Bezwaar maken

Hebt u een besluit ontvangen en is dat niet duidelijk? Neem dan contact op met de ambtenaar die het heeft behandeld.

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar maken.
 • In het besluit staat waar en hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.
 • Let wel op dat u het bezwaarschrift op tijd indient.
Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen

Hoe werkt het?

Via deze weg kunt u geen bezwaren maken tegen leges, belastingaanslagen of Waardering onroerende zaken (WOZ). Op uw aanslag staat vermeld hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Wij bekijken of het bezwaar in aanmerking komt voor bemiddeling. Hierover kan contact met u worden opgenomen. Als er geen bemiddeling is gedaan óf de bemiddeling heeft geen resultaat, dan behandelt de commissie bezwaarschriften uw bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk.

 • De commissie bezwaarschriften nodigt u uit voor een hoorzitting. Ook anderen, bijvoorbeeld de vergunninghouder, kunnen worden uitgenodigd.
 • Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak.
 • De gemeente geeft ook een reactie op het bezwaar.
 • De commissie stelt daarna een advies op.
 • De gemeente beslist uiteindelijk over het bezwaarschrift.
 • Deze beslissing ontvangt u binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn.

U kunt zich tijdens de hoorzitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld een deskundige of advocaat. Ook kunt u iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen of het woord te voeren.

ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat hoe u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie. In het besluit staat bij wie u het bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Meestal is dat binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

Geef in het bezwaarschrift aan tegen welk besluit het is gericht en waarom u bezwaar maakt.

U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland
  Postbus 5555
  4300 JA Zierikzee

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit van de baan is. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hieraan zijn kosten verbonden.