Veelgestelde vragen en antwoorden

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar. Afkomstig van buiten de Europese Unie, die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen naar Nederland en vroegen hier asiel aan. Deze jongeren krijgen in Nederland een voogd van Stichting Nidos.

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen bang zijn voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asielaanvragen zijn asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

De kinderen die in de Victoriakliniek worden opgevangen hebben allemaal een verblijfsstatus en zijn dus statushouder.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos is verantwoordelijk voor de plaatsing van alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij opvanggezinnen of kleinschalige opvangplekken. De dagelijkse zorg van de minderjarige statushouders is in onze gemeente uitbesteed aan Alleen Samen Zorg (ASZ).

Zorgorganisatie Alleen Samen Zorg levert 24-uurs begeleiding voor de kinderen in de Victoriakliniek. Zij is ook verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.

Alleen Samen Zorg is een organisatie die op een duurzame wijze een positieve bijdrage wil leveren binnen de huidige maatschappij. Zij biedt jongeren de gelegenheid te werken aan een vruchtbare toekomst waarin zij zich op persoonlijk en maatschappelijk vlak kunnen ontplooien. Zij nemen de opvoedkundige taak op zich en proberen daarin de jongeren zelfredzamer te maken. Dit doen zij door naast de jongeren te staan, vrijdenkend te zijn (in kansen denken), onbevooroordeeld en betrokken te zijn. Het begeleidingsteam bestaat onder andere uit zorgprofessionals die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van opgroeien in 2 culturen.

Het college van burgemeester en wethouders is op zoek gegaan naar een locatie die geschikt is voor huisvesting van minderjarige statushouders onder 24-uurs begeleiding. In de Victoriakliniek zijn diverse sociaal-maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Dit maakt de Victoriakliniek een geschikte locatie om minderjarige statushouders te huisvesten en van goede begeleiding te voorzien. Uit onderzoek is gebleken dat er op dit moment buiten de Victoriakliniek geen andere geschikte panden op korte termijn beschikbaar zijn.

Alleen Samen Zorg sluit voor 3 jaar een contract af met de Victoriakliniek voor de huisvesting van de kinderen. Na 3 jaar wordt gekeken of het nog steeds noodzakelijk is om op deze locatie minderjarige statushouders te huisvesten.

Met de huidige aanpassingen op de locatie worden verschillende ruimtes gesplitst of samengevoegd om er slaapkamers van te maken. Er is een gezamenlijke keuken, zodat de kinderen straks zelf kunnen koken. Daarmee leren ze ook om zelfvoorzienend te worden. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte waar de kinderen samen kunnen komen. De locatie krijgt een eigen ingang.

De periode dat deze kinderen al in Nederland zijn verschilt. Dit is voornamelijk afhankelijk hoe lang de asielprocedure heeft geduurd. Voor sommige kinderen was dit enkele maanden en voor sommige kinderen jaren.

Waarom worden de kinderen niet in een pleeggezin geplaatst?

De voorkeur van Nidos is dat alle kinderen in een pleeggezin geplaatst worden. Dit gebeurt met alle kinderen die jonger zijn dan 15 jaar.
Nidos heeft een gigantisch tekort aan pleeggezinnen. Hierdoor kunnen niet alle kinderen in een pleeggezin geplaatst worden. Om toch alle kinderen een woonplek te kunnen bieden, zijn woongroepen voor kinderen vanaf 15 jaar een mooie optie.

Nidos heeft een landelijke campagne lopen voor de werving van meer pleeggezinnen.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, ook de kinderen die in de Victoriakliniek komen wonen. Kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen de 1e 2 jaar dat zij in Nederland zijn onderwijs in een internationale schakelklas (ISK). Dat zijn meestal afdelingen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs die anderstalige leerlingen in circa 2 jaar voorbereiden op het Nederlandstalige (reguliere) onderwijs. De jongeren leren niet alleen een nieuwe taal, maar krijgen ook inhoudelijke vakken en maken kennis met de schoolcultuur. Op deze manier wordt een brug gevormd tussen de onderwijsvormen uit het land van herkomst en Nederland. Door onderwijs ervaren de kinderen weer een normaal leven en werken zij aan een toekomstperspectief. Het dagelijkse ritme, het gevoel een doel te hebben en het contact met leeftijdsgenoten vergroten het zelfvertrouwen en het welzijn van de kinderen.

Ja, dat mag. De kinderen hebben dezelfde rechten als alle andere kinderen in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar sport te gaan of met vrienden af te spreken. Alleen Samen Zorg zorgt voor een zinvolle dagbesteding van de kinderen. Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags-)normen in Nederland en leefregels in de Victoriakliniek zelf.

Ja, de huisregels zullen gedeeltelijk worden afgestemd op de algemene regels van de Victoriakliniek. Daarnaast worden kaders gesteld waarin de jongeren kunnen bewegen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de normen en waarden vanuit Alleen Samen Zorg, wet- en regelgeving en de persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de opvoedkundige taak zullen de jongeren gecorrigeerd en/of gemotiveerd worden zich te houden aan de huisregels.

De kinderen blijven tot 18 jaar op deze locatie wonen. Hierna worden ze opgevangen in een kleine groepswoning of krijgen ze een zelfstandige woonruimte. In het geval van gezinshereniging verhuizen de kinderen om bij familie of ouders te gaan wonen.

Direct omwonenden hebben een informatiebrief ontvangen en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen of iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. U kunt zich melden bij Alleen Samen Zorg per e-mail.

Op dit moment is geen vraag naar spullen/huisraad. Als specifieke spullen nodig zijn, wordt hiervoor een oproep geplaatst.

U kunt uw vraag stellen via Vraag aan de gemeente.