Jeugdhulp

Hebt u vragen? Wilt u advies over de opvoeding of het opgroeien van uw kind?

Op de website jeugdengezinschouwen-duiveland.nl vindt u praktische informatie over opvoeden en opgroeien. Via deze website kunt u uw vraag stellen. U kunt ook vragen om teruggebeld te worden. 

Ook kunt u bellen met een jeugdverpleegkundige van de GGD, op telefoonnummer (0800) 00 96. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur.

Lukt het niet om via de website of telefonisch een oplossing te vinden voor uw vragen of zorgen over uw kind? Neem dan contact op met ons loket Samenleving en zorg.

Inloggen met DigiD Aanmelden jeugdhulp Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanmelden jeugdhulp

Contact met het loket Samenleving en zorg

Als u dat prettiger vindt, kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.

Let op! Het is momenteel erg druk. Hierdoor kan er een langere wachtrij zijn aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u belt met een (inhoudelijke) vraag over een lopende zaak, dan wordt u doorverbonden met degene die uw vraag of verzoek behandelt. Is die niet aanwezig, dan neemt een medewerker contact met u op. 

Crisissituaties buiten kantoortijden (na 17.00 uur en in het weekeinde):

In geval van spoed, bel direct 112, de huisarts of politie.

Gesprek (intake)

In het telefoongesprek met de medewerker van het loket Samenleving en zorg worden veel vragen gesteld. Dit is nodig om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Als tijdens dit gesprek blijkt dat er (meer) hulp nodig is, volgt een aanvraag. De medewerker jeugd maakt dan een afspraak voor een huisbezoek. 

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek bespreekt u samen met de medewerker jeugd:

 • Wat uw zorg of probleem is.
 • Wat er goed gaat.
 • Wat een mogelijke oplossing kan zijn.
 • Welke mogelijkheden u zelf, of met hulp van mensen uit uw omgeving, hebt om aan een oplossing te werken.

U bespreekt samen wat in uw situatie het beste is en welke instantie eventueel hulp kan bieden. Daarbij wordt gewerkt vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Daarmee wordt voorkomen dat uw gezin te maken krijgt met verschillende hulpverleners en verschillende instanties. De telefonische intake en/of het huisbezoek kan leiden tot een aanvraag voor jeugdhulp.  

Zorg in natura (ZIN)

Als specialistische jeugdhulp nodig is, kunnen wij deze jeugdhulp rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen, zodat u daar geen omkijken naar hebt. Dit heet Zorg in natura (Zin)

Wij hebben hiervoor contracten afgesloten met een groot aantal jeugdhulpaanbieders. Een overzicht hiervan vindt u op inkoopjeugdhulpzeeland.nl  Zie documenten/contactgegevens-aanbieders-zeeuwse-raamcontracten-2017.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Via een persoonsgebonden budget kunt u zelf jeugdhulp inkopen. Dit is mogelijk als:

 • de beschikbare jeugdhulp in natura niet geschikt is voor uw situatie. Hiervoor moet u kunnen motiveren waarom jeugdhulp via zorg in natura niet passend is;
 • de jeugdhulp via een pgb van goede kwaliteit is;
 • u het persoonsgebonden budget kunt beheren. U kunt dit zelf doen of met hulp van iemand uit uw omgeving, een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde;
 • u zelf een zorgaanbieder zoekt en een overeenkomst met hem afsluit. U moet dan ook zelf een zorgplan en een begroting opstellen. Maar u moet ook zelf de administratie van het pgb bijhouden.

Kiest u voor een pgb dan betalen wij het budget aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze betaalt het bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

Wilt u nagaan of een pgb iets voor u is. Doe de (gratis) pgb-test.

Door omstandigheden kunnen jongeren (tot 24 jaar) al op jonge leeftijd zorgtaken hebben.
Voor meer informatie over mantelzorg, en met name mantelzorg door jongeren verwijzen we naar de pagina 'Mantelzorg'.

Soms is professionele hulp/ondersteuning nodig voor het vinden van een oplossing en het voorkomen van knelpunten binnen het gezin. Snel passende hulp/ondersteuning vinden is dan belangrijk. Wij kunnen daarbij helpen, want wij zijn volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. 

 Dit houdt in:

 • preventieve opvoedondersteuning via GGD Zeeland
 • advies bij (eenvoudige)opvoedvragen
 • geestelijke gezondheidszorg voor jongeren
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij houden ons bezig met:

 • het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen (bijvoorbeeld in een wijk);
 • behandeling van aanvragen jeugdhulp;
 • hulpverlening en/of ondersteuning aan gezinnen/jongeren met problemen;
 • begeleiding van jongeren met een verstandelijke beperking;
 • hulp en behandeling van problemen bij het opgroeien van kinderen (tot 18 jaar) mét of zonder (licht) verstandelijke beperking;
 • het ontwikkelen van jeugdbeleid;
 • de inkoop van jeugdhulp via de regionale inkooporganisatie Zeeland.  Zie documenten/contactgegevens-aanbieders-zeeuwse-raamcontracten-2017.

Opvoeden en opgroeien gaan niet (altijd) vanzelf. Als u vragen/zorgen hebt over het opvoeden van uw kind(eren) kunt u zelf het initiatief nemen om een oplossing daarvoor te bedenken. Dat kan via het opstellen van een familiegroepsplan. De Jeugdwet biedt daarvoor mogelijkheden. Bij dit familiegroepsplan staat de oplossing vanuit het gezin centraal.

Familiegroepsplan, wat is het?

Het familiegroepsplan bestaat uit een overzicht met drie kolommen.

Wat zijn uw zorgen | Wat gaat er goed | Plan/acties (oplossingen)

U vraagt zich wellicht af waarom er in dit familiegroepsplan aandacht is voor wat goed gaat in uw gezin. Zorgen over de opvoeding kunnen zo overheersend zijn, dat u daardoor geen/onvoldoende oog meer hebt voor alles wat wél goed gaat in uw gezin. Daarom biedt de tweede kolom ruimte voor oplossingen die binnen uw gezin goed hebben gewerkt. Wellicht dat deze oplossingen ook helpen voor het huidige probleem. In kolom drie kunt u aangeven wat er moet gebeuren (acties) om het probleem op te lossen.

Familiegroepsplan, met wie maakt u het?

Als u kiest voor het familiegroepsplan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U stelt het plan met uw gezin op.
 • U stelt het plan op met steun van mensen die uw gezin goed kennen (familie, vrienden, buren etcetera).
 • U stelt het plan op met ondersteuning van een hulpverlener. Dat kan bij voorbeeld als u niet weet wat er mogelijk is en waar u terecht kunt voor het vinden van een oplossing.   

Familiegroepsplan, waarom?

 • Het familiegroepsplan is een plan, gemaakt vóór en dóór uw gezin.
 • Het familiegroepsplan is helemaal afgestemd op uw gezinssituatie.
 • Bij het familiegroepsplan behoudt u altijd zelf de regie, dat wil zeggen dat u beslist wat er gebeurt en hoe het gebeurt?
 • U kunt hierbij natuurlijk wel ondersteuning vragen om u op weg te helpen.

Handige tips voor een familiegroepsplan

Als u aan de slag gaat met het opstellen van een familiegroepsplan is het handig om vooraf een paar praktische afspraken te maken, zoals:

 1. Wie is gespreksleider en wie zet de afspraken op papier?
 2. Wat gaat u samen bespreken? Welke zorgen en wat gaat er goed?
 3. Welke achtergrondinformatie is nodig voor het bedenken van een oplossing?
 4. Welke oplossingen zijn mogelijk. Spreek daarbij ook af wie wanneer wat doet?
 5. Plan een nieuwe bijeenkomst om na te gaan wat de resultaten van de acties zijn.
 6. Wat te doen als de situatie verandert of als het anders loopt dan afgesproken?

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. 

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp hebben van de gemeente Schouwen-Duiveland?

Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets. Daarvoor blijven wij als gemeente Schouwen-Duiveland verantwoordelijk. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De zorg of hulp die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet. Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

Wij nemen contact met u op als uw situatie verandert

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige laten weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

 • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
 • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuw contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar.

Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. 

Wettelijke bescherming privacy

Voor een aanvraag jeugdhulp is vaak heel persoonlijke informatie nodig. Het spreekt voor zich dat de hulpverlener heel zorgvuldig omgaat met deze informatie. Om u goed te kunnen helpen kan het nodig zijn om deze informatie te delen met andere professionals. Hiervoor gelden wettelijke voorschriften (Wet bescherming persoonsgegevensJeugdwetWet BIG en het Burgerlijk wetboek).

Verwijsindex

Wij zijn aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk digitaal registratiesysteem. Hierin kunnen professionals aangeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. 
De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals, die toestemming hebben om met dit systeem te werken. Uw gegevens zijn alleen zichtbaar voor de professionals(s) met wie u te maken hebt. Als u dat wilt kunt u inzage in de registratiegegevens vragen. 

Vertrouwenspersoon  

Maakt uw gezin gebruik van jeugdhulp en hebt u vragen of klachten? Dan kunt u (gratis) ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Uw kind kan ook een vertrouwenspersoon raadplegen. Voor meer informatie kunt u bellen naar het landelijk telefoonnummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (088) 55 51 000 of een e-mail sturen. Meer informatie vindt u op akj.nl.

De informatie die u geeft is vaak heel persoonlijk. Daarom bepaalt u zelf welke informatie u geeft en voor wie die is bedoeld. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. Dit gebeurt op basis van Wet bescherming persoonsgegevens, Jeugdwet, Wet BIG, Beroepscode SKJ en het Burgerlijk wetboek.

Klachten

Het gebeurt niet vaak, maar soms verloopt het contact tussen u en de hulpverlener niet helemaal naar wens. Of vindt u dat u niet correct behandeld bent door een gemeentelijk medewerker.
Het is natuurlijk altijd het beste om dit eerst te bespreken met de hulpverlener of gemeentelijk medewerker zelf. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht melden bij:

 • De instantie voor jeugdhulp waarvan u jeugdhulp ontvangt: voor klachten over de hulpverlener.
  Hoe dat moet kunt u het beste bij deze organisatie zelf navragen.
 • De gemeente: voor klachten over het gedrag van de gemeentelijke medewerker.

Bezwaar en beroep

Burgemeester en wethouders nemen een besluit over uw aanvraag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht (beschikking). Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan door een het indienen van een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de folder 'Algemene wet bestuursrecht' (pdf, 169 KB) leest u hoe u dit moet doen.