Wat gaan we daar voor doen?

Wonen

 • Subsidieregeling regentonnen
  Om te stimuleren dat u het regenwater gaat opvangen in een regenton gaan we als gemeente een regentonactie starten.
  Zie: Subsidieregeling regentonnen
   
 • Onderzoek zoetwaterbeschikbaarheid landbouwsector
  Door de verandering van het klimaat wordt het voor onze agrariërs een steeds grotere uitdaging om voldoende zoetwater te hebben voor hun gewassen en dieren. Door grotere perioden van droogte krijgt het grondwater dat grotendeels zout is, steeds meer invloed op de gewassen. Als gemeente werken we gezamenlijk met vele partijen binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland om de agrariërs te ondersteunen met de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten. Er wordt gezocht naar maatregelen die helpen om hemelwater langer vast te houden. Hiervoor is een aparte website ontwikkeld. https://livinglabschouwen-duiveland.nl/Ook allerlei andere zaken die de zoetwaterbeschikbaarheid kunnen vergroten kan je daar terug vinden.
   
 • Uitvoeren broedplaats zoetwater
  De gemeente Schouwen-Duiveland heeft meegewerkt aan de broedplaats zoetwater, dat onderdeel was van het programma Vitaal Platteland. De gemeente heeft onder meer de zoetwaterbeschikbaarheid helpen vergroten door:
  - bodem- en watercoaching;
  - onderzoeken naar vasthouden van zoet water in de bodem;
  - in fieldlabs hoe maatregelen genomen kunnen worden en hoe bepaalde gebieden meer zoet water kunnen vasthouden;
  - er is een subsidieproject geweest om met die kennis tot uitvoering te kunnen komen;
  - daarnaast is het geleerde op allerlei manieren verspreid en is gekeken welke gevolgen het geleerde heeft voor de regelgeving.

  Vaak is de regelgeving namelijk nog niet aangepast om het geleerde zondermeer toe te kunnen passen. Op de website van livinglab is meer informatie te vinden wat het exact heeft opgeleverd.

Eigen organisatie

 • Programma’s en activiteiten vanuit de samenwerking Living Lab Schouwen-Duiveland
  Het Living Lab is een innovatienetwerk waar ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en de omgeving gezamenlijk nieuwe oplossingen zoeken voor de klimaatuitdagingen in het landelijk gebied. Gemeente Schouwen-Duiveland is trekker van dit netwerk. Op dit moment richten we ons o.a. op de problematiek van verzilting en verdroging en de effecten daarvan in het landelijk gebied zowel met betrekking tot de landbouw als de natuur. Het gaat specifiek over de zoetwateropgave en het klimaatrobuust maken van het bodem- en watersysteem. Er lopen projecten op verschillend schaalniveau: perceel, bedrijf, gebied en systeemniveau. Een ander onderdeel gaat over innovaties met betrekking tot buitendijkse voedselproductie en de ruimte die daarvoor geboden kan worden (ZEEMOS).
  Op de website van het Living Lab Schouwen-Duiveland staan alle projecten en activiteiten die worden uitgevoerd: livinglabschouwen-duiveland.nl
  Naast de inhoudelijke en technische innovaties is er veel aandacht voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Ook op het vlak van governance zoals: interbestuurlijke samenwerken, het aanpassen van beleid en regels, nieuwe manier van werken en veranderingen in de aanpak en organisatie.