Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement, waaronder ook een snuffelmarkt, is een vergunning nodig. De aanvraag voor een evenementenvergunning moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend worden.
Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten:

  • De capaciteit die uw evenement vraagt van de openbare ruimte, tijd en hulpdiensten.
  • Het aantal te verwachten bezoekers.
  • De impact die uw evenement heeft op het verkeer.
  • Of de aard van uw evenement past bij het ter plaatse geldend bestemmingsplan.
  • Of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid.
  • Het woon- en leefklimaat, er wordt dan onder andere gekeken of uw evenement niet onevenredig veel (geluid) overlast veroorzaakt voor omwonenden.
  • Of u als organisator voldoende waarborgen geeft voor een goed verloop van uw evenement.

De vastgestelde Beleidsregels Evenementen gemeente Schouwen-Duiveland 2018 zijn te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Vanaf 5.000 bezoekers is sprake van een groot vergunningplichtig evenement en gelden strengere (veiligheids-)regels.

Inloggen met DigiD Evenementenvergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Evenementenvergunning

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Product Prijs
Melding plichtig evenement geen kosten
Vergunning plichtig evenement € 114
Groot vergunning plichtig evenement (5.000 tot 20.000 bezoekers) € 571
Groot, commercieel, vergunning plichtig evenement (meer dan 20.000 bezoekers) € 38.502

Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals kramen, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor apart een nota. Bedragen onder de € 10 worden niet in rekening gebracht. Niet-commerciële organisaties van evenementen, zoals stichtingen en verenigingen, zijn vrijgesteld van deze precariobelasting.