Wat is het college van BenW?

Het college, ook wel het dagelijks bestuur genoemd, bestaat uit de burgemeester en wethouders. 
De burgemeester wordt door de Koning benoemd voor een periode van 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad. Bovendien is de burgemeester belast met het handhaven van de openbare orde binnen de gemeente. 

De gemeenteraad benoemt de wethouders

Bij hun werkzaamheden krijgt het college ondersteuning van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en is de 1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Het college bereidt, samen met de ambtenaren, voorstellen voor waarover de gemeenteraad beslist. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan zorgt het college voor de uitvoering van deze besluiten. Ook moeten het college en de burgemeester de door het rijk opgedragen taken uitvoeren. Binnen het college heeft ieder lid zijn eigen taken. Dit wordt een portefeuilleverdeling genoemd.

Kernbestuurder

Wethouder Hanno Canters heeft in zijn portefeuille onder andere Stads en Dorpsraden.
Vanuit die rol zal wethouder Canters als bestuurder extra aandacht besteden aan alle stads- en dorpsraden.