Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregioen publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Nieuwerkerk, Oude Nieuwlandseweg 3 - ontwerp omgevingsvergunning

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een berging op het adres Oude Nieuwlandseweg 3 Nieuwerkerk.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en de activiteit ‘bouw’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen van 16 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage. De stukken kunt u downloaden (zip, 14 MB).

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 452 252.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 28 april 2022 vastgestelde bestemmingsplan ‘Natuur verkeersmaatregelen N57-N59 Serooskerke’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00316BphSE-VA01 van 16 mei  tot en met 27 juni 2022 ter inzage ligt.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website schouwen-duiveland.nl/contact/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt planologisch-juridisch het realiseren van een natuurgebiedje bij het nieuwe wegtracé van de N57-N59 noordelijk van het natuurgebied Schelphoek. Met dit bestemmingsplan wordt een omissie in het bestemmingsplan "Verkeersmaatregelen N57-N59" hersteld.

Motivering

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 december 2021 tot en met 24 januari 2022 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt tevens het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad ter inzage.

Reageren

Van 17 mei tot en met 27 juni 2022 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 28 juni 2022.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 28 april 2022 vastgestelde bestemmingsplan ‘Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00331BphRE-VA01 van 16 mei  tot en met 27 juni 2022 ter inzage ligt.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u de pdf-versie van het bestemmingsplan opvragen bij de gemeente via schouwen-duiveland.nl/contact/vraag-aan-de-gemeente.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de Vroonweg, de Kabbelaarsweg en de Hoogenboomlaan te Renesse. De herinrichting van de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is van belang, omdat de bestaande infrastructuur niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, gelet op de verschillende gebruikers en voertuigen van/op de wegen en het achterliggende recreatiegebied. Al jaren lang is de verkeersveiligheid in het plangebied in het gedrang. Bij het opstellen van het Masterplan Renesse, door de gemeenteraad in december 2015 vastgesteld, is de onveilige situatie ook geconstateerd, aan de hand waarvan dit project aan het uitvoeringsprogramma is toegevoegd.

Het plangebied is gelegen aan de zuidwestelijke rand van de kern Renesse, op Schouwen-Duiveland. Het plangebied behelst een klein deel van de gronden van het hotel aan de Vroonweg 33 - 35 (kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 568), het perceel van de voormalige Strandkerk gelegen aan de Hoogenboomlaan 3 (kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 567), alsmede een deel van de huidige Vroonweg, een deel van de Kabbelaarsweg en een deel van het nieuwe wegtracé van de Vroonweg.

In het nieuwe tracé wordt de rijbaan getransformeerd naar rijpad/fietsstraat, met fietsers op de rijbaan waarbij de auto te gast is en voetgangers op een royaal apart voetpad kunnen lopen. De rijbaan wordt optisch zo smal mogelijk gemaakt om hard rijden te beperken en het verblijfsklimaat te onderstrepen (beeld van een karrenspoor vergelijkbaar met de Jan van Renesseweg). De inrichting van de berm tussen voetpad en rijpad (fietsstraat) werkt optisch versmallend door toepassing van bomen, verlichting en bermpaaltjes te plaatsen, waardoor snelheid wordt afgeremd. Diverse pleintjes worden vormgegeven als attractiepunten en voorzien van bomen, keien en bijzondere verlichting, zodat aantrekkelijke en uitnodigende entrees van de diverse voorzieningen aan de weg ontstaan. De verkeersontsluiting van het gebied verloopt geheel via de oostelijk gelegen rotonde, zowel in de huidige alsook in de toekomstige situatie. Ook wordt de entree van het natuurgebied de Vroongronden (Natura 2000) sterk verbeterd en veiliger voor fietsers, door de informele fiets- en wandelroute in combinatie met het ruiterpad door te trekken richting het dorp.

Motivering

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin zijn de ingebrachte zienswijzen behandeld en wordt het besluit gemotiveerd.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijziging aangebracht:

  • Een deel van het kadastrale perceel WTS A 1176 met een oppervlakte van circa 54 m2 krijgt de bestemming Wonen, zonder bouwvlak toe te kennen.

Reageren

Van 17 mei tot en met 27 juni 2022 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 28 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan 2e wijziging Hoogenboomlaan 13d Renesse van 2 mei tot en met 13 juni 2022 ter inzage ligt. De stukken kunt u downloaden (zip, 198 KB).

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van het bouwvlak op het adres Hoogenboomlaan 13d te Renesse.

Vanaf 2 mei 202 tot en met 13 juni 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00338BphZZ505543-ON01, van 2 mei tot en met 13 juni 2022 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt met name een functiewisseling tussen de panden Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee. De woonfunctie/woonbestemming van de Hoofdpoortstraat 1 komt te vervallen en wordt vervangen door een horecabestemming ten behoeve van een hotel met maximaal 3 hotelkamers. Aangrenzend aan dit hotel komt een bijbehorend horecaterras en de in dit pand al aanwezige ijssalon blijft behouden: deze wordt voorzien van een daarop afgestemde bestemmingsregeling. In combinatie daarmee wordt voor het pand Kraanplein 10 de hotelfunctie/horecabestemming vervangen door een woonbestemming. Hiermee blijft de netto woning- en horecacapaciteit in de Zierikzee gelijk.

Reageren

Van 2 mei tot en met 13 juni 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen. 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 5 april 2022 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Kruisweg 1 Zonnemaire’ van 11 april tot en met 23 mei 2022 ter inzage ligt. De stukken kunt u downloaden (zip, 5 MB).  

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe minicamping met 15 standplaatsen op het adres Kruisweg 1 Zonnemaire.

Vanaf 11 april tot en met 23 mei 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan digitaal via deze  website . Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.