Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de persoon die de zorg verleent. Dat kan een vriend of familielid zijn. Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie en de belangrijkste regels vindt u op de website van mantelzorg NL.

Hoe werkt het?

Om bewoning in een mantelzorgsituatie mogelijk te maken mag een woning of een bestaand bouwwerk bij een woning vaak aangepast worden door woonvoorzieningen aan te brengen. Woonvoorzieningen zijn zaken zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen. Na beëindiging van de mantelzorgbehoefte moeten de woonvoorzieningen weer worden verwijderd.

Om een mantelzorgwoning zonder vergunning te mogen bouwen, moet voldaan worden aan de regels die in het bijlage II bij het Bor zijn gesteld voor bijbehorende bouwwerken. Bij een ‘bijbehorend bouwwerk’ gaat het om een bouwwerk dat ‘functioneel verbonden’ is met het hoofdgebouw. ‘Functioneel verbonden zijn met’ houdt in dat het gebruik van het bijbehorende bouwwerk in planologisch opzicht gerelateerd moet zijn aan het gebruik van het hoofdgebouw. Voor mantelzorgwoningen die bij een woning worden gebouwd is bepaald dat deze per definitie beschouwd worden als ‘functioneel verbonden’. Het bijbehorend bouwwerk mag aan de achterzijde van de bestaande woning vast worden gebouwd of als apart bouwwerk in de achtertuin. De maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken is afhankelijk van de oppervlakte van het achtererf. Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied plus eerdere uitbreidingen en aanbouwen bij het hoofdgebouw. Op grotere erven is vergunningsvrij meer toegestaan.

Meer informatie?

Uitgebreidere informatie over wat vergunningvrij is toegestaan, kan worden gevonden op www.omgevingsloket.nl.   

Als u een mantelzorgwoning wilt gaan bouwen kunt u uw (ontwerp)plan ter beoordeling voorleggen aan de afdeling Ruimte en Milieu. Meer informatie hierover vindt u bij Vooroverleg omgevingsvergunning.