Digitaal raadsspreekuur

Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het digitale raadsspreekuur. Hiermee biedt de gemeenteraad u de mogelijkheid om digitaal toelichting te geven over verschillende onderwerpen.

Waar is het digitaal raadsspreekuur voor bedoeld?

Tijdens dit spreekuur kunt u (inwoner of bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een organisatie) op een informele manier zaken (wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten) voorleggen aan de vertegenwoordigers van alle raadsfracties.

Wanneer u overleg wilt met een of enkele fracties, dan kunt u dit rechtstreeks met die fracties regelen.

Waar is het digitaal raadsspreekuur niet voor bedoeld?

Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de raadscommissies of gemeenteraad staan of binnenkort daarop komen. In dat geval kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht bij de commissievergaderingen. Ook is het digitaal raadsspreekuur niet bedoeld voor zaken waarvoor andere kanalen beschikbaar zijn, zoals:

  • Behandeling van bezwaar- en beroepschriften.
  • Aanvragen van vergunningen.
  • Klachten over ambtenaren / bestuurders.
  • Achterstallig onderhoud in de woonomgeving.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de griffie door een e-mail te sturen naar griffie@schouwen-duiveland.nl of telefonisch via (0111) 452 000. Vermeld hierin:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die zich aanmeldt, alsmede van de personen die het spreekuur eveneens willen bijwonen;
  • Het onderwerp met een korte toelichting;
  • Eventueel relevante stukken.

Aan de hand van de aanmelding bekijkt de griffie of het onderwerp past binnen de vastgestelde uitgangspunten voor het digitaal raadsspreekuur. In principe vindt het spreekuur alleen plaats op de maandag- en donderdagavonden. Als de aanmelding voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten wordt in overleg gekeken naar een passende datum.