Veelgestelde vragen en antwoorden

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen bang zijn voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen zijn asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

De opvang van asielzoekers is eigenlijk een taak van het Rijk en wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment kan het COA het aantal asielzoekers niet aan. Het Rijk heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd.Afgesproken is dat elke veiligheidsregio 450 asielzoekers opvangt in de crisisnoodopvang.. Binnen de Veiligheidsregio Zeeland vangt Schouwen-Duiveland daarvan 35 personen op. We vinden het belangrijk hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. 

Het schoolgebouw aan de Grachtweg 8 in Zierikzee staat vanaf begin augustus 2022 leeg. Gebleken is dat het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een locatie voor crisisnoodopvang. Ook is er voldoende personeel, toezicht en medische begeleiding beschikbaar.

Het gaat om crisisnoodopvang.

Bij een tekort aan gewone of standaard opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer helemaal uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen.

Aan de crisisnoodopvang worden geen andere eisen gesteld dan bed, bad en brood. Met andere woorden: er wordt uitgegaan dat er slaapvoorzieningen, douches en wc’s zijn en dat voedselvoorziening mogelijk is.

Het gaat om mensen die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het COA. De centra zitten overvol, omdat er voor statushouders onvoldoende woningen zijn. Daardoor blijven zij langer in de opvangcentra en is er onvoldoende plek voor nieuwe mensen.

Er is plaats voor maximaal 35 asielzoekers. 

Er kunnen maximaal 35 mensen op deze locatie opgevangen worden.

Op dit moment verblijven er mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Deze groep bestaat uit gezinnen met kinderen en alleenreizende mannen.

Het kan zijn dat de samenstelling van deze groep nog wijzigt. Dit omdat mensen weer weg kunnen gaan en er andere mensen voor in de plaats komen.

De opvang aan de Grachtweg is geschikt voor kortdurende opvang. Mensen blijven er enkele weken. Het gebouw aan de Grachtweg blijft tot uiterlijk 1 januari 2024 een opvanglocatie. Als crisisnoodopvang eerder niet meer nodig is, dan sluiten we de locatie eerder. Het Rijk werkt in de tussentijd aan een structurele oplossing voor de asielcrisis.

Er zijn 24 uur per dag 2 toezichthouders aanwezig.

Voor asielzoekers gelden dezelfde regels als voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De bewoners mogen zich vrij bewegen. Wel gelden er in de crisisnoodopvanglocatie de volgende huisregels:

 • Mensen worden welkom geheten en erop gewezen dat we in Nederland iedereen gelijk behandelen.
 • Mensen worden gewezen op waar ze met vragen terecht kunnen en dat er 24 uur per dag toezicht en beveiliging op de locatie aanwezig is.
 • Mensen worden gevraagd respect voor elkaar en de omgeving te hebben.
 • Iedereen moet om 22.00 uur binnen zijn.
 • Iedereen moet tussen 23.00 en 07.00 uur stil zijn.
 • De lichten gaan om 23.00 uur uit.
 • Mensen kunnen om 08.00, 13.00 en 18.00 uur eten.
 • Mensen worden geacht mee te helpen met het schoonmaken van de locatie en hun eigen slaapruimte.
 • Mensen mogen buiten geen vuur stoken en niet barbecueën.
 • Er mag binnen niet gerookt worden. Ook zijn drugs en alcohol niet toegestaan.
 • Geweld, ruzie of het verheffen van de stem is niet toegestaan.
 • Mensen worden gewezen op wat ze moeten doen in geval van gevaar of calamiteiten.

Voor asielzoekers gelden dezelfde adviezen als voor iedereen in Nederland: houd je aan de richtlijnen van Rijksoverheid en test bij klachten. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie.

De ingang aan de Grachtweg is de hoofdingang van de opvanglocatie. De andere ingangen van het gebouw worden gebruikt als nooduitgangen.

Er is dagbesteding op de locatie.

Ja, er is begeleiding en medische zorg op de locatie geregeld.

Zij zijn op 4 augustus 2022 verhuisd naar de Jan Wouter van den Doelschool aan de Kabbelaarsbank 2.

Het gebouw is in onderhoud bij onze hoofdaannemer. Hij heeft aangegeven dat er op dit moment geen lekkages zijn in het pand.

Wij gaan ervan uit dat de mensen die opgevangen worden zich aan de afspraken en regels houden, zoals die voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland gelden. Mocht u toch overlast hebben, dan horen wij dat graag. U kunt 24 uur per dag bellen naar de toezichthouder in het gebouw via telefoonnummer 06 43 48 60 33.

Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar via 0900 - 8844. In een noodsituatie belt u 112.

Omwonenden zijn steeds per brief geïnformeerd. Ook zijn er informatiebijeenkomsten op het gemeentehuis geweest.

Wij blijven ze informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen of iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. U kunt zich melden via onze Servicelijn, telefoonnummer (0111) 452 111 of via deze website.

Wilt u spullen doneren? Spullen, zoals speelgoed, kleding en schoenen, ontvangen wij graag via de Ruilwinkel, Kaersemakerstraat 27.

Op termijn wordt het schoolgebouw gesloopt. De verwachting is dat er op deze locatie nieuwe woningen gebouwd worden.

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid.
Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

U kunt uw vraag stellen via Vraag aan de gemeente.