Knalapparatuur, melding of ontheffing

Vogels en wild kunnen schade aan vruchten en gewassen veroorzaken. Als u dit wilt voorkomen door het inzetten van knalapparatuur dan moet u daarvoor vooraf een melding indienen. Als u afwijkt van de algemene regels heeft u een ontheffing nodig. Als u niet afwijkt van de algemene regels, is een melding voldoende.

Voor het gebruik van knalapparatuur gelden de volgende algemene regels:

 • De gebruiker van de knalapparaten moet voor de eerste dag van gebruik daarvan melding bij ons doen.
 • Op één en hetzelfde perceel mag maximaal 2 keer een periode van 6 weken per kalenderjaar gebruik gemaakt worden van knalapparatuur. Tussen die perioden zit minimaal 2 maanden (60 kalenderdagen) van rust.
 • De knalapparatuur staat in het te beschermen perceel opgesteld, moet van een gefixeerde loop zijn voorzien en van geluidsgevoelige bestemmingen en woonkernen afgewend zijn. 
 • Een draaiende loop is toegestaan als de knalapparatuur minimaal 400 meter van geluidsgevoelige bestemmingen staat opgesteld.
 • De knalapparatuur moet zijn voorzien van het adres, de naam en het telefoonnummer van de gebruiker.
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig terrein of gebouw bedraagt 250 meter.
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt ten minste 50 meter.
 • Knalapparatuur mag niet in werking zijn van 21.00 tot 07.00.
 • De knalfrequentie bedraagt maximaal 8 enkelvoudige knallen per uur en maximaal 3 knallen per uur in milieubeschermingsgebieden.
 • Staan meerdere knalapparaten op minder dan 300 meter van een geluidsgevoelig object opgesteld, dan geldt samen het maximum van 10 enkelvoudige knallen per uur.
 • Binnen 250 meter van een reeds geplaatst knalapparaat mag geen andere knalapparaat worden opgesteld.
 • Het geluidsniveau van een enkelvoudige knal (Lknal) mag bij een woning van derden en andere geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 72,5 dB(A) op een hoogte van 1,5 meter.
 • In de meldingsinformatie en tijdens het gebruik moet kunnen worden aangetoond of aannemelijk worden gemaakt dat ook minimaal één andere verjagingsmethode wordt toegepast.
 • In de melding of de ontheffingsaanvraag moet het bronniveau en documentatie van de knalapparatuur worden aangeleverd.
 • Met het gebruik van knalapparatuur wordt niet gehandeld in strijd met de Wet Natuurbescherming.
Inloggen met DigiD Melding knalapparatuur Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Melding knalapparatuur

Kosten

Product Prijs
Ontheffing knalapparatuur € 133,90