Ingebrekestelling

Over uw aanvraag voor een:

 • vergunning,
 • subsidie,
 • uitkering of
 • bezwaarschrift

moeten wij een beslissing nemen. Hier staat een bepaalde periode voor. Zijn wij te laat? Dan kunt u ons daarop aanspreken. Dit doet u door een ingebrekestelling in te dienen via de knop hieronder.

Vanaf het moment dat u de ingebrekestelling hebt ingediend, hebben wij nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doen we dit niet dan: 

 • hebt u na die 2 weken recht op een vergoeding (dwangsom). Een dwangsom is een geldbedrag. U krijgt dit voor elke dag dat wij geen beslissing nemen. Hoeveel u krijgt, leest u in de tabel hieronder. Wij sturen u hierover een bericht.
 • kunt u bij de rechter in beroep gaan. Vindt de rechter dat u gelijk hebt? Dan verplicht hij ons om alsnog binnen 2 weken te beslissen. Hij stelt ook een dwangsom vast. Ook kan de rechter een extra dwangsom opleggen als wij daarna weer niet op tijd beslissen.

Meer informatie staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Inloggen met DigiD Indienen ingebrekestelling Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Indienen ingebrekestelling

Wat is 'niet tijdig' beslissen?

Een overheid die 'niet tijdig' beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dit kan een wettelijke termijn zijn. Dan staat in de wet binnen hoeveel weken de gemeente moet beslissen. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.  

Als de termijn is verstreken zonder dat u van ons een beslissing hebt gekregen, dan kunt u ons vragen om betaling van een dwangsom. U stelt ons hiermee in gebreke.

De dwangsom is voor ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442:

 • € 23 per dag voor de 1e en 2e week.
 • € 35 per dag voor de 3e en 4e week.
 • € 45 per dag voor de overige dagen.

Wanneer hoeven wij geen dwangsom te betalen?

Als:

 • u ons erg laat in gebreke hebt gesteld;
 • u niet de betrokken persoon bent van de aanvraag of het bezwaarschrift;
 • uw aanvraag of bezwaar niet terecht is.

Regeling geldt niet voor verzoeken Wet open overheid

Volgens de Wet open overheid is de regeling over dwangsommen niet van toepassing op Woo-verzoeken.