ruimte en bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw uitgangspunten.

Het beleid bestaat uit het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ (pdf, 3 MB) en de bijlage 'Samen Spelen' (pdf, 3 MB). In het speelruimteplan zijn de uitgangspunten en zeven ambities vastgelegd om speelruimte toekomstbestendig te maken. Het speelruimteplan stelt hiermee de ambities vast voor speelruimte op Schouwen-Duiveland. De bijlage ‘Samen Spelen’ bevat de analyse per kern, de maatregelen per speelplek en de tekening van de streefbeelden.

Door middel van rondwandelingen met kinderen (kinderklankbordgoep) in iedere kern, een enquête, veldbezoek, inspraak door dorpsraden en belanghebbenden is het beleid tot stand gekomen.

In het speelruimteplan zijn twee scenario’s zijn uitgewerkt en doorgerekend:

 • scenario A waarbij de huidige wijze wordt gecontinueerd
 • scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld

Er is bij inspraak en vaststelling gekozen voor scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld zoals geschetst in het speelruimteplan.

Het speelruimteplan levert een betere afstemming van de speelvoorzieningen op de doelgroep. De speelruimtes worden gevarieerder en er is meer inspraak mogelijk. De bedoeling is om het beleid te realiseren binnen de bestaande financiële voorziening.

Bekijk ook de plekkentekeningen speelruimtebeleid (pdf, 15 MB).

'De schatkamer van Schouwen-Duiveland, behouden, beleven… benutten'

Onze gemeente heeft naast de vele monumentale gebouwen ook een bijzonder cultuurlandschap, talloze ‘onzichtbare’ archeologische sporen en boeiende verhalen. Samen met de aantrekkelijke ligging van ons eiland zijn dat waardevolle troeven van Schouwen-Duiveland. Om deze reden spreken wij dan ook liever over erfgoedbeleid in plaats van monumentenbeleid. Erfgoed als breed begrip. Ons erfgoed getuigt van ons verleden en geeft karakter en identiteit aan onze leefomgeving. Bovendien geeft het herkenning voor bewoners en verrast het bezoekers.

Lees meer over onze monumenten, het bijzondere cultuurlandschap in het erfgoedbeleid (pdf, 9 MB) én het erfgoedplatform.

Meer informatie vindt u in de Erfgoedverordening

Leefbaarheid openbare ruimte

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

De definitieve nota en bijbehorende stukken:

Meer informatie over het 'Inkoopbeleid'  kunt u vinden onder 'Ondernemen'.

Meer informatie over de Welstandsnota vindt u bij 'Omgevingsvergunning'.

De gemeenteraad heeft op 24 juni het beleidskader (pdf, 324 KB) vastgesteld waarbinnen huisvesting van tijdelijke werknemers kan plaatsvinden.

Aanleiding

De afgelopen periode heeft onze gemeente een onderzoek gedaan naar de monumenten die op Schouwen-Duiveland als gemeentelijk monument zijn aangewezen. In het verleden zijn verschillende panden, met name in Zierikzee, als gemeentelijk monument aangewezen. Dit omdat deze panden op dat moment van cultuurhistorisch belang voor de gemeente waren.

De aanwijzing van panden tot gemeentelijk monument dateert van 1996. Daarom is onderzocht of al deze panden nog steeds voor onze gemeente van cultuurhistorisch belang zijn. De afgelopen twee jaar heeft de vereniging Dorp, Stad en Land (DSL) onderzoek gedaan naar de waardering op basis van objectieve selectiecriteria. Op basis van dit onderzoek is de huidige gemeentelijke monumentenlijst herijkt.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek heeft onze gemeente in samenwerking met het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland besproken en verwerkt. De conclusie is dat er 66 panden niet meer die cultuurhistorische waarden bezitten die aan de status van een gemeentelijk monument verbonden zijn. Dit is onder meer het gevolg van aanpassingen en verbouwingen aan deze panden. De nieuwe gemeentelijke monumentenlijst bestaat nu uit 315 panden.

Procedure en informatie

De eigenaren van de 66 panden die worden afgevoerd van de lijst van gemeentelijk monumenten ontvangen hierover een brief met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen worden inhoudelijk behandeld en beantwoord. Daarna is de aangepaste gemeentelijke monumentenlijst definitief.

Het volledige onderzoek en de aangepaste gemeentelijke monumentenlijst vindt u hier:

Op de website van het Erfgoedplatform: www.erfgoedschouwenduiveland.nl staat ook meer informatie over het erfgoed op Schouwen-Duiveland.

Hebt u een vraag over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Dion van Eenennaam op telefoonnummer (0111) 452 220 of door een mail te sturen.

Voor algemene vragen over erfgoed en monumenten op Schouwen-Duiveland kunt u contact opnemen met Guus Besuijen op telefoonnummer (0111) 452 455 of per mail

Dit protocol beschrijft wanneer en waarom de gemeente welke vlag uithangt.
Daarnaast beschrijft dit protocol het beleid voor het aanlichten van gebouwen t.g.v. feestelijkheden of maatschappelijke bewustwordingsinitiatieven.

Overzicht officiële vlagdagen

Als een datum op een zondag of op een algemeen erkende feestdag valt, dan vlaggen we op de tussen haakjes vermelde datum.

Landelijk

 • 31 januari - Verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix
 • NL vlag met oranje wimpel
 • Als 31 januari op een zondag valt, wordt er niet op 1 februari gevlagd i.v.m. de herdenking van de Watersnoodramp
 • 27 april (26 april) - Koningsdag, verjaardag van Z. M. Koning Willem-Alexander
 • NL vlag met oranje wimpel
 • 4 mei - Nationale dodenherdenking
 • NL vlag halfstok (gehele dag)
 • Als 4 mei op een zondag valt wordt er wel gevlagd
 • 5 mei - Nationale Bevrijdingsdag
 • NL vlag
 • Als 5 mei op een zondag valt wordt er wel gevlagd
 • 17 mei (18 mei) - Verjaardag van H.M. Koningin Máxima
 • NL vlag met oranje wimpel
 • Laatste zaterdag in juni – Veteranendag
 • NL vlag
 • 15 augustus (16 augustus) - Formeel einde Tweede Wereldoorlog / Bevrijding Nederlands Indië
 • NL vlag
 • 7 december (8 december) - Verjaardag van H.K.H Catharina-Amalia, Prinses van Oranje
 • NL vlag met oranje wimpel
 • 15 december (16 december) – Koninkrijksdag
 • NL vlag

Regionaal/lokaal

 • 1 februari, herdenking Watersnoodramp
 • NL vlag halfstok (gehele dag)

(als 1 februari op een zondag valt wordt er wel gevlagd)

3 gemeentelijke vlaggenmasten voor het gemeentehuis

Er staan een drietal gemeentelijke vlaggenmasten voor het gemeentehuis. Dagelijks wapperen daar, meest links en rechts, de gemeentevlag en een vlag met het gemeentelogo.
De middelste vlaggenstok bij het gemeentehuis blijft daarbij vrij en is gereserveerd voor officiële vlagdagen.

De vlaggenmasten links en rechts worden, naast gebruik voor de gemeentelijke vlaggen, ook incidenteel of tijdelijk gebruikt voor andere vlaggen.
Dit kan zijn voor de provincievlag of een nationale vlag van een ander land bij officiële bezoeken aan de gemeente door bijvoorbeeld een ambassadeur of een vertegenwoordiging van een samenwerkingsverband (zoals de Duitse politie).

Daarnaast worden deze masten gebruikt voor organisaties of een maatschappelijk doel (zoals SDG (Sustainable Development Goals), Greendestination of Quality Coast).
Daarbij geldt voor deze laatste categorie dat dit vlaggen zijn die passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, of bij doelen/organisaties waaraan de gemeente deelneemt.
Schouwen-Duiveland is bijvoorbeeld een zogenaamde ‘SDG-gemeente’.

1 niet gemeentelijke ‘maatschappelijke’ vlaggenmast voor het gemeentehuis.

Op verzoek van de gemeenteraad is een 4e vlaggenmast beschikbaar. Deze is geplaatst op het voorterrein van het gemeentehuis op een aparte, opvallende plaats.
Organisaties en verenigingen die willen vlaggen voor specifieke dagen e/o acties kunnen gebruik maken van de mast om hun eigen vlag te (laten) hijsen.
Aan deze vlaggenmast wordt daardoor niet namens de gemeente Schouwen-Duiveland gevlagd. Dit gebeurt alleen aan een van voornoemde drie gemeentelijke vlaggenmasten. Gemeente stelt alleen de mast beschikbaar.

De vlag kan gehesen worden voor het bekend maken van :

 • Een (inter)nationale themadag;
 • Een collecte of goed doel (dit zijn organisaties die in het gemeentelijke of landelijke collecterooster zijn opgenomen);
 • Een sociaal-culturele activiteit of evenement (dit zijn verenigingen en stichtingen die op Schouwen-Duiveland actief zijn);

Afspraken voor het gebruik van de 4e ‘maatschappelijke’ vlaggenmast

 • Wil een organisatie of vereniging de vlaggenmast gebruiken, dan moet hiertoe, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van hijsen, een aanvraag per e-mail ingediend zijn.
  • Dat kan via e-mailadres communicatie@schouwen-duiveland.nl. Wat moet er in deze mail staan? De naam van de vereniging of organisatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon, de gelegenheid ten behoeve waarvan men wil vlaggen en de periode wanneer er gevlagd gaat worden.
 • De beoordeling van de aanvraag ligt bij het kabinet van de burgemeester.
 • Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De organisatie die als eerste met een aanvraag komt, gaat voor.
 • De periode van vlaggen mag maximaal zeven dagen zijn, waarbij de vlag bij voorkeur op een doordeweekse dag gehesen of gestreken wordt.
 • Indien sprake is van het hijsen van een vlag voor (slechts) een specifieke dag in het weekend, vindt nadere afstemming plaats met het kabinet van de burgemeester.
 • Vlaggen blijven gedurende de aangevraagde vlagperiode ook ’s nachts uitgehangen.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de vlag.
 • De organisaties leveren zelf een vlag aan en komen deze ook zelf weer ophalen bij de gemeente.
 • Het is niet mogelijk een vlagverzoek in te dienen:
  • Met een politiek of commercieel doel;
  • Dat in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet.
 • In gevallen waarin dit protocol niet voorziet of als er twijfel is over een vlagverzoek uit de samenleving, neemt de burgemeester een besluit.

Bijzonderheden

Als de Nederlandse vlag hangt, worden de overige vlaggen (aan de gemeentelijke vlaggenmasten) gestreken. Hierdoor is duidelijk dat het een bijzondere dag is met een officieel vlagprotocol.
Om deze reden heeft de 4e ‘maatschappelijke’ mast een aparte plaats voor het gemeentehuis i.p.v. dat deze naast de gemeentelijke masten staat.
Bij het volgen van het protocol op een officiële vlagdag zou anders, in geval er aan de 4e mast een ‘maatschappelijke’ vlag hangt, deze ook gestreken moeten worden.
Daarmee zou voor deze 4e mast het protocol bepalen, terwijl het uitgangspunt is dat de 4e mast niet van de gemeente is. Daarmee geeft een aparte plaats op het voorterrein de mogelijkheid de ‘maatschappelijk vlag’ te laten hangen op álle aangevraagde dagen. Hiermee wordt ook voorkomen dat, wanneer er maar een dag is aangevraagd, men juist op die dag niet kan vlaggen.

Het landelijk vlagprotocol gaat ervan uit dat er met de Nederlandse vlag op zondag niet wordt gevlagd (met uitzondering van de herdenking van de Watersnoodramp, 4 en 5 mei). Het vlagprotocol blijft deze regel ook volgen.

Beleid voor het verlichten van objecten

Het is mogelijk de fonteinen in Zierikzee en Renesse uit te lichten. Het is ook mogelijk de openbare verlichting op het Havenpark en het Kraanplein aan te passen.
Het gemeentebestuur kan hiertoe -voor een bepaalde periode- besluiten als ondersteuning of accentuering van een maatschappelijk doel, dan wel speciale dag.

Regelmatig krijgt de gemeente vanuit particuliere initiatieven het verzoek eveneens van deze mogelijkheid gebruik te maken. Conform het beleidsplan Diversiteit 2021-2024 (zaaknummer 355467) geven wij hier geen gehoor aan en laten de wijze van campagne voeren aan deze particuliere initiatieven zelf.