Standplaatsvergunning

Wilt u met een voertuig, kraam of tafel een standplaats innemen om goederen te koop aan te bieden? Dan hebt u daarvoor een vergunning nodig.

  • De standplaatsvergunning geldt alleen voor een locatie in de openbare ruimte die in de standplaatsenlocatielijst is opgenomen.
    De standplaatsenlocatielijst vindt u als bijlage bij de Beleidsregels Standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland 2017.
  • De looptijd van een standplaatsvergunning is maximaal 5 jaar vanaf de datum van het verleningsbesluit.
  • Verder kennen we de mogelijkheid van dag-, week-, maand- en jaarvergunningen.

Voor de strand- en duinovergangen en gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Philipsdam, de Schelphoek en Boswachterij Westenschouwen verstrekken wij geen standplaatsvergunningen. U moet dan een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie(s), zoals Natuurschap en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.

Straatartiest

U hebt als straatartiest of straatmuzikant geen vergunning nodig.

Standplaats aanvragen Standplaats aanvragen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Scroll de tabel om meer te zien
Standplaats Prijs
Standplaats voor 1 dag € 129,30
Standplaats voor 1 week € 195,30
Standplaats voor een maand € 224,10
Standplaats voor een jaar € 259,60

Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht.