Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregioen publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Verseputseweg 13 te Kerkwerve van 8 augustus tot en met 19 september 2022 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl. De stukken zijn hier te downloaden (zip, 2 MB).

Het voorgenomen besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” bestaat uit het wijzigen van het aantal standplaatsen op een minicamping naar 25.

Tegen deze wijziging kan vanaf 9 augustus 2022 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Zierikzee, 5 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van gevelstenen van Conyershuisjes op het adres Heereweg 23 te Noordgouwe.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 1 augustus tot 12 september 2022 ter inzage. De stukken zijn hier te downloaden (zip, 7 MB).

Vanaf 1 augustus tot 12 september 2022 kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp beschikking.
Dit kan digitaal, schriftelijk per post of mondeling. Een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0111) 452 252.
Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 5 juli 2022 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Kruisweg 1 Zonnemaire’ van 25 juli 2022 tot en met 5 september 2022 ter inzage ligt. De stukken zijn hier te downloaden (zip, 4 MB)

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe minicamping met 15 standplaatsen op het adres Kruisweg 1 Zonnemaire

Vanaf 25 juli 2022 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

 

Zierikzee, 21 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op het adres Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 18 juli 2022 tot 29 augustus 2022 ter inzage. U kunt de stukken ook hier downloaden (zip, 399 KB).

Vanaf 18 juli 2022 tot 29 augustus 2022 kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp beschikking. Dit kan digitaal, schriftelijk per post of mondeling. Een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0111) 452 252.

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 5 juli 2022 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Rijksweg 20 Oosterland’ van 11 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl. U kunt de stukken hier downloaden (zip, 284 KB).

Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen met de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab).

Vanaf 11 juli 2022 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Taaijersweg 12 Kerkwerve en Lageweg ong. Sirjansland”, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00297BphKW-ON01, ter inzage ligt (gedurende een verlengde termijn van 8 weken in plaats van 6 weken in verband met de zomervakantie periode) van 11 juli 2022 tot en met 5 september 2022. 

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de in het buitengebied van Schouwen-Duiveland gelegen locatie van een voormalige pluimveehouderij aan de Taaijersweg 12 noordwestelijk van Kerkwerve en van een onbebouwde locatie aan de Lageweg in de oostelijke kernrandzone van Sirjansland.

Met dit plan wordt invulling gegeven aan / gebruik gemaakt van de zogenoemde ruimte voor ruimte regeling. Het regelt planologisch-juridisch:

  • voor de locatie Taaijersweg 12: het laten vervallen van het agrarisch bouwblok, de sloop van verouderde (niet cultuurhistorische waardevolle) bedrijfsgebouwen, het intrekken van de vergunning voor het uitoefenen van een akkerbouwbedrijf en het houden van 10.000 legkippen en het deels omzetten van de agrarische bestemming in een woonbestemming. Hiermee wordt op deze locatie een milieu- en ruimtelijk knelpunt opgelost.
  • voor de locatie aan de Lageweg: het als compensatie van voorgaande realiseren van een landschappelijk ingepaste ruimte voor ruimte woning.

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk omdat de thans ter plaatse geldende bestemmingsregeling hiervoor niet toereikend is.

Reageren

Van 11 juli 2022 tot en met 5 september 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.