Plannen ter inzage

Bouwplannen

U kunt nieuwe bouwplannen zien in de weekkrant Wereldregio. U kunt de nieuwe bouwplannen ook op deze website vinden.

Bent u het niet eens met een bouwplan? Dan kunt u het volgende doen:

 • Hebben we een vergunning verleend? Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.
 • Is er wel een plan maar nog geen vergunning? Dan hebben we het over een voorgenomen besluit. U kunt nog geen bezwaar maken. In dat geval kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u waar u het niet mee eens bent, en waarom dat is.

Om uw bezwaar of zienswijze goed te uit te leggen, kunt u plannen eerst bekijken. Dit noemen we het ‘inzien’ van de plannen.

Wilt u graag weten:

 • welke bouwplannen er in uw omgeving zijn;
 • of we vergunningen verleend hebben;
 • als er plaatselijke regels, bijvoorbeeld verkeersregels, veranderen.

U kunt deze plannen vinden op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. Als u zich aangemeld hebt voor de e-mailservice krijgt u nieuwe berichten over uw buurt doorgestuurd. U krijgt ongeveer 1 keer per week een e-mail met nieuwe berichten.

Ruimtelijke plannen

Op Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een stuk grond aanklikken om alle beschikbare, belangrijke informatie te bekijken. 

Daarnaast kunt u bestemmingsplannen die in behandeling zijn (digitaal) bekijken. Het gaat hierbij om:

 • bestemmingsplannen
 • wijzigingsplannen
 • omgevingsvergunningen
 • overige ruimtelijke plannen

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage

Hieronder het overzicht:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de herinrichting van de Kloosterweg in Burgh-Haamstede. Het gaat om de volgende kadastrale percelen:

 • Westerschouwen, sectie C, nummers 1623 en 2849.
 • Westerschouwen, sectie F, nummers 815, 816, 1495, 1496, 1515, 1546, 1863 en 2044.

Waar gaat de vergunning over?

Het college heeft vergunning verleend voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘uitweg’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit die het eerst genoemd is, is een planologische wijziging doorgevoerd. Dit volgens artikel 2.1, lid sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid, sub a, onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De volgende documenten kon u vanaf 11 maart 6 weken bekijken.

 • aanvraag
 • ontwerp omgevingsvergunning
 • ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
 • bijbehorende stukken.

We hebben 1 reactie ontvangen en die is weerlegd. 

U kunt bijlage 1 (pdf, 68 MB) en de overige documenten downloaden (zip, 19 MB).

Kan ik reageren op dit besluit?

U kunt van 24 juni tot en met 5 augustus 2024 reageren. Dit heet beroep instellen.

U stuurt dit naar:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Beroep instellen kan door:

 • belanghebbenden die gereageerd hebben op het ontwerpbesluit;
 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning vergeleken met het ontwerp zijn aangebracht;
 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij niet gereageerd hebben op het ontwerpbesluit.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening op te sturen naar:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Dit kan tegelijk met het beroepschrift.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 30 mei 2024 vastgestelde bestemmingsplan ‘Gouwepoort 3, Zierikzee’ met identificatienummer NL.IMRO.NL.IMRO.1676.00370BphZZ-VA01 van 24 juni 2024 tot en met 4 augustus 2024 ter inzage ligt.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de stukken die erbij horen vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bekijken. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website.

Waar gaat het plan over?
Het plan betreft het wijzigen van de bouwmogelijkheden op het perceel Gouwepoort 3 te Zierikzee (Business Park, YourSurprise), teneinde bedrijfsuitbreiding aansluitend aan een bestaand bedrijfsgebouw mogelijk te maken. De afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betreffen onder andere de locatie van bedrijfsbebouwing en de bouwhoogte.

Kan ik reageren op het plan?
Van 24 juni 2024 tot en met 4 augustus 2024 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Wanneer treedt het plan in werking?
Het bestemmingsplan treedt – als er door niemand een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 5 augustus 2024.

Burgemeester en wethouders zijn van plan een omgevingsvergunning te geven voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘strijdig met bestemmingsplan’ en ‘slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht’.

Wat gaat het plan over?

Het plan gaat over het slopen van de bestaande schuur en bouwen van een levensloopbestendige woning. De gepotdekselde gevels met luiken en het rode pannendak met traditionele elementen komen terug in de nieuwe situatie. Het aanzicht van de bebouwing, waaronder het karakter en de geslotenheid van de gevels en het dakvlak, komt in de beoogde situatie zo veel mogelijk overeen met de huidige situatie.

Kan ik de stukken bekijken?

Vanaf maandag 24 juni 2024 tot en met 5 augustus 2024 kunt u de volgende stukken bekijken:

 • de ontwerp beschikking
 • de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
 • de stukken die erbij horen

U kunt de stukken downloaden (zip, 16 MB).

Kan ik reageren?

Vanaf maandag 24 juni 2024 tot en met 5 augustus 2024 kunt u reageren op de ontwerp beschikking. We noemen dit een zienswijze indienen.

Dit kan schriftelijk via de post of persoonlijk. Reageren via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Wilt u persoonlijk reageren? Maak dan een afspraak. Dat doet u door te bellen naar de balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer 011 452 250.

Wat gebeurt er daarna?

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Ze houden hierbij rekening met de ontvangen reacties. Na dit besluit kunt u de stukken opnieuw bekijken.

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen met 5 eenheden en het realiseren van een zonneoverkapping op het adres Hogezoom 108 te Renesse.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken hebben vanaf 22 april 2024 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. U kunt de documenten downloaden (zip, 8 MB).

Tegen dit besluit kan vanaf 17 juni 2024 tot en met 29 juli 2024 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

 • • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
 • • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 • • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuurs- recht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

U kunt het op 18 april 2024 vastgestelde bestemmingsplan ‘Weeldeweg tussen 4 en 8, Burgh-Haamstede’ bekijken. Dit kan van 17 juni 2024 tot en met 29 juli 2024. Burgemeester en wethouders maken dit volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00381BphBH-VA01.

U kunt het bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingsplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Aan de Weeldeweg 8 in Burgh-Haamstede staat een woning met een grote tuin tussen de woning en het naastgelegen restaurant. Initiatiefnemer is voornemens om op dit perceelsgedeelte een woning te bouwen. Het toevoegen van een woning in bestaand stedelijk gebied is vanuit planologische en volkshuisvestelijke overwegingen inpasbaar, omdat er een open ruimte wordt ingevuld in bestaand stedelijk gebied en er een tekort is aan nieuwbouw. Met het betstemmingsplan wordt een bouwkavel op het perceel gesitueerd waarbinnen de woning gebouwd kan worden (na verlenen vergunning).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Kan ik op het plan reageren?

Van  17 juni 2024 tot en met 29 juli 2024 kunt u reageren op het plan. Dit noemen we beroep instellen. U kunt beroep instellen:

 • als u belang hebt bij het bestemmingsplan;
 • als u geen belang hebt:
  • maar wel op het ontwerpbestemmingsplan hebt gereageerd;
  • u niet hebt gereageerd, maar kunt uitleggen waarom u niet (op tijd) kon reageren, of
  • beroep wilt instellen tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft gedaan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar:

Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  ’s-Gravenhage

U kunt een beroepschrift ook online versturen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor hebt u een digitale handtekening (DigiD) nodig.

U kunt ook de voorwaarden voor een beroepschrift op deze website vinden. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift opsturen naar de voorzitter van deze afdeling.

Wat gebeurt er daarna?

Het bestemmingsplan is onherroepelijk op 30 juli 2024. Dit volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en als er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het bouwen van 8 woningen aan de Bernhardstraat en Julianastraat te Burgh-Haamstede. De percelen zijn kadastraal bekend als Westerschouwen, sectie C, nummers 660 en 3142.

De stukken kunt u downloaden (zip, 38 MB).

Kan ik reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

Vanaf 3 juni tot en met 15 juli 2024 kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en bijbehorende stukken.

Een zienswijze indienen, kan via deze website, via de post of in een gesprek. Een reactie via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252.

Wat gebeurt er daarna?

Als er zienswijzen worden ingediend, nemen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad opnieuw een besluit. Zij houden hierbij rekening met de ontvangen reacties. Na het besluit worden de stukken voor beroep ter inzage gelegd.

U kunt het op 18 april 2024 vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuwe weg 3, Nieuwerkerk’ bekijken. Dit kan van 27 mei 2024 tot en met 8 juli 2024. Burgemeester en wethouders maken dit volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00372BphNK961034-VA01.

U kunt het bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingsplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Met het verbod pelsdierhouderij 2024 in het vooruitzicht waren initiatiefnemers al bezig zich voor te bereiden op een andere toekomst. Initiatiefnemers willen de voormalige pelsdierhouderij aan de Nieuwe weg 3 te Nieuwerkerk omvormen tot een vetplantenkwekerij.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend maar deze leidt niet tot een gewijzigde vaststelling.

Kan ik op het plan reageren?

Van 27 mei tot en met 8 juli 2024 kunt u reageren op het plan. Dit noemen we beroep instellen. U kunt beroep instellen:

 • als u belang hebt bij het bestemmingsplan;
 • als u geen belang hebt:
  • maar wel op het ontwerpbestemmingsplan hebt gereageerd;
  • u niet hebt gereageerd, maar kunt uitleggen waarom u niet (op tijd) kon reageren, of
  • beroep wilt instellen tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft gedaan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  ’s-Gravenhage

U kunt een beroepschrift ook online versturen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor hebt u een digitale handtekening (DigiD) nodig.

U kunt ook de voorwaarden voor een beroepschrift op deze website vinden. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift opsturen naar de voorzitter van deze afdeling.

Wat gebeurt er daarna?

Het bestemmingsplan is onherroepelijk op 9 juli 2024. Dit volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en als er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzigingsplan Bouwmansweg 20 Noordwelle hebben vastgesteld.

Vanaf 20 mei tot en met 1 juli 2024 kunt u de stukken downloaden (zip, 12 MB).

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het toevoegen van de aanduiding ‘Nieuwe Economische Drager’ (NED) op het perceel, zodat er een nieuwe bedrijfsfunctie kan worden gerealiseerd op het perceel van Bouwmansweg 20 te Noordwelle.

Het ontwerp wijzigingsplan kon u vanaf 18 december 2023 6 weken bekijken. We hebben in deze periode geen reacties ontvangen.

Kan ik beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen vanaf 20 mei tot en met 1 juli 2024 beroep instellen bij:
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening op te sturen naar de voorzitter van deze afdeling. Dit kan tegelijk met het beroepschrift.

Het op 18 april 2024 vastgestelde omgevingsplan ‘parapluherziening geluid bedrijventerrein Zierikzee’ kunt u van 21 mei tot en met 2 juli 2024 bekijken. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00376BppZZ-VA01.

U kunt het digitale omgevingsplan met de stukken die erbij horen vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het juridisch vastleggen van een geluidgezoneerd bedrijf. Dit bedrijf zit op de locaties: Deltastraat 23 (bestaande situatie) en Industrieweg 57 (nieuwe situatie) te Zierikzee.

Hiermee vervalt het verkleinen van de geluidzone van het bedrijventerrein. Vervallen belemmeringen vanwege de geluidzone aan de zuidzijde van het centrum van Zierikzee. En een deel van het buitengebied en een deel van het bedrijventerrein. De geluidzone sluit hiermee aan bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Zierikzee 2014’ biedt.

Hoe kan ik reageren?

Van 21 mei tot en met 2 juli 2024 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket het beroepschrift indienen. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening nodig(DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, tegelijk met het indienen van een beroepschrift.

Wanneer gaat het omgevingsplan in?

Het omgevingsplan treedt – indien er geen sprake is van een verzoek om voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 3 juli 2024.