Omgevingsvergunning, online vergunningcheck

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de online vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl.

In de volgende gevallen hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig:

 • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk, zoals een huis.
 • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Het veranderen van een monument van de gemeente of van de provincie.
 • Het verbouwen of slopen van een monument.
 • Het aanleggen van een weg.
 • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de weg van de gemeente of de provincie.
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak. Zoals een fabriek, kantoor of huis.
 • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan.
 • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.
 • Het starten of veranderen van een bedrijf.
 • Gebruik van een stuk grond in afwijking van het omgevingsplan.

Kan ik eerst naar mijn plannen laten kijken?

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning verstuurt, kunt u uw plan(nen) laten toetsen door de afdeling Ruimte en Milieu. Meer informatie hierover vindt u bij Omgevingsvergunning, vooroverleg.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

U vraagt de vergunning aan op omgevingswet.overheid.nl/aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal insturen.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal insturen.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning kost 2,6 % van de bouwsom met een minimum van € 208.

Wanneer kan ik vergunningvrij bouwen?

Belangrijk is waar u op het erf wilt bouwen. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

Om de precieze begrenzing van het achtererfgebied te bepalen wordt gewerkt met een denkbeeldige lijn. Die lijn loopt door het hoofdgebouw op een meter achter de voorgevel. De lijn komt bij de zijgevel (op een meter achter de voorgevel) uit het hoofdgebouw en loopt dan verder over het erf evenwijdig aan het openbaar toegankelijk gebied. Het al dan niet bebouwde gedeelte van het perceel bij het hoofdgebouw dat is gelegen achter die lijn is het achtererfgebied.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen? Dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit het bestemmingsplan en eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan geldt als hoofdregel dat voor al het bouwen een omgevingsvergunning nodig is. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan toch vergunningvrij worden gebouwd. Neem in geval van vragen contact met ons op of doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl.

In onze Welstandsnota staat waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze eisen. Wel kunnen wij optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, moeten wij in een welstandsnota hierover zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven.

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. De gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hierover meer informatie geven.

Vraag het de gemeente

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met andere toestemmingen. Zo hebt u misschien geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, maar bijvoorbeeld wel voor het kappen van een boom. Of moet u een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw.

We raden u dan ook aan om bij twijfel altijd contact met ons op te nemen. Ook via omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig hebt. Overleg vooraf met ons over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.