Standplaatsvergunning

Wilt u met een voertuig, kraam of tafel een standplaats innemen om goederen te koop aan te bieden? Dan hebt u daarvoor een vergunning nodig.

  • De standplaatsvergunning geldt alleen voor een locatie in de openbare ruimte die in de standplaatsenlocatielijst is opgenomen.
    De standplaatsenlocatielijst vindt u als bijlage bij de Beleidsregels Standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland.
  • De looptijd van een standplaatsvergunning is maximaal 5 jaar vanaf de datum van het verleningsbesluit.
  • Verder kennen we de mogelijkheid van dag-, week-, maand- en jaarvergunningen.

Voor de strand- en duinovergangen en gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, verstrekken wij geen standplaatsvergunningen. Bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Philipsdam, de Schelphoek en Boswachterij Westenschouwen. U moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie(s), zoals:

  • Natuurschap en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Waterschap Zeeuwse Eilanden
  • Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland

Straatartiest

U hebt als straatartiest of straatmuzikant geen vergunning nodig.

Inloggen met DigiD Standplaats aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Standplaats aanvragen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Standplaats Prijs
Standplaats voor 1 dag € 143,50
Standplaats voor 1 week € 217
Standplaats voor een maand € 249
Standplaats voor een jaar € 288,50

Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht.