Ingebrekestelling

Als u een aanvraag voor een vergunning, subsidie, uitkering of een bezwaarschrift bij ons hebt ingediend, dan hebben wij een bepaalde termijn waarbinnen wij een beslissing moet nemen.

Vanaf het moment dat u de ingebrekestelling hebt ingediend, hebben wij nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan: 

  • Hebt u na die 2 weken recht op een dwangsom (financiële vergoeding) voor elke dag dat geen beslissing wordt genomen. U krijgt hierover bericht van ons.
  • Kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank. Vindt de rechter dat u gelijk heeft, dan verplicht hij ons om alsnog binnen 2 weken te beslissen en stelt een dwangsom vast. 
Inloggen met DigiD Indienen ingebrekestelling Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Indienen ingebrekestelling

Wat is 'niet tijdig' beslissen?

Een overheid die 'niet tijdig' beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dit kan een wettelijke termijn zijn. Dan staat in de wet binnen hoeveel weken de gemeente moet beslissen. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.  

Als de termijn is verstreken zonder dat u van ons een beslissing hebt gekregen, dan kunt u ons vragen om betaling van een dwangsom. U stelt ons hiermee in gebreke.

Hoogte dwangsom

De dwangsom is voor ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260:

  • € 20 per dag voor de 1e 2 weken
  • € 30 per dag voor de volgende 2 weken
  • € 40 per dag voor de overige dagen

Wanneer hoeven wij geen dwangsom te betalen?

Als:

  • u ons onredelijk laat in gebreke hebt gesteld;
  • u geen belanghebbende bent bij de aanvraag of het bezwaarschrift;
  • uw aanvraag of bezwaar kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

Regeling geldt niet voor Wob-verzoeken

Vanaf 1 oktober 2016 is de wet gewijzigd. Hierdoor geldt de regeling over dwangsommen niet meer voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken).