Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregioen publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’voor de Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee. Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken

De aanvraag, de ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 13 maart tot en met 24 april 2023 ter inzage. De stukken kunt u downloaden (zip, 406 KB)

Het plan

Het plan ziet op het brandveilig gebruiken van  een extra lokaal aan de Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee.

Reageren

Vanaf 13 maart tot en met 24 april 2023  kan iedereen een zienswijze geven op de ontwerp beschikking. Dit kan schriftelijk per post of mondeling. Een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op (0111) 452 252.

Procedure

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Na dit besluit volgt opnieuw een ter inzage legging. 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Lageweg  6 Burgh-Haamstede’ van 13 maart 2023 tot en met 24 april 2023 voor beroep ter inzage ligt. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Het ontwerp wijzigingsbesluit heeft van 27 december 2022 tot en met 7 februari ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van 9 niet-permanente naar 7 permanente standplaatsen op het adres Lageweg 6 te Burg-Haamstede.

Reageren

Vanaf 14 maart 2023 kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, tegelijk met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op 25 april 2023 in werking.

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het bouwen en vestigen van een bedrijf dat handelt in haardhout en pizzaovens op het adres Rijksweg 19 en het vestigen van een osteopathiepraktijk op het adres Rijksweg 21 beiden te Nieuwerkerk.

De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 6 maart 2023 tot en met 17 april 2023 ter inzage. 
De stukken kunt u hier downloaden. (zip, 34 MB)

Het plan

Het plan ziet op het bouwen en vestigen van een bedrijf dat handelt in haardhout en pizzaovens op het adres Rijksweg 19 en het vestigen van een osteopathiepraktijk op het adres Rijksweg 21 beiden te Nieuwerkerk.

Reageren

Vanaf 6 maart 2023 kan iedereen gedurende zes weken een zienswijze geven op de ontwerp beschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk per post of mondeling, een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op (0111) 452 252.

Procedure

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Eventueel zal de gemeenteraad verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het plan. Na dit besluit volgt opnieuw een ter inzage legging. 

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het realiseren van een nieuw ‘vislokaal’ op een drijvend ponton.
De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 6 maart 2023 tot en met 17 april 2023 ter inzage.
De stukken kunt u hier downloaden (zip, 28 MB).

Het plan

Het plan ziet op het verder professionaliseren van educatieve nevenactiviteiten door aan de steiger het ‘Vislokaal Bruinisser vishandel’ op te richten. Het vislokaal wordt gebouwd op een drijvend ponton en zal bestaan uit een verkooppunt annex proeflokaal voor visproducten (voornamelijk eigen vangst) Het vislokaal wordt met de wal verbonden door middel van een beweegbare loopbrug naast de bestaande vaste steiger. Het perceel is kadastraal bekend als Bruinisse, sectie G, nummer 1610.

Reageren

Vanaf 6 maart 2023 kan gedurende zes weken iedereen een zienswijze geven op de ontwerp beschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk per post of mondeling, een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op (0111) 452 252.

Procedure

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Na dit besluit volgt opnieuw een ter inzage legging.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Zwaardweg 2 te Kerkwerve’ van 27 februari tot en met 11 april 2023 voor beroep ter inzage ligt. De stukken kunt u downloaden (zip, 196 KB).

Het ontwerp wijzigingsbesluit heeft van 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan

Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen met de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab) op het adres Zwaardweg 2 te Kerkwerve.

Reageren

Vanaf 27 februari 2023 kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, tegelijk met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op 12 april 2023 in werking.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Rietdijk 12 te Zonnemaire’ van 20 februari tot en met 3 april 2023 ter inzage ligt. Het bestemmingsplan is op 26 januari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft identificatienummer NL.IMRO.1676.00318BphZO433861-VA01.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.  Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen op schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt de mogelijkheden voor herontwikkeling en uitbreiding van landschapscamping Kijkuit aan de Rietdijk 12 te Zonnemaire, passend binnen de beleidskaders zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Er wordt een duurzaam recreatieterrein gerealiseerd waar natuur, (biologische) landbouw en recreatie met elkaar verweven zijn. Het bestemmingsplan omvat globaal het volgende: de mogelijkheden voor uitbreiding in eenheden, realisatie van duurzame en circulaire kampeerhuisjes op het bestaande kampeerterrein, (her)bestemming van bijbehorend natuurgebied, landschappelijke inpassing, waterberging en zoetwaterbuffer, recreatief en agrarisch gebruik van gronden en gebouwen. Bij de vaststelling zijn enkele regels (met name artikel 7 en artikel 4.5.1) aangepast. Verder zijn enkele bijlagen bij de toelichting – en op onderdelen de toelichting zelf – geactualiseerd.

Reageren

Van 20 februari  tot en met 3 april 2023 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een verzoek om voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 4 april 2023.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Ankerweg 10 te Scharendijke’ van 13 februari tot en met 27 maart 2023 ter inzage ligt. Het plan is te bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van recreatie naar wonen op het adres Ankerweg 10 te Scharendijke.

Reageren

Vanaf 13 februari tot en met 27 maart 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp wijzigingsplan. Dit kan via deze website en schriftelijk per post. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wetshouders van Schouwen-Duiveland. Per e-mail een zienswijze indienen is niet mogelijk.