Plannen ter inzage

Bouwplannen

Nieuwe bouwplannen vermelden we in de weekkrant Wereldregioen publiceren op deze website.

Hebben wij een vergunning verleend? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het inzien van bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Dat geldt ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit. Dan kan het inzien van bouwplannen u helpen met het uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving in Schouwen-Duiveland

Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Kijk dan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
U kunt ze daar bekijken en uzelf daar ook aanmelden voor een e-mailservice. De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken. Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Grote ruimtelijke plannen en projecten kunt u bekijken op de pagina: Ruimtelijke plannen en projecten.

De volgende plannen liggen ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp Gebiedsvisie Rampweg van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage ligt. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00355StvRC-ON01.

U kunt het ontwerp van de gebiedsvisie raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. In het gemeentehuis is bovendien een mogelijkheid aanwezig om de stukken in te zien tijdens openingstijden. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerp van de gebiedsvisie aanvragen via de website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

De visie

In de visie wordt voor het aandachtsgebied Rampweg invulling gegeven aan de opgaven en afspraken die zijn vastgelegd in het Kustpact en de Zeeuwse kustvisie. Om de kwaliteit van het integrale recreatielandschap te borgen, is een set van regels opgesteld. Deze regels zijn bindend. Daarnaast zijn er teksten en beelden ter inspiratie opgesteld. Deze vormen een inspiratiebron en zijn een suggestie voor de initiatiefnemers. In samenhang vormen ze een totaalbeeld dat in de gebiedsvisie is vastgelegd.

Reageren

Van maandag 28 november 2022 tot en met maandag 9 januari 2023 kan iedereen een inspraakreactie geven op het ontwerp van de gebiedsvisie Rampweg. U kunt deze sturen naar de gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee, ter attentie van burgemeester en wethouders, onder vermelding van ‘Inspraakreactie gebiedsvisie Rampweg’.

Procedure

Op basis van de inspraakreacties zullen wij vervolgens een voorstel doen aan de gemeenteraad om de gebiedsvisie definitief vast te stellen. De indieners van de inspraakreacties zullen vooraf over het verslag van de ter inzage legging en ons voorstel aan de gemeenteraad worden geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend, dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee’ van maandag 21 november 2022 tot en met maandag 2 januari 2023 ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met identificatienummer NL.IMRO.1676.00338BphZZ505543-VA01. Het bestemmingsplan is op 20 oktober 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.  Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt met name een functiewisseling tussen de panden Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee. De woonfunctie/woonbestemming van de Hoofdpoortstraat 1 komt te vervallen en wordt vervangen door een horecabestemming ten behoeve van een hotel met maximaal 3 hotelkamers. Aangrenzend aan dit hotel komt een bijbehorend horecaterras en de in dit pand al aanwezige ijssalon blijft behouden: deze worden voorzien van een daarop afgestemde bestemmingsregeling. In combinatie daarmee wordt voor het pand Kraanplein 10 de hotelfunctie/horecabestemming vervangen door een woonbestemming. Hiermee blijft de netto woning- en horecacapaciteit in de Zierikzee gelijk.

Reageren

Van maandag 21 november 2022 tot en met maandag 2 januari 2023 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.  

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er  geen sprake is van een voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 3 januari 2023.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Dreef Renesse’ van 7 november tot en met 19 december 2022 ter inzage ligt. Het identificatienummer NL.IMRO.1676.00353BphRE-ON01.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt de herontwikkeling van de Dreef en omgeving in Renesse. Onderdeel van de ontwikkeling is de verplaatsing van de Jumbo supermarkt naar de Dreef. Daarbij zal de openbare ruimte deels worden heringericht.

Reageren

Van 7 november tot en met 19 december 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via deze website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen. 

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij omgevingsvergunning

hebben verleend voor het realiseren van:

  • 16 reguliere appartementen,
  • 18 zorgwooneenheden en
  • 9 doorstroomappartementen in 2 gebouwen op het adres Cooperplein te Zierikzee.

Het college heeft vergunning verleend voor de activiteit ’gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’, ‘bouwen’ en de activiteit ‘uitweg’.

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor eerst genoemde activiteit is een planologische wijziging doorgevoerd conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo.

De aanvraag, ontwerpvergunning, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken hebben met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes weken

ter inzage gelegen via de gemeentelijke website. Er is 1 zienswijzen ingediend.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 oktober tot en met 5 december 2022 voor beroep ter inzage. De stukken kunt u downloaden (zip, 11 MB).

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning en opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend voor een hotelontwikkeling met 17 hotelkamers, commerciële ruimten op de begane grond en 14 parkeerplaatsen op het adres Noordstraat 31-39 te Burgh-Haamstede. Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De percelen zijn kadastraal bekend als WTS, C 3155.

De aanvraag, de beschikking, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 oktober 2022 ter inzage. De stukken kunt u downloaden (zip, 36 MB).

Tegen dit besluit kan, door een ieder, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het door de gemeenteraad op 29 september 2022 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bosblokdreef 5 en Lange Achterweg 2-10 Oosterland’, van 24 oktober tot en met 5 december 2022 ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met het identificatienummer NL.IMRO.1676.00327BphOL397328-VA01.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Het plan

Dit bestemmingsplan regelt planologisch-juridisch het realiseren van twee aaneen gebouwde (burger)woningen aan de Bosblokdreef 5 in Oosterland. In samenhang met deze ontwikkeling wordt op grond van het gemeentelijk woningbouwbeleid een niet-gerealiseerde woningbouwtitel aan de Lange Achterweg 6 in Oosterland verwijderd. Hiermee blijft de netto woningcapaciteit in de kern Oosterland gelijk.

Reageren

Van 24 oktober tot en met 5 december 2022 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 6 december 2022.