Subsidieaanvraag

U kunt voor subsidie in aanmerking komen als uw activiteit:

  • gericht is op de gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners;
  • voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening 2013 en de Beleidsregels subsidies, voor zover die van toepassing zijn;
  • past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en hieraan een aantoonbare bijdrage levert.

Er is een maximumbedrag per jaar beschikbaar voor subsidies (het gemeentelijk subsidieplafond). Uw subsidie kan alleen verleend worden als er nog geld beschikbaar is voor dat jaar.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten, die onder de beleidsregels van de gemeente vallen. Maar dit geeft geen zekerheid dat u de subsidie ook krijgt. U kunt de beleidsregels en de voorwaarden nalezen in de Beleidsregels subsidies 2013.

In de Algemene subsidieverordening en de Beleidsregels subsidies kunt u lezen:

  • waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen en; 
  • welke activiteiten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidieplafond 2023

Voor het begrotingsjaar 2023 zijn voor de volgende programma’s de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Naam subsidieregel Subsidieplafond
1.1 - Opvang zwerfdieren € 18.328
5.4 - Lokale radio € 31.132
9.9 - Minimabeleid € 53.164
9.6 - Sociaal medische indicatie € 15.956
3.1 - Openbaar vervoer sociaal domein € 1.861
8.1 - Beschermde monumenten € 11.116
Incidentele subsidies € 0

De verdeling van de beschikbare subsidies is bepaald in de hierboven genoemde subsidieregels.
Dit besluit treedt op 1 januari 2023 in werking en heeft een looptijd tot 31 december 2023.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Subsidie aanvragen voor een organisatie

Vanaf 1 augustus 2020 is een subsidieaanvraag voor een organisatie alleen nog met eHerkenning mogelijk. Subsidieaanvragen voor een organisatie, waarvoor met DigiD wordt ingelogd, worden niet in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie over subsidie aanvragen met eHerkenning.

Subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven

Als u als particulier subsidie aanvraagt voor een particulier initiatief, dan kunt u dat met uw eigen DigiD doen.

Inloggen met DigiD Subsidieaanvraag Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidieaanvraag

Naast de gemeentelijke subsidies zijn er mogelijk ook andere opties voor de financiering van projecten en investeringen. Kijk hiervoor bij het subsidieloket. Dit subsidieloket geeft een overzicht van regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen.

Budgetsubsidie

Uiterlijk tot 30 september in het jaar, dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt. Dus subsidie voor 2022 vraagt u in 2021 aan. Een jaarlijkse subsidie (budgetsubsidie) geldt voor activiteiten die (bijna) het hele jaar duren. Bekijk voor meer informatie over het proces voor budgetsubsidies de Infographic budgetsubsidies gemeente Schouwen-Duiveland (pdf, 172 KB).

Projectsubsidie

Tussen 26 weken en 8 weken voorafgaand aan de startdatum van de activiteit. Deze activiteit moet eenmalig zijn en een vaste looptijd hebben. Kijk voor uitzonderingen hierop bij de beleidsregels van het juiste beleidsveld. Controleer vooraf zelf of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie.

Voor bepaalde activiteiten wordt geen subsidie verstrekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de viering van jubilea, promoties, bloemen, catering en verblijfskosten. Maar ook de productie van beeld- of geluidsopnamen en drukwerk (onder andere programmaboekjes) komen niet voor subsidie in aanmerking. Een volledig overzicht van de niet-subsidiabele activiteiten staat in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening 2013.

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen organisaties alleen nog subsidie aanvragen met een eHerkenning account, niveau 2+. Tot nu toe kon u inloggen met een eHerkenning account van de organisatie of u gebruikte daarvoor het DigiD van een bestuurslid. Dit laatste is vanaf 1 augustus voor organisaties niet meer mogelijk. 

eHerkenning is voor organisaties wat DigiD voor burgers is, namelijk een manier om zich via de computer de identificeren. Door in te loggen met een eHerkenning account, worden uw bedrijfsgegevens automatisch opgehaald bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarom is het belangrijk dat uw adres- en contactgegevens alsook gegevens over bestuurssamenstelling actueel zijn.

Hebt u nog geen eHerkenning account, niveau 2+, dan vindt u hier een overzicht van erkende leveranciers.