Gemeentelijk beleid en beleidsregels

Download (pdf, 225 KB)het beleidsplan 'Divers Schouwen-Duiveland'.

In juni 2017 is het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ door de raad vastgesteld.

Het speelruimteplan is opgesteld om in te spelen op ontwikkelingen en om goede, actuele en betaalbare speelvoorzieningen te houden in de toekomst. De planperiode is tien jaar. Het speelruimteplan schetst een beeld hoe we de komende jaren om moeten gaan met de voorzieningen voor spelen en biedt bij renovaties van de openbare ruimte en bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw uitgangspunten.

Het beleid bestaat uit het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ (pdf, 3 MB) en de bijlage 'Samen Spelen' (pdf, 3 MB). In het speelruimteplan zijn de uitgangspunten en zeven ambities vastgelegd om speelruimte toekomstbestendig te maken. Het speelruimteplan stelt hiermee de ambities vast voor speelruimte op Schouwen-Duiveland. De bijlage ‘Samen Spelen’ bevat de analyse per kern, de maatregelen per speelplek en de tekening van de streefbeelden.

Door middel van rondwandelingen met kinderen (kinderklankbordgoep) in iedere kern, een enquête, veldbezoek, inspraak door dorpsraden en belanghebbenden is het beleid tot stand gekomen.

In het speelruimteplan zijn twee scenario’s zijn uitgewerkt en doorgerekend:

  • scenario A waarbij de huidige wijze wordt gecontinueerd
  • scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld

Er is bij inspraak en vaststelling gekozen voor scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld zoals geschetst in het speelruimteplan.

Het speelruimteplan levert een betere afstemming van de speelvoorzieningen op de doelgroep. De speelruimtes worden gevarieerder en er is meer inspraak mogelijk. De bedoeling is om het beleid te realiseren binnen de bestaande financiële voorziening.

Bekijk ook de plekkentekeningen speelruimtebeleid (pdf, 15 MB).

'De schatkamer van Schouwen-Duiveland, behouden, beleven… benutten'

Onze gemeente heeft naast de vele monumentale gebouwen ook een bijzonder cultuurlandschap, talloze ‘onzichtbare’ archeologische sporen en boeiende verhalen. Samen met de aantrekkelijke ligging van ons eiland zijn dat waardevolle troeven van Schouwen-Duiveland. Om deze reden spreken wij dan ook liever over erfgoedbeleid in plaats van monumentenbeleid. Erfgoed als breed begrip. Ons erfgoed getuigt van ons verleden en geeft karakter en identiteit aan onze leefomgeving. Bovendien geeft het herkenning voor bewoners en verrast het bezoekers.

Lees meer over onze monumenten, het bijzondere cultuurlandschap in het erfgoedbeleid (pdf, 9 MB) én het erfgoedplatform.

Meer informatie vindt u in de Erfgoedverordening

Leefbaarheid openbare ruimte

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

De definitieve nota en bijbehorende stukken:

Meer informatie over het 'Inkoopbeleid'  kunt u vinden onder 'Ondernemen'.

Meer informatie over de 'Welstandsnota' kunt u vinden bij 'Omgevingsvergunning'.

De gemeenteraad heeft op 24 juni het beleidskader (pdf, 324 KB) vastgesteld waarbinnen huisvesting van tijdelijke werknemers kan plaatsvinden.

Aanleiding

De afgelopen periode heeft onze gemeente een onderzoek gedaan naar de monumenten die op Schouwen-Duiveland als gemeentelijk monument zijn aangewezen. In het verleden zijn verschillende panden, met name in Zierikzee, als gemeentelijk monument aangewezen. Dit omdat deze panden op dat moment van cultuurhistorisch belang voor de gemeente waren.

De aanwijzing van panden tot gemeentelijk monument dateert van 1996. Daarom is onderzocht of al deze panden nog steeds voor onze gemeente van cultuurhistorisch belang zijn. De afgelopen twee jaar heeft de vereniging Dorp, Stad en Land (DSL) onderzoek gedaan naar de waardering op basis van objectieve selectiecriteria. Op basis van dit onderzoek is de huidige gemeentelijke monumentenlijst herijkt.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek heeft onze gemeente in samenwerking met het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland besproken en verwerkt. De conclusie is dat er 66 panden niet meer die cultuurhistorische waarden bezitten die aan de status van een gemeentelijk monument verbonden zijn. Dit is onder meer het gevolg van aanpassingen en verbouwingen aan deze panden. De nieuwe gemeentelijke monumentenlijst bestaat nu uit 315 panden.

Procedure en informatie

De eigenaren van de 66 panden die worden afgevoerd van de lijst van gemeentelijk monumenten ontvangen hierover een brief met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen worden inhoudelijk behandeld en beantwoord. Daarna is de aangepaste gemeentelijke monumentenlijst definitief.

Het volledige onderzoek en de aangepaste gemeentelijke monumentenlijst vindt u hier:

Op de website van het Erfgoedplatform: www.erfgoedschouwenduiveland.nl staat ook meer informatie over het erfgoed op Schouwen-Duiveland.

Hebt u een vraag over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Dion van Eenennaam op telefoonnummer (0111) 452 220 of door een mail te sturen.

Voor algemene vragen over erfgoed en monumenten op Schouwen-Duiveland kunt u contact opnemen met Guus Besuijen op telefoonnummer (0111) 452 455 of per mail