Ingebrekestelling

Als u een aanvraag voor een vergunning, subsidie, uitkering of een bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend, dan heeft de gemeente een bepaalde termijn waarbinnen zij een beslissing moet nemen.

Vanaf het moment dat u de ingebrekestelling hebt ingediend, heeft de gemeente nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan: 

  • Hebt u na die twee weken recht op een dwangsom (financiële vergoeding) voor elke dag dat geen beslissing wordt genomen. U krijgt hierover bericht van de gemeente.
  • Kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank. Vindt de rechter dat u gelijk heeft, dan verplicht hij de gemeente om alsnog binnen twee weken te beslissen en stelt een dwangsom vast. 

 

Indienen ingebrekestelling Indienen ingebrekestelling

Wat is 'niet tijdig' beslissen?

Een overheid die 'niet tijdig' beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dit kan een wettelijke termijn zijn. Dan staat in de wet binnen hoeveel weken de gemeente moet beslissen. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.  

Als de termijn is verstreken zonder dat u van de gemeente een beslissing hebt gekregen, dan kunt u de gemeente vragen om betaling van een dwangsom. U stelt de gemeente hiermee in gebreke.

Hoogte dwangsom

De dwangsom is voor ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260:

  • € 20 per dag voor de eerste twee weken
  • € 30 per dag voor de volgende twee weken
  • € 40 per dag voor de overige dagen

Wanneer hoeft de gemeente geen dwangsom te betalen?

Als:

  • U de gemeente onredelijk laat in gebreke hebt gesteld.
  • U geen belanghebbende bent bij de aanvraag of het bezwaarschrift.
  • Uw aanvraag of bezwaar kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

Regeling geldt niet voor Wob-verzoeken

Vanaf 1 oktober 2016 is de wet gewijzigd. Hierdoor geldt de regeling over dwangsommen niet meer voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken).