Bezwaar maken

Hebt u een besluit ontvangen en is dat niet duidelijk? Neem dan contact op met de ambtenaar die het heeft behandeld.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? En heeft dat besluit gevolgen voor u? Lees in het besluit of u bezwaar kunt maken. Als dat niet duidelijk is, neem dan eerst contact op met de ambtenaar die het heeft behandeld.

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit?

Lees in het besluit waar en hoe u bezwaarschrift kunt maken. Zorg dat u het bezwaarschrift op tijd indient. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit is verstuurd.

U kunt iemand toestemming geven om namens u het bezwaarschrift in te dienen. Bijvoorbeeld een deskundige of een advocaat.

Bezwaar maken kan op 2 manieren.

Online bezwaar maken

Via de knop hieronder kunt u online bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

Schriftelijk bezwaar maken

In dit bezwaarschrift staat in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of stuur een kopie van het besluit mee);
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven bij de balie op het gemeentehuis. U krijgt dan een papier mee waarop staat dat u het bezwaarschrift hebt ingediend.

Let op! Via de knop hieronder kunt u géén bezwaar maken tegen bijvoorbeeld:

  • verkeersboetes
  • parkeerboetes
  • leges
  • belastingaanslagen 
  • waardering onroerende zaken (WOZ)

In het besluit staat hoe u tegen deze onderwerpen bezwaar kunt maken.

Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit van de baan is. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek indienen om een ‘voorlopige voorziening’.

Dit verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hiervoor moet u kosten betalen.

Hoe wordt mijn bezwaarschrift behandeld?

U ontvangt een e-mail of brief als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Soms hebben wij meer informatie van u nodig. Dit is nodig om uw bezwaarschrift te beoordelen. Wij nemen dan contact met u op.

Maakt u bezwaar tegen een besluit aan iemand anders? Bijvoorbeeld tegen een vergunning van uw buren? Dan is die ander, bijvoorbeeld uw buren, belanghebbende in de bezwaarprocedure. Wij laten de belanghebbende weten dat u een bezwaarschrift hebt ingediend.

Als wij denken dat bemiddeling kan helpen, nemen wij contact met u op. Dit betekent dat we in een gesprek samen met u proberen om tot een oplossing te komen.

Wij vragen advies aan de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie. Deze commissie beoordeelt of zij het bezwaarschrift behandelen tijdens een hoorzitting. Als dat zo is, ontvangt u een uitnodiging.

Is het bezwaar te laat ingediend en hebt u daarvoor geen geldige reden? Dan zal de commissie u niet uitnodigen voor een hoorzitting.

Of maakt u bezwaar tegen een besluit waarbij u geen persoonlijk belang hebt? Ook dan nodigt de commissie u niet uit voor een hoorzitting.

De commissie bezwaarschriften nodigt u uit voor een hoorzitting. Ook anderen, bijvoorbeeld de belanghebbende, nodigen we uit.

Wij sturen u vóór de hoorzitting een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift. U kunt zich dan goed voorbereiden op de hoorzitting.

Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak. Ook de belanghebbende kan een reactie geven.

De medewerker van de gemeente reageert ook op het bezwaar.

U kunt iemand anders toestemming geven om namens u aanwezig te zijn op de hoorzitting. Bijvoorbeeld een deskundige of een advocaat.

De commissie beoordeelt uw bezwaar op basis van alle documenten en wat er tijdens de hoorzitting is gezegd. Daarna schrijft de commissie een advies aan de gemeente.

Wanneer ontvang ik de beslissing?

De gemeente beslist op het bezwaarschrift. Deze beslissing ontvangt u binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Als wij niet op tijd kunnen beslissen, laten wij u dat weten.

Soms is er nog meer tijd nodig. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. Wij kunnen de beslistermijn met 6 weken verlengen. Wij laten u dat dan weten.

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u een beroep indienen bij de rechtbank. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslissing op het bezwaarschrift.