Sloopmelding, gebouw of woning

  • Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.
  • Bij monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten en in de gevallen waarin het bestemmingsplan dat vereist, blijft naast de meldingsplicht de vergunningsplicht bestaan.

De sloopmelding moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Ontbreken er stukken? Dan is er officieel geen sprake van een melding en mag niet worden begonnen met de sloop. De melding moet opnieuw (compleet) ingediend worden.

Minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden neemt u contact met ons op om aan te geven dat u met de werkzaamheden gaat starten.

In spoedeisende gevallen (brand en calamiteiten) kunnen wij bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden. De melding moet dan alsnog zo spoedig mogelijk worden ingediend.

Uitzondering

Een sloopmelding mag 5 werkdagen voor de sloop worden ingediend in geval van asbestverwijdering in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden. Alleen als dit anders tot onnodige leegstand van het gebouw zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren.

Voor het verwijderen van maximaal 35 m3 geschroefde asbesthoudende hechtgebonden platen, vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning, volstaat het aanvragen van een 'Bewijs van melding' bij het Serviceteam. 

U doet de sloopmelding via het omgevingsloket.nl. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u gelijk met de melding een aanvraag indienen.

Sloopmelding

Toevoegen bij uw aanvraag

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

  • Een duidelijke situatietekening waarin aangegeven is wat er gesloopt gaat worden en waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden.
  • In veel gevallen een asbest(inventarisatie)rapport. Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Hebt u tegelijkertijd een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Kosten

Product Prijs
Sloopmelding gratis
Sloopvergunning op grond van bestemmingsplan € 208
Sloopvergunning monument of beschermd stads- dorpsgezicht van € 208 tot € 451

Gereedmelding

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook via deze website. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.