Ramptypen

Naast de risico’s van gevaarlijke stoffen zijn ook diverse andere risico’s van toepassing op de gemeente Schouwen-Duiveland. Onderstaand vindt u aanvullende informatie over enkele ramptypen die specifiek voor gemeente Schouwen-Duiveland van toepassing zijn. 

Natuurbrand

Met name in het natuurgebied in de kop van Schouwen is het risico op natuurbrand van belang. In dit gebied is een grote concentratie van bewoners, toeristen en recreanten. Het terrein kan het echter moeilijk maken voor de brandweer om natuurbranden snel ‘in de kiem te smoren’. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit dus een belangrijk risico vormen. Daarom heeft de brandweer een speciaal plan gemaakt om branden in dit gebied te bestrijden.

Op natuurbrandrisico.nl kunt u aflezen hoe droog het in de Kop van Schouwen is en op Zeeland Veilig kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen om een natuurbrand te helpen voorkomen.

Overstroming

De zeeweringen zijn berekend op zware stormen en hoogwater. De normering is dat de zeeweringen situaties aankunnen die slechts eens in de vierduizend jaar voorkomen. Bij extremere omstandigheden (waarop de kans nog kleiner is) zal geprobeerd worden om bedreigde delen van de zeewering te versterken. Als dit niet lukt zal de rampenbestrijdingsorganisatie de gevolgen moeten beperken.

De verantwoordelijkheid voor de waterkeringen ligt bij de Waterschappen en (deels) bij Rijkswaterstaat. Voor meer informatie zie:

Zeeland, en dus ook Schouwen-Duiveland, heeft met name te maken met een dreiging vanuit de Noordzee. Bij een dreigende overstroming vanuit de Noordzee is de waarschuwingstijd waarschijnlijk te beperkt om nog grootschalig te evacueren. Het is daarom van groot belang om naar de instructies te luisteren van de overheid om per gebied of doelgroep te vernemen of:

  • u nog kunt evacueren en op welke wijze
  • u moet schuilen (thuis of op hoger gelegen plaatsen)

De Zeeuwse gemeenten werken, ter aanvulling op het rampenplan, met een specifiek Rampbestrijdingsplan Hoogwater. Hierin staan nadere afspraken over de samenwerking van alle instanties bij een (dreigende) overstroming.

Kernenergiecentrale Borsele

Vanaf 2007 is het Rampbestrijdingsplan kernenergiecentrale Borsele ook voor de gemeente Schouwen-Duiveland van toepassing. Schouwen-Duiveland valt buiten de directe maatregelzones, maar zal bij de bestrijding van een incident uiteraard direct betrokken zijn. Op basis van dit plan en de inschatting van de specifieke situaties zal er sprake zijn van evacueren of schuilen. Hiernaast kunnen er maatregelen afgekondigd worden voor de agrarische sector. Meer specifieke informatie vindt u op borsele.nl.