Stads- en dorpsraden

De meeste kernen van de gemeente kennen een stads- of dorpsraad. Met het college van burgemeester en wethouders zijn zij een convenant aangegaan waarin rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Naast bepalingen over de samenstelling, vergaderfrequentie en toegekende budgetten is ook het onderdeel advisering opgenomen.

De advisering

De stads- of dorpsraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Gevraagd en ongevraagd adviseert hij over zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers raken, zoals huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, enzovoort. Bij projecten/onderwerpen wordt kritisch overwogen of een dorpsraad betrokken moet worden en in welke mate. Om te komen tot een weloverwogen standpunt inzake een onderwerp, verdient het aanbeveling stads- of dorpsraden een reageertermijn van drie of vier weken te bieden. Afspraak hierbij is dat de adviezen aan het college van burgemeester en wethouders worden gericht. De stads of dorpsraad wordt geïnformeerd over welke beslissing is genomen of over het besluit van het college. Als wordt afgeweken van het advies wordt de stads- of dorpsraad vooraf gehoord. Dit kan via de verantwoordelijke portefeuillehouder of raadscommissie, dan wel via een daartoe aangewezen ambtenaar.

Samenstelling en vergaderingen

Het aantal leden bedraagt minimaal 7 en maximaal 9. De leden van de stads- en dorpsraad worden gekozen door de bevolking. In de samenstelling dient een zo breed mogelijk draagvlak c.q. representatie van de samenleving in de kern tot uitdrukking te komen. Elke inwoner van de betreffende kern van 16 jaar of ouder is gemachtigd een stem uit te brengen. Minimaal 2 maal per jaar wordt een openbare vergadering gehouden. Aankondigingen hiervan gebeuren ofwel door een publicatie in de gemeenterubriek of door huis-aan-huis verspreiding van de agenda. Elke stads- of dorpsraad vult op eigen wijze de vergadering in.

Overleg tussen de gemeente en de gezamenlijke stads- en dorpsraden

1 keer per jaar is er gezamenlijk overleg tussen de dagelijkse besturen van de stads- en dorpsraden en het college van burgemeester en wethouders. Het doel is om onderwerpen te behandelen die voor zowel de kernen als de stads- en dorpsraden van belang zijn. Naast de vaste deelnemers aan dit overleg is ambtelijke vertegenwoordiging, van de afdelingen die voor een onderwerp op de agenda staat, van belang.

Rol van de contactfunctionaris

De contactfunctionaris is het 1e aanspreekpunt voor de stads- en dorpsraden. Zij bewaakt de in- en uitgaande correspondentie en speelt een rol in de begeleiding van diverse procedures. De verantwoordelijkheid blijft echter altijd bij de betreffende afdeling of ambtenaar liggen.

Kernbezoeken

De doelstellingen van de kernbezoeken zijn:

  • Burgers inspraak geven en betrekken bij beleidsontwikkelingen op kernniveau, door middel van een openbare interactieve discussie.
  • Goede relaties tussen burgers, dorpsraden en gemeentebestuur bevorderen door de persoonlijke aanwezigheid en –contacten.

Door in te spelen op maatschappelijke en/of plaatselijke actualiteiten zal een interactieve invulling worden bewerkstelligd. Het streven is om beleidsontwikkelingen op de meest uiteenlopende gebieden te combineren en te integreren in de kernbezoeken. Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat de verschillende afdelingen tijdig contact opnemen met de contactfunctionaris. In onderling overleg kan dan een planning worden opgesteld.

Kernbestuurder

Iedere stads- of dorpsraad in de gemeente Schouwen-Duiveland kan een bestuurder (burgemeester of wethouder) toegewezen krijgen. Deze kernbestuurder heeft de betreffende kern als bijzonder aandachtsgebied en kan ervoor zorgen dat de bestuurlijke aandacht voor de kern directer wordt. De kernbestuurder kan toelichting komen geven op gemeentelijk beleid en/of beleidsvoornemens en spreekt dan namens het college. Daarnaast is de kernbestuurder voor de dorpsraad beschikbaar om op bestuurlijk niveau problemen aan te kaarten en heeft hij hierdoor een bestuurlijke signaalfunctie richting het college. Dit overleg is niet bedoeld voor individuele problematiek en/of uitvoeringszaken.

Contactgegevens van de stads- en dorpsraden

Voorzitter

De heer H. Zielman
Telefoon 06 22 39 41 01

Secretaris 

De heer P. van der Meide
Poortdijkstraat 30
4318 AN  Brouwershaven 
Telefoon 06 45 40 35 85

Voorzitter

De heer R. van Klinken
Telefoon 06 11868368

Secretaris

Ina Koppert
Rijksweg 3
4307 LE Oosterland
Telefoon 06 15184026

Vice- voorzitter

De heer M. van Strien
Telefoon 06 54960631

Secretaris  

Mevrouw I. Leijnse
Zuidstraat 4
4328 AD Burgh-Haamstede
Telefoon 06 23350411

 

Voorzitter

Mevrouw Van der Sar-Wiskerke 
Telefoon (0111) 401 968 

Secretaris 

De heer K.L. van der Werve 
Heshuyzenstraat 8 
4315 AZ Dreischor 
Telefoon (0111) 401 509 

Voorzitter 

De heer J.J. Elenbaas 
Telefoon 06 51 08 99 00 

Secretaris

De heer F. Schouten
Burg. De Bruijnstraat 18
4323 LH  Ellemeet
Telefoon 06 23 31 63 35 of (0111) 407 602

Voorzitter 

Mevrouw H. Zuidgeest 
Telefoon 06 46 22 38 63

Secretaris

Mevrouw H. Zuidgeest
Vloedstraat 21
4321 AM  Kerkwerve
Telefoon 06 46 22 38 63

Voorzitter, plaatsvervangend

De heer C.C. Timmerman
Telefoon (0111) 641 637

Secretaris 

De heer J. Rens
D’Heule 3
4306 EA  Nieuwerkerk
Telefoon (0111) 643 103

Voorzitter 

De heer T. Steehouder
Telefoon 06 10 70 39 82 of (0111) 407 994

Secretaris

Mevrouw A. Bremer
Hanenweg 13
4317 NJ  Noordgouwe
Telefoon 06 55 11 55 51

Voorzitter

De heer F. Batenburg

Secretaris 

Mevrouw M.E.A.Deurloo-Staal 
p/a Smidsweg 9a
4326 AE  Noordwelle 
Telefoon (0111) 462 050 

Voorzitter 

Mevrouw A. Le Comte
Telefoon06 30 26 34 60

Secretaris 

De heer C. de Boed
p/a St. Joostdijk 27
4307 AR  Oosterland
Telefoon 06 46 75 12 62

Voorzitter 

De heer C. Visser
Telefoon 06 11 91 41 69

Secretaris 

Mevrouw L. Vermeer
Noorsestraat 15
4305 AK  Ouwerkerk
Telefoon (0111) 641 617

Voorzitter 

De heer H. Geurtsen
Telefoon 06 12 86 64 34

Secretaris 

De heer H. van Sighem 
Mauritsweg 72
4325 AH  Renesse 
Telefoon 06 28 77 33 39 

Voorzitter

Mevrouw T. de Rooij
Klaverstraat 39
4322 CG  Scharendijke

Vice Voorzitter

De heer S. Louwerse

Secretaris

De heer A.J.M. de Jonge
Klaverstraat 13
4322 CG  Scharendijke
Telefoon 06 12 93 92 73 of (0111) 671 296

Voorzitter 

De heer Jos Schröer

Secretaris 

Mevrouw M. Tromper 
Dorpsplein 19
4327 AG  Serooskerke 
Telefoon 06 12 61 58 31

Voorzitter 

De heer J.M. Wingelaar
Telefoon 06 53 40 10 91 of (0111) 720 345

Vicevoorzitter

Priscilla Hilleman
Telefoon 06 37 19 59 23

Secretaris 

Mevrouw A.C. (Anneke) Haringsma-Gerritsen
Sportweg 9
4308 AE  Sirjansland
Telefoon 06 42 21 65 90

Voorzitter 

De heer H. Brinkman
Telefoon 06 55 10 75 52

Secretaris

Mevrouw H. Poots
Oostweg 2a
4316 BC  Zonnemaire
Telefoon 06 20 08 45 61

Voorzitter

De heer T. Merle
Telefoon 06 53 20 87 41

Secretaris

vacant