Externe subsidies

Andere organisaties voor subsidieaanvragen

Er zijn verschillende organisaties die subsidie verlenen voor projecten en activiteiten op het gebied van:

  • maatschappij, sport en zorg
  • cultuur en kunst

In het overzicht hieronder leest u welke organisaties er zijn en waar zij subsidie voor kunnen geven. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de organisatie waar u subsidie wilt aanvragen.

We wijzen u er op dat we niet bemiddelen als u bij 1 van deze organisaties subsidie aanvraagt. 

Advies en hulp bij werven van fondsen en subsidies

Fondsen en Subsidies van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zijn bedoeld om een selectie te bieden van de meest relevante Zeeuwse en nationale fondsen en subsidies. He tis bedoeld voor Zeeuwse professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn en cultuur

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland:

  • Heeft en geeft informatie over meer dan 500 fondsen en subsidies.
  • Informatie bijeenkomsten over fondsenwerving.
  • Workshops over diverse thema’s.
  • Het fondsenplein Meet & Match.
  • Adviseren en doen van een aanvraag (op basis van no cure no pay).

Overzicht organisaties die subsidie verstrekken

Provincie Zeeland

Met subsidie kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een festival of sportmanifestatie. Voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen stelt de provincie ook subsidie beschikbaar. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voor meer informatie, kijk op: zeeland.nl.

Samenwerkingsfonds Zeeland

Het Samenwerkingsfonds Zeeland steunt projecten in Zeeland, die eraan bijdragen dat de provincie sociaal en leefbaar blijft. Dat geldt in het bijzonder voor thema’s als: Het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers. Het leefbaar houden van kleine kernen. Het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit fonds is een samenwerking van: provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en het Oranje Fonds.De aanvraag loopt via het Oranjefonds. Voor meer informatie, kijk op: oranjefonds.nl.

Zeeuws Heldenfonds

Het Zeeuws Heldenfonds is een samenwerking van de provincie Zeeland en het Oranjefonds. Dit fonds wil een extra duwtje geven aan initiatieven om Zeeland nog socialer te maken.
Bijvoorbeeld voor het leefbaar houden van kleine kernen, bijdragen dat iedereen onderwijs kan volgen en werk kan vinden. De aanvraag loopt via het Oranjefonds. Voor meer informatie over het Zeeuws Heldenfonds, kijk op: oranjefonds.nl/samenwerkingsfonds-zeeuws-heldenfonds

Stichting Renesse

Stichting Renesse biedt financiële steun aan initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat meestal uit eenmalige subsidies. Voor meer informatie, kijk op: stichtingrenesse.nl.

Stichting Nutsfonds Zierikzee

Het fonds ondersteunt initiatieven van stichtingen en verenigingen op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Voor meer informatie over de voorwaarden, kijk op: nutsfondszierikzee.nl.

Rabobank Oosterschelde

Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. De bijdrage bestaat uit beschikbaar stellen van mensen, diensten, kennis en/of geld.

Oranjefonds

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan uiteenlopende projecten, die bijdragen aan het sociale gezicht van Nederland. Het kan gaan om activiteiten voor jongeren. Maar ook om bijvoorbeeld investeringen in een opvanghuis. Voor meer informatie, kijk op: oranjefonds.nl.

Fonds NutsOhra (FNO)

Dit fonds is voor initiatieven op het gebied van gezondheidszorg en meedoen aan de samenleving. Het fonds wil de kansen van mensen met een beperking of chronische aandoening vergroten zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij. Voor meer informatie, kijk op: fnozorgvoorkansen.nl.

Stichting Lezen

Stichting Lezen ondersteunt vernieuwende projecten voor het bevorderen van lezen en onderwijs in literatuur. Er is geld beschikbaar voor specifieke doelgroepen en specifieke onderwerpen. Voor meer informatie, kijk op: lezen.nl.

Stichting ZIGZAG

De stichting Zeeuwse Innovatie Groep - Zeeuwse Aanjaag Groep ( ZIGZAG) wil met haar financiële ondersteuning nieuwe economische initiatieven mogelijk maken en werkgelegenheid creëren. Het gaat daarbij vaak om nieuwe ontwikkelingen, die zonder (aanjaag)subsidie niet goed van de grond kunnen komen. Voor meer informatie, kijk op: zigzagfonds.nl.

Provincie Zeeland

Met subsidie kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk daarbij aan  een festival of sportmanifestatie. Voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen stelt de provincie ook subsidie beschikbaar. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voor meer informatie, kijk op: zeeland.nl.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Voor meer informatie, kijk op: cultuurfonds.nl.

Prins Claus Fonds

Voor artistiek hoogwaardige initiatieven in (hoofdzakelijk) Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns- Amerika en het Caraïbisch gebied. Ook subsidies voor reiskosten van kunstenaars om internationaal te kunnen exposeren vallen hieronder. Voor meer informatie, kijk op: princeclausfund.org.

Rabobank Oosterschelde

Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij, bij voorkeur via een samenwerking waarbij 2 partijen elkaar steunen. De Rabobank biedt ondersteuning met menskracht, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vraagt de Rabobank om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.

Zeelandia Cultuurfonds

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Voor meer informatie, kijk op: cultuurfonds.nl.

Stichting Renesse

Financiële steun is mogelijk voor activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor meer informatie, kijk op: stichtingrenesse.nl.

Stichting Nutsfonds Zierikzee

Het fonds ondersteunt initiatieven van stichtingen en verenigingen op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Voor meer informatie, kijk op: nutsfondszierikzee.nl.

BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN

Via deze loterij krijgen initiatieven steun die bijdragen aan het behoud en het toegankelijk maken van cultureel erfgoed voor het publiek.
Voor meer informatie kijk op: bankgiroloterijfonds.doen.nl.

Blockbustersfonds

Dit fonds biedt leningen of garantiebijdragen voor culturele evenementen met een groot bereik. Voor meer informatie, kijk op: blockbusterfonds.nl.

Brabant C Fonds

Het Brabant C Fonds draagt bij aan vernieuwing van financiering voor culturele projecten. Voor meer informatie, kijk op: brabantc.nl/aanvraagprocedure.

Dioraphte

Dioraphte geeft financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans, literatuur en beeldende kunst. Voor meer informatie, kijk op: dioraphte.nl.

Fonds21/Kunst en cultuur

Fonds 21 is een fonds dat bijdraagt aan uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten. Voor meer informatie, kijk op: fonds21.nl.

Mondriaan Fonds/Bijdrage presentatie buitenland

Dit fonds verleent subsidies die het mogelijk maken om in het buitenland te exposeren. Voor meer informatie, kijk op: mondriaanfonds.nl.

Mondriaan Fonds/Projectinvestering

Deze regeling is gericht op beeldende kunst projecten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Voor meer informatie, kijk op: mondriaanfonds.nl.

Mondriaan Fonds/Talentontwikkeling Beeldende Kunst

Dit betreft diverse regelingen gericht op ontwikkeling van talent binnen de beeldende kunst Voor meer informatie, kijk op: mondriaanfonds.nl.

Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten/Programmering Festival Popmuziek

Voor subsidies voor (het programmeren van) popfestivals met Nederlandse bands. Voor meer informatie, kijk op fondspodiumkunsten.nl.

VSB Fonds/Kunst en Cultuur

Het VSB Fonds voor kunst en cultuur biedt ondersteuning aan kunst- en cultuurprojecten die eraan bijdragen dat het publiek een bredere kijk op de wereld en meer empathie voor anderen ontwikkelt. Voor meer informatie, kijk op: vsbfonds.nl.

Zabawas

Zabawas ondersteunt projecten gericht op cultuur, natuur, geneeskunde, sport of educatie. Voor meer informatie, kijk op: zabawas.nl.

Subsidieregeling moet Zeeland als woon- en werkgebied aantrekkelijk maken

Maak Zeeland aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers, zodat ze hier willen wonen en werken. Projecten die hieraan bijdragen kunnen via de provinciale subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling subsidie krijgen. Aanvragen hiervoor kunnen tot 27 november 2022 worden ingediend.

Er is in totaal € 500.000 beschikbaar voor onderzoeken naar en pilotprojecten voor de ontwikkeling of de bereikbaarheid van voorzieningen. De regeling Zeeland in Stroomversnelling wil initiatieven stimuleren om Zeeland als vestigingsgebied aantrekkelijker te maken voor werknemers. Dat is nodig omdat het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel een steeds grotere opgave wordt in Zeeland.

De regeling wil stimuleren dat:

  1. Inwoners en bedrijven zelf initiatieven nemen.
  2. Inwoners, bedrijven en overheid nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkelen op het gebied van leefbaarheid. 

Bij de ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een speciaal subsidieloket ingericht. Dit loket kan initiatiefnemers begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met het subsidie loket.  

De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Dit programma is met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie op de website van zeeland.nl.