Rampenbestrijding en risicokaart

De afgelopen jaren hebben we in Nederland een aantal malen te maken gehad met rampen en zware ongevallen. Omdat er altijd een kans - hoe klein ook - is dat zich opnieuw een ramp of zwaar ongeval voordoet, werken de overheid en hulpverleningsdiensten samen. Zo proberen ze de kans op een ramp zo klein mogelijk te houden en zijn ze voorbereid op het bestrijden van de gevolgen van rampen en zware ongevallen. Ook van de bevolking zelf wordt een zekere mate van zelfredzaamheid en naastenhulp verwacht.

Om de inwoners in staat te stellen ook zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid wil de overheid de inwoners zo goed mogelijk informeren over de eventuele risico’s in de woonomgeving. Via het landelijke project Externe Veiligheid is onder andere de voorlichting via een zogeheten risicokaartbedacht.