Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregioen publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het ‘Wijzigings- en uitwerkingsplan Noorderpolder II, deelgebied De Velden, fase 3’  van 11 september tot en met 23 oktober 2023 ter inzage ligt.  Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00340BpuZZ-ON01. Verder is besloten dat er geen MER opgesteld hoeft te worden.

U kunt het digitale ontwerp van het wijzigings- en uitwerkingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u van het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan een pdf-versie aanvragen.

Het plan

Het plan maakt de realisatie mogelijk van een woonwijk met 217 woningen in de woonwijk Noorderpolder, deelgebied De Velden, gelegen ten zuiden van de Korte Blokweg.

Reageren

Van maandag 11 september tot en met maandag 23 oktober 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

Een zienswijze kan ook mondeling naar voren worden gebracht. Indien u dit wenst dient u vooraf een afspraak te maken met de heer R. Stam, hij is bereikbaar op telefoonnummer (0111) 452 251.

Procedure

Binnen 8 weken na afloop van de inzageperiode zal het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit wijzigings- en uitwerkingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Oudeweg 25 Zierikzee’ van 28 augustus tot en met 9 oktober 2023 voor beroep ter inzage ligt. U kunt de stukken downloaden (zip, 17 MB).    

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van glastuinbouw.

Vanaf 28 augustus tot en met 9 oktober 2023 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Een beroepsschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, tegelijk met het indienen van een beroepschrift.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend voor het verplaatsen van 2 woningen aan de Dorpsstraat in Ellemeet. De percelen zijn kadastraal bekend als Middenschouwen, sectie B, nummers 245 (gedeeltelijk), 257, 280 en 281. U kunt de stukken downloaden (zip, 42 MB).

Het college heeft vergunning verleend voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning is een planologische wijziging doorgevoerd conform artikel 2.1, lid sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid, sub a, onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag, ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken hebben met ingang van 10 oktober 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend.

Tegen dit besluit kan vanaf 28 augustus tot en met 9 oktober 2023 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het nieuwbouwen van een 2-onder-1 kapwoning op het adres Oude Noordstraat 15 en 15a te Nieuwerkerk.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken hebben vanaf 3 juli 2023 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. U kunt de documenten downloaden (zip, 26 MB).

Tegen dit besluit kan vanaf 28 augustus tot en met 9 oktober 2023 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsver- gunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuurs- recht, postbus 90006, 4800 PA Breda.