Visie op het Sociale Domein

Schouwen-Duiveland voor elkaar!

Aanleiding

De samenleving verandert. Inwoners worden mondiger, wachten niet meer af en nemen zelf initiatief voor het verbeteren van hun leefomgeving. De overheid zorgt niet overal meer voor. Nieuwe verantwoordelijkheden op de gebieden jeugd, zorg en participatie worden per 1 januari 2015 door het rijk aan gemeenten overgedragen. Daarbij komt dat de budgetten flink worden gekort.

Deze ontwikkelingen komen elkaar tegen in het sociaal domein. Daar veranderen niet alleen de spelregels, maar ook het speelveld ingrijpend met als doel om ondersteuning betaalbaar te houden en beter te laten aansluiten op de lokale behoefte. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten moeten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te pakken. Omdat het rijk eerst flink bezuinigt is het noodzakelijk om op een andere manier te werken. Dit biedt kansen om het niet alleen anders, maar om het daar waar nodig ook meer betaalbaar en beter te doen.

Inleiding

Op Schouwen-Duiveland hebben we een goede basis om de nieuwe verantwoordelijkheden en ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te zien. Schouwen-Duiveland was en is een samenleving waarin mensen elkaar kennen, voor elkaar klaar staan en betrokken zijn bij elkaar en hun leefomgeving. Het verenigingsleven, de dorpsraden, de kerken, de vrijwilligers en mantelzorgers en vele andere organisaties en initiatieven vormen een krachtig, sociaal netwerk. Samenwerking tussen inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente ontwikkelt zich tot nieuwe verhoudingen. Het vertrouwen in elkaar begint te groeien. Het fundament ligt er, hier kunnen we op bouwen.

Om richting te geven aan de uitwerking en invoering van de nieuwe verantwoordelijkheden, en deze goed te laten aansluiten op bestaande taken, is een kompas nodig. Voor Schouwen- Duiveland hebben we dit kompas, namelijk Tij van de Toekomst, onze strategische visie 2040.

In deze visie beschrijven we ons eiland in 2040, waar het leefbaar en goed leven is. De samenleving is economisch en sociaal vitaal. We presenteren u hier de visie voor het sociale domein zoals we die uit de strategische visie hebben vertaald. We geven aan wat we daarvoor gaan doen en welke richtinggevende uitgangspunten we voor de ontwikkeling van het sociaal domein gebruiken.

Wat willen we bereiken - Onze visie op het sociaal domein

Op Schouwen-Duiveland zijn we mondig, zelfstandig en gezond. We regelen onze zaakjes het liefst zelf met hulp van onze familie, vrienden en buren. We zijn zuinig op deze contacten. We weten dat als we ondersteuning nodig hebben, die we niet zelf kunnen regelen, er een vangnet is. We brengen onze hulpvraag goed onder woorden, zodat we krijgen wat we nodig hebben. Ondersteuning is bij voorkeur tijdelijk, want we staan het liefst op eigen benen.

Ondersteuning is kleinschalig en dicht bij de mensen georganiseerd. De woningvoorraad is afgestemd op onze woonbehoefte. Hierdoor kunnen we zo lang mogelijk binnen ons eigen netwerk en in onze eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

We willen allemaal gezond en vitaal oud worden. Daarom zijn we actief in de samenleving, in een reguliere baan, het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Ook hebben we een gezonde levensstijl.

Op Schouwen-Duiveland zijn we betrokken bij elkaar. Inwoners, organisaties, ondernemers en overheid, werken samen aan het behoud van de leefbaarheid in onze kernen. We zorgen goed voor onszelf en elkaar en voor de voorzieningen in onze woon- en leefomgeving. We houden zelf sport- en culturele voorzieningen en gemeenschappelijke ontmoetingsruimten in stand. Hiervoor zetten we ons vrijwillig in en ontplooien we kansrijke initiatieven.

We zijn een vitale samenleving, een samenleving met collectieve veerkracht. Samen hebben we het vermogen om welke verandering dan ook een goede plek te geven en problemen aan te pakken met slimmere, snellere en betere oplossingen.

Onze visie op de samenleving in één zin:
"Iedereen doet mee en draagt een steentje bij."

Wat doen we daarvoor?

Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en hun woon- en leefomgeving. Inwoners lossen hun eigen problemen op en als ondersteuning nodig is, dan vragen ze of bieden ze die eerst aan in hun eigen omgeving.

Maatschappelijke netwerken voorkomen problemen en zorgen voor een goede signalering zodat problemen snel opgelost kunnen worden.

Maatschappelijke organisaties sluiten hun dienstverlening aan op de vraag van hun klanten. Hiervoor werken ze op slimme en nieuwe manieren samen.

Ondernemers voelen zich verbonden met de samenleving van Schouwen-Duiveland en vinden sociaal ondernemen vanzelfsprekend.

De gemeente weet wat er speelt en biedt ondersteuning alleen daar waar het echt nodig is. De gemeente geeft het goede voorbeeld en laat los als dat kan.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar als het even niet meer zelf lukt of in het eigen netwerk, dan is er een vangnet.

We zijn op tijd
We voorkomen problemen en zijn er vroeg bij.

Ondersteuning is tijdelijk
We ondersteunen niet langer dan nodig, zodat mensen zelf weer zo snel als mogelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven.

Ondersteuning in eigen leefomgeving
Ondersteuning wordt in en door de eigen leefomgeving georganiseerd.

Wat we doen, doen we goed
We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. We gaan uit van onze mogelijkheden om een passende oplossing te vinden. We werken samen en integraal.

Ondersteuning is betaalbaar
Met elkaar zoeken we naar creatieve oplossingen en slimme combinaties waarmee we betaalbare en passende ondersteuning bieden.