Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Dit was voor de periode 2018-2023. Het einddoel is dat Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal is. Dat betekent dat we in onze gemeente net zoveel duurzame energie opwekken als dat we samen aan energie verbruiken. Dit is dus de energie die nodig is voor elektriciteit, verwarming maar ook vervoer.

Dit kunnen we alleen samen met ondernemers en inwoners doen. In het 1e deel van de Energieagenda (pdf, 806 KB) staan de acties waar de verschillende partijen de komende 5 jaar mee aan de slag gaan om energieneutraal te worden. In het 2e deel van de Energieagenda (pdf, 2 MB) worden de ambitie en de concrete opgave toegelicht. Als gemeente stimuleren en faciliteren we dit. Natuurlijk willen wij zelf ook het goede voorbeeld geven. Dit doen we door zoveel mogelijk energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Er is ook een samenvatting van de Energieagenda (pdf, 282 KB).

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bestaat uit maatregelen die moeten zorgen voor een CO2-reductie van tenminste 49 % in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Elke gemeente, provincie en waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met andere partijen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om samen tot keuzes te komen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie infrastructuur. Zeeland is 1 van de RES Regio’s.

In 2018 en 2019 werkten diverse partijen aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stelden zij een strategie op voor een energieneutraal Zeeland. Meer informatie hierover vindt u op www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

Nederland moet duurzamer worden ook Schouwen-Duiveland. Het elektriciteitsverbruik gaat in de toekomst toenemen, want we gebruiken deze energie dan voor nog meer zaken als koken en autorijden. De energietransitie heeft gevolgen voor de ruimte op ons eiland. Boven en onder de grond moeten we plaats maken voor het opwekken van duurzame energie. Schouwen-Duiveland wil goed zorgen voor haar landschap. Om initiatieven voor het opwekken van duurzame energie in goede banen te leiden heeft de gemeente een Ruimtelijk Beleid Duurzame Energievoorziening geschreven. In dit plan beschrijven wij welke ruimtelijke ontwikkelingen er mogelijk zijn op het gebied van duurzame energieopwekking in de bebouwde kom en het landelijk gebied op Schouwen-Duiveland. We kunnen dan toetsen of initiatieven voldoen aan de ontwikkelingen die de gemeente wenst. Zo zorgen we voor ons landschap. In dit beleid worden alleen die ontwikkelingen meegenomen die mogelijk zijn binnen het bestaande elektriciteitsnetwerk. Tennet wil een nieuw elektriciteitsstation aanleggen in Schouwen-Duiveland. Ze verwachten dat dit omstreeks 2027 klaar is. Dit geeft ook meer mogelijkheden voor initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Tegen die tijd vernieuwen wij ook het beleid.  

Windenergie

Over windenergie is het volgende opgenomen in het beleid:

  • Nieuwe grootschalige windparken zijn op dit moment niet mogelijk. Alleen het verbeteren van de bestaande parken (Windpark Zierikzee, Roggenplaat en Krammer), wordt gezien als een mogelijkheid.
  • Kleine windturbines (max. hoogte van 21m) zijn toegestaan bij agrarische bedrijven. Maar hier gelden wel voorwaarden voor. De opgewekte energie is bedoeld voor eigen gebruik. Er wordt een combinatie gezocht met zonnepanelen.
  • Het plaatsen van windschoepen bij (recreatie) bedrijven is maatwerk.

Zonne-energie

Voor het aanbrengen van zonnepanalen is een Zonneladder gemaakt voor Schouwen-Duiveland. Deze Zonneladder geeft aan welke locaties voorrang krijgen voor het aanleggen van zonnepanelen. Hoe hoger een trede scoort op de Zonneladder (de trede op de ladder (1, 2, 3…), hoe belangrijker deze trede is. De Zonnelader maakt duidelijk dat aan Zon-op-dak voorrang gegeven wordt. Deze maner van opwekken scoort het hoogst (trede 1) op de Zonnelader. Zon-in-open-landschap (trede 7) willen we voorlopig niet toestaan. Per trede wordt ook aangegeven welke aanvullende maatregelen de gemeente eist. We willen zo zorgen dat het verschil tussen het landschap en het initiatief zo klein mogelijk wordt. We noemen dat inpassingsvoorwaarden. Ook staat in het plan hoe zonnepanelen een pluspunt kunnen zijn voor onder andere biodiversiteit, klimaat, recreatie en landbouw. En daarmee neemt de kans dat het initiatief hoger scoort op de Zonneladder toe.

Innovatie

In de toekomst worden nog veel nieuwe technieken ontwikkeld die meehelpen aan het verduurzamen. Daarnaast volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Op dit moment zien we dat bij energieopslag. Daarom is in dit beleid een apart onderdeel opgenomen voor innovatie. De gemeente kijkt ook in de toekomst naar nieuwe alternatieven voor aardgas, innovatieve duurzame energieopwekking en energieopslag. Hiervoor willen we pilots toestaan.

Gebiedsprofielen

De gemeente Schouwen-Duiveland vindt haar landschap erg belangrijk. Ze zet zich daarom in door het opstellen van regels en voorwaarden om de landschappelijke kwaliteiten goed te houden en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Daarom hebben we de gemeente in deelgebieden verdeeld namelijk:

  1. Verblijfsrecreatief gebied;
  2. Woon- en centrumgebied;
  3. Bedrijventerrein;
  4. Sport, dagrecreatie en cultuur;
  5. Landelijk gebied
  6. Natuur en landschapsgebieden en grote wateren.

Ieder gebied heeft ander kwaliteiten. Per gebied hebben we daarom beschreven welke maatregelen gelden. We willen zo zorgen dat het initiatief past in het landschap

Participatie

Het laatste onderdeel van het beleid is participatie. Bij alle duurzame energieprojecten, zowel kleinschalig als grootschalig, moet de omgeving in een vroeg stadium meegenomen worden door de initiatiefnemer. Er zit verschil in de manier waarop de omgeving betrokken moet worden bij kleinschalige projecten (opwek voor eigen gebruik) en grootschalige projecten (voor opwek voor anderen). Financiële participatie geldt alleen bij grootschalige duurzame energieprojecten die opwekken voor anderen.

In de Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed is per gebouw of groep aangegeven welke stappen ondernomen moeten worden om bij te dragen aan de doelstellingen in het kader van energie. Hierbij zijn verschillende aspecten als duurzaamheid, technische en financiële mogelijkheden, huidig gebruik en toekomstig gebruik tegen elkaar afgewogen. Naast de maatregelen in het kader van het energie worden ook een aantal maatregelen genomen die bijdragen een circulaire economie. 

De routekaart kunt u opvragen via: duurzaam@schouwen-duiveland.nl 

Kijk voor de volledige informatie over transitie warmte op de pagina: 'Transitie Warmte'.

Met de Integrale Laadvisie  ''Schouwen-Duiveland elektrisch'', willen we zorgen voor een dekkende laadinfrastructuur op ons eiland voor zowel de personenvervoer, kleine bestelwagens en specifieke doelgroepen als (brom)fietsen, scooters, vaartuigen etc. Voor personenauto's en bestelwagens is een de Strategische Plankaart Openbaar Laden Schouwen-Duiveland ontwikkeld met locaties voor mogelijke oplaadpunten in de openbare ruimte.

De integrale laadvisie 'Schouwen-Duiveland elektrisch kunt u opvragen via: duurzaam@schouwen-duiveland.nl

Er is een grote én urgente vraag naar meer energie; Nederland is in transitie. Enerzijds zijn huishoudens in een hoog tempo bezig met het installeren van zonnepanelen en warmtepompen en zijn bedrijven aan het verduurzamen. Anderzijds groeit Nederland en komen er meer woningen, datacenters, bedrijventerreinen etc. bij. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het huidige energiesysteem dat niet toegerust is op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan er knelpunten in het systeem: netcongestie. Er is niet genoeg capaciteit op het netwerk, waardoor er meer vraag is dan aanbod. Dit leidt ertoe dat er nu (harde) keuzes gemaakt moeten worden; niet alles en iedereen kan bedient worden.

Daarnaast zal de gevraagde energie-infrastructuur sneller gerealiseerd moeten worden met slimme oplossingen en goed plannen. Dat betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen hand in hand gaan met de mogelijkheden van energie-infrastructuur. Vanuit een brede coalitie is een eerste stap gezet voor het realiseren van structurele oplossingen voor de huidige knelpunten in het elektriciteitsnet. Dit door Integraal Programmeren waarbij er een publieke afweging wordt gemaakt in een gezamenlijk proces van overheden, netbeheerders en andere partijen. Het resultaat is een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK). Voor de provincie Zeeland is in maart 2023 de PMIEK Zeeland 2023 vastgesteld.