Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dat levert bepaalde effecten voor ons op. Deze effecten kunnen we op 2 manieren aanpakken. Namelijk zorgen dat het klimaat minder snel verandert (klimaatmitigatie = zorgen dat het niet steeds warmer wordt) of zorgen dat we voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Dit laatste moet in feite door iedereen gebeuren. In Zeeland is er voor gekozen om de manier waarop dit moet gebeuren, gezamenlijk te bepalen. Dat is gebeurd in de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.

Omdat klimaatverandering blijvend zal zijn, wordt er ook al gekeken wat de gevolgen voor de lange termijn zijn. Dit gebeurd in het Deltaprogramma. In het Deltaprogramma staan verschillende deltabeslissingen geformuleerd voor de toekomst. Deze worden iedere 6 jaar herijkt om te bezien of de gekozen richting nog steeds de juiste is. Voor de uitvoering van dit programma is Nederland verdeeld in bepaalde regio’s. Schouwen-Duiveland valt onder de Zuidwestelijke Delta.  

De strategie hoe we in Zeeland de omgeving willen voorbereiden op de effecten van klimaatverandering staat in de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland. We gaan uit van 8 leidende principes:

 1. Klimaatadaptatie is van ons allemaal
 2. Stapsgewijs werken we aan een klimaatrobuust Zeeland
 3. We beginnen niet bij nul
 4. We vergroten de bewustwording en het draagvlak
 5. We borgen klimaatadaptatie
 6. We durven te experimenteren en te innoveren
 7. We benutten kennis, expertise, voorbeelden en ervaringen
 8. We maken werk met werk.

De KasZ maakt de 8 leidende principes concreet aan de hand van onze Zeeuwse kernsectoren:

 • landbouw;
 • natuur;
 • recreatie;
 • bebouwd gebied;
 • vitale infrastructuur;
 • overkoepelende thema overstromingen.

Per sector wordt aangegeven:

 • wat het toekomstbeeld is;
 • welke opgaven er liggen;
 • welke strategie en afspraken gemaakt worden om klimaatbestendig te worden.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft deze strategie vastgesteld als gemeentelijk beleid.
Naast dit beleidsdocument is er ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. De klimaatagenda Schouwen-Duiveland.

Wat te doen om klimaatbestendig te blijven voor de langere periode, wordt aangegeven in het Deltaprogramma.

Het Deltaprogramma kent drie thema’s:

 • Waterveiligheid. We versterken dijken, onderhouden de kust met zandsuppleties en geven rivieren meer ruimte. Zo beperken we de kans op overstromingen.
 • Zoetwater. We werken aan projecten die zorgen voor voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
 • Ruimtelijke Adaptatie. We richten het land zo in dat we de gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en de gevolgen van overstromingen) goed kunnen opvangen. 

De uitvoering van deze thema’s voor onze gemeente vindt plaats binnen de regio Zuidwestelijke Delta.

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel. Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties.

De ambitie is:
de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het hoofddoel.

Hiervoor is een gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgesteld.

We hebben een Agenda opgesteld met maatregelen die er mede voor moet zorgen dat we tijdig onze ruimte hebben aangepast. Daardoor kunnen we de effecten van de klimaatverandering beter opvangen. De Agenda Klimaatadaptatie 2024-2028 Schouwen-Duiveland geeft de uitwerking van onze gemeente van klimaatadaptatiestrategie Zeeland aan.

De lokale agenda volgt de opzet van de Zeeuwse adaptatiestrategie in 7 thema’s:

 • overstromingen;
 • vitale en kwetsbare infrastructuur;
 • natuur, Landbouw;
 • bebouwd gebied;
 • recreatie;
 • samenwerking en
 • bewustwording.

In tegenstelling tot de KaSZ zet Schouwen-Duiveland het thema Bewustwording en Samenwerking prominent vooraan in de agenda. Dit om het belang van dit thema te benadrukken. Elk thema wordt in een apart hoofdstuk uitgewerkt. De hoofdstukken beginnen met een korte beschrijving van de uitgangspunten van de KaSZ. Daarna volgt een korte beschrijving van de lokale context en specifieke opgaven. Tevens wordt stil gestaan bij wat er allemaal al gebeurt en worden de belangrijkste lokale uitgangspunten benoemd. Tot slot worden de geplande acties en activiteiten voor de periode 2024-2028 per thema geagendeerd.