Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregio en publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage

Vanaf 19 februari tot en met 2 april 2024 kunt u de stukken downloaden (zip, 25 MB).

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het bouwen van een nieuwe woning aan de Nieuwe Prunjeweg 3a te Serooskerke.

Kan ik reageren op de ontwerp-vergunning?

Vanaf 19 februari tot en met 2 april 2024 kan iedereen reageren op:

 • de ontwerp omgevingsvergunning;
 • de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad;
 • en de bijbehorende stukken.

Dit kan via deze website, via de post of in een gesprek. Een reactie via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor een gesprek kunt een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 249.

Wat gebeurt er daarna?

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nemen een besluit op de omgevingsvergunning. Zij houden hierbij rekening met de ontvangen reacties. Na dit besluit kunt u de stukken opnieuw bekijken. 

Burgemeester en wethouders zijn van plan een omgevingsvergunning te geven voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘monumenten’. Het gaat om het intern aanpassen van een pand tot hotel op het adres Kraanplein 4 in Zierikzee.

Kan ik de stukken bekijken?

Vanaf maandag 19 februari tot en met 1 april 2024 kunt u de volgende stukken bekijken:

 • de aanvraag
 • de ontwerp beschikking
 • de stukken die erbij horen

U kunt de stukken downloaden (zip, 38 MB).

Wat gaat het over?

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het intern aanpassen van een pand tot hotel aan het Kraanplein 4 in Zierikzee.

Kan ik reageren?

Vanaf 19 februari tot en met 1 april 2024 kunt u reageren op de ontwerp beschikking. We noemen dit een zienswijze indienen.

Dit kan schriftelijk via de post of persoonlijk. Reageren via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Wilt u persoonlijk reageren? Maak dan een afspraak. Dat doet u door te bellen naar de balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252.

Wat gebeurt er daarna?

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Ze houden hierbij rekening met de ontvangen reacties. Na dit besluit volgt opnieuw een moment om dit te bekijken.

Vanaf 19 februari tot en met 2 april 2024 kunt u de stukken downloaden.

Deel 1 (zip, 76 MB)

Deel 2 (zip, 60 MB)

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het restaureren van de Oude Haven te Zierikzee.

Kan ik reageren op de vergunning?

Vanaf 19 februari tot en met 2 april 2024 kunt u reageren op de  verleende omgevingsvergunning. Dit heet  beroep instellen.

U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn.

Zet een datum op het beroepschrift en onderteken het. Daarna kunt u het beroepschrift naar de Raad van State sturen. Het adres is:

Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen met het beroepschriftformulier via de website loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. U hebt hier een DigiD voor nodig.

Aan het indienen van een beroepsprocedure zijn kosten verbonden.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat bestemmingsplan Hageweg 1 Brunisse op 21 december 2023 (gewijzigd) is vastgesteld. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00351BphBR523872-VA01.

U kunt het digitale bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Dit bestemmingsplan regelt de mogelijkheden voor herontwikkeling van het kampeerterrein ‘Onze Hoeve’ aan de Hageweg 1 in Bruinisse naar een recreatiewoningenterrein. Passend binnen de beleidskaders zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Er is geen sprake van uitbreiding in oppervlakte of eenheden. De kwaliteitsslag vindt plaats binnen het bestaande, in onbruik geraakte, kampeerterrein. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is een regeling toegevoegd waarmee het maximum bebouwingspercentage wordt vastgelegd.

Kan ik reageren op het plan?

Van 12 februari tot en met 25 maart 2024 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Wat gebeurt er daarna?

Het bestemmingsplan treedt, indien er geen sprake is van een verzoek om voorlopige voorziening op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 26 maart 2024.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 19 december 2023 het ‘Wijzigings- en uitwerkingsplan Noorderpolder II, deelgebied De Velden, fase 3’ gewijzigd is vastgesteld. Het identificatienummer is  NL.IMRO.1676.00340BpuZZ-VA01.

Het plan

Het plan maakt de realisatie mogelijk van een woonwijk met 217 woningen in de woonwijk Noorderpolder, deelgebied De Velden, gelegen ten zuiden van de Korte Blokweg.

Motivering

Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan heeft van 11 september tot en met 23 oktober 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend, die in een antwoordnotitie zijn samengevat en van een antwoord zijn voorzien.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. De maximale hoogte van het blok woningen gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Lange Blokweg wordt gewijzigd van maximaal 11,5 meter in maximaal 10,5 meter. Hiertoe wordt artikel 6.2.4 onder h gewijzigd in: “in afwijking van het bepaalde onder g, bedraagt de goot- en bouwhoogte van woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering' maximaal 10,5 meter en zijn bij alle woningen 3 bouwlagen toegestaan;”
 2. In artikel 6.2.3 van de regels wordt het percentage dat is opgenomen om binnen het plangebied een fasering op te nemen voor het bouwen van woningen gewijzigd van 90 % in 70 %.
 3. Artikel 6.2.4 onder i van de regels wordt gewijzigd in: “de goot- en bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' bedraagt maximaal de met de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;”.

Ook zijn de regels, de verbeelding en de toelichting op enkele ondergeschikte en redactionele punten gewijzigd. De wijzigingen zijn vastgelegd in het vaststellingsbesluit van de het college van burgemeester en wethouders.

Ter inzage

Het wijzigings- en uitwerkingsplan liggen vanaf maandag 5 februari 2024 ter inzage en is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan tot en met 26 februari 2024 ook inzien in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Reageren

Van dinsdag 6 februari 2024 tot en met maandag 18 maart 2024 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Een beroepschrift kunt u indienen bij:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het wijzigings- en uitwerkingsplan treedt – als er  geen sprake is van een voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op dinsdag 19 maart 2024.

U kunt het op 19 oktober 2023 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Camping de Oase’ bekijken. Dit kan van 5 februari tot en met 18 maart 2024. Burgemeester en wethouders maken dit volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00344BphRE-VA01.

U kunt het bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingsplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Ten behoeve van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, wordt een kwaliteitsverbetering doorgevoerd in combinatie met een vergroting van het aantal standplaatsen. Daarbij worden onder andere de bestaande niet-permanente standplaatsen vervangen door permanente en zal er meer differentiatie komen in de oppervlakte per accommodatie. Het aantal standplaatsen wordt uiteindelijk uitgebreid met 77 tot een totaal van 589. De hoofdingang wordt verplaatst naar de Lagezoom. Dit gaat samen met de realisatie van een nieuwe receptie. Het huidige receptiegebouw zal van functie veranderen. Er komt een nieuw centrumgebouw met voorzieningen zoals een zwembad en horeca ten behoeve van het recreatiebedrijf. Naast het centrumgebouw komt een showterrein voor de verkoop van stacaravans uitsluitend aan (toekomstige) gasten van het recreatieterrein.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 december 2022 tot en met 16 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend, die in een antwoordnotitie zijn samengevat en van een antwoord voorzien. Op enkele onderdelen is het bestemmingsplan op basis van deze zienswijzen aangepast. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin zijn de ingebrachte zienswijzen behandeld en wordt het besluit gemotiveerd.

Wat is er gewijzigd?

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen (regels en verbeelding) aangebracht:

 • Op de verbeelding is een deel van de gronden bestemd met de dubbelbestemming ‘Leiding – Water’. In de regels is een artikel opgenomen met voorschriften ter bescherming van de drinkwatertransportleiding;
 • De wijzigingsbevoegdheden onder artikel 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.4 zijn komen te vervallen. Daarnaast is de maximale hoogte van speelvoorzieningen gewijzigd van 10 naar 8 meter.
 • Op de verbeelding zijn twee functieaanduidingen toegevoegd, samenhangend met de voorziene verdere verduurzaming. Dit betreffen de aanduidingen ‘specifieke vorm van recreatie - duurzaamheid 1’ en ‘specifieke vorm van recreatie - duurzaamheid 2’. Deze hangen samen met de regels opgenomen in artikel 4.3.1. (Duurzaamheid).
 • Ten behoeve van het verplaatsen van de hoofdentree is de bestemming ‘Groen – Landschappelijk’ richting de Lagezoom doorbroken en gewijzigd in ‘Recreatie – Kampeerterrein’. Tevens is hier de aanduiding ‘ specifieke vorm van recreatie – hoofdentree’ toegevoegd. Deze aanduiding hangt samen met artikel 4.1 onder h. van de regels.
 • In artikel 4.1 is een lid h. toegevoegd waarmee is geregeld dat de hoofdentree van het recreatieterrein zich uitsluitend mag bevinden ter plaatsen van de aanduiding opgenomen richting de Lagezoom (verplaatste entree).
 • In artikel 4.3 zijn lid x en y komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een aanvullend artikel inzake duurzaamheid (4.3.1.) opgenomen. Met de regels opgenomen is het maximale gebruik van aardgas en/of propaan juridisch-planologisch geborgd. Deze regels zijn afgestemd op de resultaten van het stikstofonderzoek (bijlage 13).

De planaanpassingen hebben deels betrekking op de plantoelichting. Dit is een niet juridisch planonderdeel en daarmee leiden deze aanpassingen niet tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Kan ik op het plan reageren?

Van 5 februari 2024 tot en met 18 maart 2024 kunt u reageren op het plan. Dit noemen we beroep instellen. U kunt beroep instellen:

 • als u belang hebt bij het bestemmingsplan;
 • als u geen belang hebt:
  • maar wel op het ontwerpbestemmingsplan hebt gereageerd;
  • u niet hebt gereageerd, maar kunt uitleggen waarom u niet (op tijd) kon reageren, of
  • beroep wilt instellen tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft gedaan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  ’s-Gravenhage

U kunt een beroepschrift ook online versturen via digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor hebt u een digitale handtekening (DigiD) nodig.

U kunt ook de voorwaarden voor een beroepschrift op deze website vinden. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift opsturen naar de voorzitter van deze afdeling.

Wat gebeurt er daarna?

Het bestemmingsplan gaat in op 19 maart 2024. Dit volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en als er geen verzoek om voorlopige voorziening is.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het gebruiken van een bijgebouw als B&B. Het adres is Luieweg 8 te Renesse.

Waar gaat het over?

Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor eerstgenoemde activiteit is een planologische wijziging doorgevoerd. Dit volgens artikel 2.1, lid sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid, sub a, onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Van 21 april 2023 tot en met 2 juni 2023 kon u de volgende stukken bekijken:

 • De aanvraag, ontwerp omgevingsvergunning
 • De ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
 • De stukken die erbij horen.

We hebben 1 reactie ontvangen en deze is weerlegd. 

U kunt de documenten downloaden (zip, 31 MB).

Kan ik beroep instellen?

Van 5 februari tot en met 18 maart 2024 kunt u beroep instellen bij:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Wie kan beroep instellen?

 • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Samen met het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden verstuurd naar:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA  Breda

U kunt het op 19 oktober 2023 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Noordzee Residence Renesse’ bekijken. Dit kan van 5 februari tot en met 18 maart 2024. Burgemeester en wethouders maken dit volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00334BphRE-VA01.

U kunt het bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingsplan vraagt u aan via deze website.

Waar gaat het plan over?

Het plan maakt de herinrichting en transformatie van de 2 voormalige campings Bona Fide en Karavaan mogelijk tot het vakantiepark Noordzee Residence Renesse.

De ambitie is het realiseren en exploiteren van een verblijfsrecreatieterrein dat een vanzelfsprekend en natuurlijk onderdeel is van de omgeving. Er komen maximaal 285 recreatiewoningen op het terrein, dat ongeveer 14,5 hectare groot is. De recreatiewoningen zijn grotendeels maximaal 75 m2 en bedoeld voor 2 tot 6 personen.

Binnen de geplande 285 recreatiewoningen zijn er:

 • ten hoogste 50 recreatiewoningen (maximaal 80 m2) toegestaan voor 8 personen;
 • ten hoogste 20 (maximaal 100 m2) voor 10 personen;
 • ten hoogste 5 (maximaal 150 m2) voor 16 personen.

Aan de hand van diverse zienswijzen heeft de ontwikkelaar diverse aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan, waaronder een belangrijke aanpassing in het kader van de bereikbaarheid van het terrein. De Hogezoom is niet langer de belangrijkste ingang voor het gemotoriseerd verkeer. Dat wordt de Kooijmansweg.  

Het ontwerpbestemmingsplan hebt u van 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 kunnen bekijken. Er zijn 16 reacties ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan. De reacties zijn in een antwoordnotitie samengevat en van een antwoord voorzien. Op enkele onderdelen is het bestemmingsplan op basis van deze reacties aangepast. Bij het bestemmingsplan kunt u ook het raadsvoorstel en het raadsbesluit bekijken. Hierin zijn de ingebrachte zienswijzen behandeld en wordt het besluit gemotiveerd.

Wat is er gewijzigd?

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals u dat hebt kunnen bekijken, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

Toelichting

De toelichting wordt op verschillende onderdelen tekstueel aangepast waarbij onder andere een nadere studie voor de verkeersituatie is toegevoegd alsmede een geactualiseerd stikstofonderzoek.

Regels

 • in de regels is in lid 4.2.1 een regel toegevoegd, waarbij het bouwen van kelders niet is toegestaan. In artikel 1 is de definitie van een kelder opgenomen, zijnde een ondergronds, voor mensen toegankelijk bouwwerk.
 • Clustering van recreatiewoningen is toegestaan:
  1. In lid 4.2.2 is een nieuw sub c opgenomen: recreatiewoningen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd
  2. In 4.2.2. is een nieuw lid f opgenomen: In afwijking van het bepaald in lid 4.2.1 onder c mogen recreatiewoningen onder de volgende voorwaarden aaneen (geschakeld) worden gebouwd:
   1. maximaal 30 recreatiewoning mogen 2 aaneen worden gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van 2 aaneen gebouwde woningen niet meer bedraagt dan 75 m2.
   2. maximaal 16 recreatiewoningen mogen 4 aaneen worden gebouwd, mits de gezamenlijke oppervlakte van 4 aaneen gebouwde woningen niet meer bedraagt dan 150 m2.
 • In de regels is aan lid 4.4.1 sub g toegevoegd waarin wordt bepaald dat de bebouwing niet mag worden aangesloten op een distributienet voor gas.
 • het sublid van lid 4.1 waarin was bepaald dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' een ontsluitingsweg is toegestaan is als volgt aangepast: 'uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'; een ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer voor het recreatiewoningenterrein'. Hierdoor kunnen de beide ontsluitingen op de Hogezoom wel door langzaam verkeer worden gebruikt en alleen de noordelijke door gemotoriseerd verkeer. In de begrippen is gemotoriseerd verkeer gedefinieerd als alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en voertuigen voor het beheer en onderhoud (zoals schoonmaak) van het recreatiepark.
 • In lid 8.3 zijn de functieaanduidingen groen en 'specifieke vorm van groen - 1 tot en met 3' vervangen door gebiedsaanduidingen 'overige zone – groen 1 tot en met 4. Dit is gedaan om de digitale verwijzing direct door te linken naar het juiste artikel, i.c. artikel 8 waarin de regels met betrekking tot deze aanduidingen zijn opgenomen. Dat was met de functieaanduidingen niet mogelijk. De naam van de aanduidingen is aangepast vanwege de eisen uit RO standaarden 2012, onderdeel SVBP 2012. Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd

Verbeelding

 • De aanduiding 'ontsluiting' op het zuidelijk deel van het plangebied is verplaatst van de Hogezoom naar de nieuwe geprojecteerde ontsluiting aan de Kooijmansweg.
 • De aanduiding 'speelvoorzieningen' is ter plaatse van het perceel Hogezoom 136 verder van de perceelsgrens afgelegd om geluidhinder bij de op dit perceel aanwezige verblijfsaccommodaties te voorkomen.
 • De aanduiding 'parkeerterrein' op het noordelijk deel van het plangebied lag op 30 meter van de gevels van de omliggende woningen conform de richtafstand uit de VNG-Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Deze parkeerplaats is in noordoostelijke richting verplaatst. De afstand tot omliggende woningen is daardoor vergroot en is nu meer dan 30 meter.
 • De groene omzoming die via een voorwaardelijke verplichting was geborgd in het ontwerpbestemmingsplan is aan de zuid- en oostzijde geschrapt, zodat de daar aanwezige watergangen bereikbaar blijven voor onderhoud door het waterschap. Hiervoor is de aanduiding 'groen' aan de oost- en zuidkant verwijderd, zodat de voorwaardelijke verplichting om daar een groene omzoming te realiseren voor die gronden niet meer van toepassing is.
 • Op de verbeelding zijn functieaanduidingen groen en 'specifieke vorm van groen - 1 tot en met 3' vervangen door gebiedsaanduidingen 'overige zone – groen 1 tot en met 4.

Kan ik op het plan reageren?

Van 5 februari tot en met 18 maart 2024 kunt u reageren op het plan. Dit noemen we beroep instellen. U kunt beroep instellen:

 • als u belang hebt bij het bestemmingsplan;
 • als u geen belang hebt:
  • maar wel op het ontwerpbestemmingsplan hebt gereageerd;
  • u niet hebt gereageerd, maar kunt uitleggen waarom u niet (op tijd) kon reageren, of
  • beroep wilt instellen tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft gedaan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar:

Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  ’s-Gravenhage

U kunt een beroepschrift ook online versturen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor hebt u een digitale handtekening (DigiD) nodig.

U kunt ook de voorwaarden voor een beroepschrift op deze website vinden. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift opsturen naar de voorzitter van deze afdeling.

Wat gebeurt er daarna?

Het bestemmingsplan gaat in op 19 maart 2024. Dit volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en als er geen verzoek om voorlopige voorziening is.

Burgemeester en wethouders zijn van plan een omgevingsvergunning te geven voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Het gaat om het bouwen van 3 nieuwe woningen op het adres Molenstraat 44, 44a en 44b (Dreef 14) in Bruinisse.

Dit gebeurt volgens artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo.

Kan ik de stukken bekijken?

Vanaf maandag 29 januari tot en met 11 maart 2024 kunt u de volgende stukken bekijken:

 • de aanvraag
 • de ontwerp beschikking
 • de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
 • de stukken die erbij horen

U kunt de stukken downloaden (zip, 46 MB).

Wat gaat het over?

Het besluitgebied ligt aan de Dreef 14 in Bruinisse. Binnen de begrenzing van de bebouwde kom van Bruinisse en in de dorpskern. Er is nu een meubelzaak.

De initiatiefnemer wil:

 • de meubelzaak beëindigen;
 • de bebouwing die erbij hoort saneren;
 • op deze plek 3 levensloopbestendige woningen bouwen.

Kan ik reageren?

Vanaf 29 januari tot en met 11 maart 2024 kunt u reageren op de ontwerp beschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. We noemen dit een zienswijze indienen.

Dit kan schriftelijk via de post of persoonlijk. Reageren via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Wilt u persoonlijk reageren? Maak dan een afspraak. Dat doet u door te bellen naar de balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252.

Wat gebeurt er daarna?

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Ze houden hierbij rekening met de ontvangen reacties. Na dit besluit volgt opnieuw een moment om dit te bekijken

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods. Het adres is Kievitsweg 1 in Kerkwerve.

Waar gaat het over?

Het college heeft vergunning verleend voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor eerstgenoemde activiteit is een planologische wijziging doorgevoerd. Dit volgens artikel 2.1, lid sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid, sub a, onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. U kunt de stukken downloaden (zip, 29 MB).

Zijn er reacties binnengekomen?

Vanaf 13 november 2023 kon u 6 weken lang de volgende stukken bekijken:

 • De aanvraag.
 • Ontwerp omgevingsvergunning.
 • De ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de stukken die erbij horen.

We hebben geen reacties ontvangen. 

Kan ik beroep instellen?

Vanaf 22 januari tot en met 4 maart 2024 kunt u beroep instellen bij:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA  Breda

Wie kan beroep instellen?

 • Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
 • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij niet hebben gereageerd op het ontwerpbesluit.

Samen met het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden verstuurd naar:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
Team bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA  Breda

Vanaf 22 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 kunt u de stukken downloaden (zip, 602 KB).

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het wijzigen van het gebruik van volkstuin naar wonen zonder bebouwing van gronden gelegen achter de tuinen van de adressen Weeldeweg 3 tot en met 25 en 49 tot en met 67 te Burgh-Haamstede.

Kan ik reageren op de vergunning?

Vanaf 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kan beroep worden ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning.

U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

 • uw naam en adres
 • het besluit waartegen u in beroep gaat
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
 • wat de beslissing volgens u moet zijn

Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Het adres is:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda 

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen met het beroepschriftformulier via de website van de rechtbank. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Aan een beroepsprocedure zijn kosten verbonden.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van zeven woningen aan het Sluispad (48, 50, 52, 54, 56, 58, 60) in Burgh-Haamstede.

Vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2024 kunt u de stukken downloaden (zip, 34 MB).

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het bouwen van zeven woningen.

De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en bijbehorende stukken hebben vanaf 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Kan ik beroep instellen?

Tegen dit besluit kan vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2024 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van zes woningen aan de Irenestraat (42, 42a, 42b, 42c, 42d, 42e) in Burgh-Haamstede.

Vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2024 kunt u de stukken downloaden (zip, 38 MB).

Waar gaat het plan over?

Het plan gaat over het bouwen van zes woningen.

De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en bijbehorende stukken hebben vanaf 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Kan ik beroep instellen?

Tegen dit besluit kan vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2024 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.