Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met en het transporteren van gevaarlijke stoffen kunnen ongelukken gebeuren met effecten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen met soms grote gevolgen. Externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. De uitvoering hiervan is vooral een taak van provincies en gemeenten.

In het besluit externe veiligheid inrichtingen zijn de risiconormen voor externe veiligheid van bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het heeft als doel zowel individuele als groepen burgers optimaal tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen te beschermen.

Om dit te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) afstand te houden tussen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld een woning of school) en risicovolle bedrijven. Tevens beperkt het besluit het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf.

Wij voeren het wettelijke landelijke beleid uit. Daarnaast stimuleren wij bedrijven extra inspanningen te leveren om de risico’s verder te verminderen.

Welke risico's met gevaarlijke stoffen bestaan er?

Risico's bestaan overal. De grootste risico's zijn aanwezig bij bedrijven zoals LPG tankstations, grote opslagen met gevaarlijke stoffen en vuurwerkopslagen met meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk in opslag.

Om welke bedrijven gaat het?

Als het over externe veiligheid van bedrijven gaat, wordt er meestal gesproken over risicovolle bedrijven. Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland onderscheiden we deze in prioritaire- en aandachtsbedrijven.

Prioritaire bedrijven zijn de meest risicovolle bedrijven en krijgen met betrekking tot de externe veiligheid de meeste aandacht. Hierbij valt te denken aan regelmatige controles van zowel de gemeentelijke milieuhandhavers als de brandweer. Alle prioritaire bedrijven zijn opgenomen op de provinciale risicokaart.

Naast prioritaire bedrijven zijn er aandachtsbedrijven. Aandachtsbedrijven zijn bedrijven die bij calamiteiten (zoals brand) voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen voor hun omgeving, maar bij 'normale' bedrijfsvoering niet. Deze bedrijven zijn met name voor de hulpdiensten (bijvoorbeeld brandweer) van belang.

LPG tankstations

Een zeer ernstig ongeval met een LPG -tankauto die een tankstation bevoorraadt, kan tot op honderden meters afstand gevolgen hebben. Nieuwe LPG tankstations zijn, om die reden, niet op korte afstand van woonbebouwing toegestaan. LPG Tankstations in een straal van 25 meter van woningen zijn daarom weggehaald. Landelijk wordt, in overleg met de branche, gewerkt aan extra maatregelen om de risico’s bij een ongeval met een LPG-tankauto verder te beperken.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Een grote brand in een opslag van gevaarlijke stoffen kan tot op honderden meters afstand voor schadelijke rookoverlast zorgen. Grote opslagen van gevaarlijke stoffen zijn om die reden voornamelijk op industrieterreinen aanwezig. Door veiligheidsmaatregelen te treffen in de opslag kan de kans op een grote brand sterk verkleinen. Hierbij kan gedacht worden aan een sprinklerinstallatie in het magazijn en een automatische brandmelding naar de brandweer.

Vuurwerkopslagplaatsen

De rijksoverheid heeft regels voor de opslag van vuurwerk vastgesteld in het vuurwerkbesluit. In dit besluit wordt niet uitgegaan van risicoafstanden maar van effectafstanden. Op Schouwen-Duiveland zijn ook verkooppunten voor consumentenvuurwerk. Voor deze verkooppunten worden voor de verschillende opslagsituaties de minimumafstanden aangehouden zoals die in het vuurwerkbesluit staan aangegeven.