Tijd om de koers te wijzigen

Met Tij van de Toekomst scherp in het vizier, maken we alle keuzes. Maar nieuwe ontwikkelingen, kansen en uitdagingen volgen elkaar snel op, waardoor we een koerswijziging maken. Zo werken we toe naar een kansrijker, evenwichtiger en toekomstbestendig Schouwen-Duiveland voor iedereen. Op welk vlak dan ook. Hoe we de juiste koers bepalen, leggen we hieronder uit.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak geven we een beschrijving van de aanpak. Het geeft antwoord op de vraag: hoe komen we tot de aangescherpte strategische visie? Het college van burgemeester en wethouders stelde op 19 december 2023 het plan vast. Op 11 januari 2024 is dit gepresenteerd tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Het plan van aanpak vindt u onderaan de pagina bij de downloads.

Stap 1 is inmiddels afgerond.

De oogst

Om te komen tot een complete actualisering is het belangrijk om eerst overzicht en inzicht te krijgen. Daarom organiseerden we werksessies met interne vakspecialisten vanuit de
verschillende beleidsdisciplines. Daarnaast vonden twee participatiebijeenkomsten plaats.
De eerste bijeenkomst was met een afvaardiging vanuit de Stads-, Dorps- en Wijkraden (SDW-raden). De tweede bijeenkomst was met de lokale klankbordgroep die bestaat uit
vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties op het eiland. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden we vast in een fasedocument.

Uit deze bijeenkomsten bleek dat er vooral behoefte is aan een betere balans tussen werken, wonen en verblijven op het eiland. Daarom leggen we de nadruk meer op de
mensen van Schouwen-Duiveland en minder op het eiland als vakantie-eiland en watereconomie. Hiervoor introduceren we drie nieuwe thema’s die een plek krijgen binnen
de geactualiseerde strategische visie: Leven, Wonen en Werken.

Het fasedocument is op 19 maart 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is op 11 april voorgelegd aan de commissie Samenleving & Bestuur. Het
fasedocument vindt u hieronder bij de downloads. Hiermee werd stap 2 in april 2024 afgerond.

De som der delen

Mede op basis van de oogst actualiseren we momenteel onderdelen van de strategische visie op hoofdlijnen. Hiertoe komen we eerst tot een kader met uitgangspunten. Het kader
vormt de zogenaamde kapstok voor de verdere uitwerking van de actualisatie. Dit deelresultaat noemen we ‘De som der delen’.

In mei 2024 vonden er waardevolle bijeenkomsten plaats met de SDW-raden en de lokale klankbordgroep. De opbrengst van deze bijeenkomst vatten we als volgt samen:

Leven

Het thema ‘Leven’ gaat over het stimuleren van sociale verbondenheid in de kernen.
Bereikbare zorg en voldoende ontwikkel- en ontspanmogelijkheden voor jong en oud zijn hierbij belangrijk. Zo maken we goed gebruik van de kwaliteiten van het eiland zoals water, het groen en het cultureel erfgoed.

Wonen

Het thema ‘Wonen’ gaat over een fijne toekomst waarin iedereen naar wens en behoefte kan wonen.
Dat vraagt om innovatieve bouw en nieuwe woonvormen met oog voor verschillende doelgroepen, toegankelijkheid van de zorg, leefbaarheid en slimme bereikbaarheid. Het gaat om meer bouwen met behoud van rust, ruimte en vergezichten op ons eiland.

Werken

Voor een duurzame en robuuste economie is een investeringsklimaat nodig om schone bedrijven naar het eiland te trekken.
De aanhoudende krappe arbeidsmarkt vraagt om samenwerking tussen het onderwijs, bedrijven en de gemeente. Dit moet kansen bieden aan jongeren.

In juni organiseerden we een presentatie hierover in een openbare raadsbijeenkomst. Vanaf 25 juni 2024 kan iedereen meedenken via Denkmee, ons nieuwe participatieplatform. De planning is om in september (derde kwartaal) de strategische keuzes aan de commissies van de raad voor te leggen.

Geactualiseerde visie

Op basis van De som der delen komen we tot de daadwerkelijk geactualiseerde versie van ‘Tij van de Toekomst’. Dit is het eindresultaat.

De planning is om de geactualiseerde visie in december 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Zeilschip aan kade in Zierikzee met op de achtergrond de molen

Iedereen aan boord

Bij elke stap in het proces vindt afstemming plaats met een afvaardiging van de stads- dorp- en wijkraden en de klankbordgroep. Daarnaast gaan we in gesprek met jongeren. Van 25 juni tot 1 augustus 2024 halen we via het participatieplatform 'Denkmee' input op voor de actualisatie van de strategische visie. Denk mee en deel uw suggesties, mooiste foto en/of quote over het eiland met ons.

Denkmee

Nieuwsbrief

Omdat we iedereen mee willen nemen in het proces, versturen we met regelmaat nieuwsbrieven. Onder de downloads vindt u de nieuwsbrieven. Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

gemeentehuis in Zierikzee

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of wilt u aandachtspunten aan ons doorgeven? Laat het ons weten.

Contact opnemen