Contact met het bestuur

Wilt u raadsleden of 1 van de leden van het college van burgemeester en wethouders spreken? Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn en hoe u een afspraak kunt maken.

In onze gemeente zijn er voor de inwoners, bedrijven en belanghebbenden verschillende mogelijkheden om mee te praten of in contact te komen met de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst

De raad probeert zich een goed beeld te vormen voordat hij een voorstel in de commissie- en raadsvergadering behandelt. Dit kan op verschillende manieren, zoals zich lezen van stukken, benaderen van personen of vragen te stellen tijdens een informatiebijeenkomst. Voor sommige onderwerpen of voorstellen wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd en gaat de gemeenteraad desgewenst in gesprek met inwoners, bedrijven en belanghebbenden. Informatiebijeenkomsten worden ook op locatie gehouden. Ook gaat de gemeenteraad regelmatig op (werk)bezoek.

Raadsspreekuur

U kunt zich aanmelden voor het digitale raadsspreekuur. Hiermee biedt de gemeenteraad u de mogelijkheid om digitaal toelichting te geven over verschillende onderwerpen.

Tijdens dit spreekuur kunt u (inwoner of bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een organisatie) op een informele manier zaken (wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten) voorleggen aan de vertegenwoordigers van alle raadsfracties.

Gemeenteraad uitnodigen

Als instelling of organisatie kunt u raadsleden uitnodigen voor een (werk)bezoek. U kunt de uitnodiging mailen naar de raadsgriffie. De raadsgriffie adviseert u over de mogelijkheden en voorwaarden. 

Inspreken bij raadscommissievergadering

U kunt ook inspreken bij een raadscommissievergadering. Per agendapunt mogen insprekers maximaal 6 minuten het woord voeren (5 minuten inspreken en 1 minuut meespreken).

  • Inspreken kan vóór aanvang van de beraadslaging over het agendapunt.
  • Meespreken kan na de 1e besprekingsronde.

Voor het inspreken bij een raadscommissievergadering meldt u zich zo mogelijk voor aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier aan. Als u het prettig vindt kunt u uiteraard vooraf altijd contact opnemen met de raadsgriffie.

Bij de raadsvergadering kan niet worden ingesproken.

Brief of e-mail aan de raad

U kunt uw vraag, idee of probleem per e-mail voorleggen aan de gemeenteraad.  Een brief adresseert u als volgt:  

Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Formele brieven en e-mails van burgers worden niet in zijn geheel gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website, tenzij de afzender dit nadrukkelijk verzoekt. Ze worden slechts genoemd in de lijst met ingekomen stukken onder vermelding van uw naam en het onderwerp. Raadsleden kunnen uw vraag, idee of probleem uiteraard wel volledig lezen op het besloten raadsgedeelte van de website.

Brieven of e-mails die namens organisaties/instellingen zijn verzonden worden wel volledig gepubliceerd. 

Ook kunt u individuele raads(commissie)leden benaderen.

Wilt u een gesprek met een van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

De burgemeester en de wethouders staan open voor gesprekken over zaken die hun portefeuille betreffen. Besef daarbij overigens dat veel zaken gemandateerd zijn binnen de organisatie, zodat een gesprek met de behandelende medewerker in de regel volstaat. Acht u een gesprek met een collegelid van belang, geef dan in elk geval informatie over de contacten die u al met de gemeente over het gespreksonderwerp hebt gehad.

Om een afspraak te maken, belt u met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0111) 452 376.

U kunt het college ook via het contactformulier benaderen:

Contactformulier 'Vraag aan de gemeente'