Winkeluitstalling

Als winkelier wilt u graag klanten naar binnen lokken. Een uitstalling van verse groenten, een bak speelgoed of een kledingrek met koopjes zijn de middelen om de omzet te verhogen. Dit is in principe vergunningsvrij, mits u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • Het uitstallen van te verkopen handelswaar vindt plaats voor en ter breedte van het bij de aanvrager in gebruik zijnde bedrijfspand.
 • In het loopstratengebied wordt te allen tijde tenminste twee meter vrije loopruimte vrijgelaten.
 • In gebieden met een loopstratenregime mag, tijdens de afsluiting voor het verkeer, op de rijbaan worden uitgestald, mits de rijbaan over een breedte van tenminste drieënhalve meter wordt vrijgehouden.
 • In de kernen Burgh-Haamstede, Nieuw-Haamstede, Noordwelle, Renesse, Serooskerke en Westenschouwen mogen uitsluitend uitstallingen worden geplaatst binnen de door openbare werken aangebrachte markeringen. Indien geen markering is aangebracht, dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste 2 meter aanwezig te zijn.
 • In de overige gebieden op Schouwen-Duiveland (alle wegen met uitzondering van wegen bedoeld in sub b, c en d) dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste 2 meter aanwezig te zijn.
 • De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.
 • De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 • Aanwijzingen van politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.
 • De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn.
 • De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.
 • Indien het plaatsen van de uitstalling een belemmering vormt voor op de locatie van het object te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, dient de uitstalling op aangeven van de gemeente tijdelijk te worden verwijderd.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Winkeluitstalling aanvragen

Kosten

Product Prijs
Vergunning winkeluitstalling € 131

Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals een terras, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor periodiek apart een nota.