Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein.

Alle ondernemers en/of eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Voor het bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten. Voor de gemeente is een veilige en leefbare openbare ruimte van belang.  Burgers willen een veilige en leefbare omgeving om in te werken, te wonen en te winkelen. Het collectieve belang van de ondernemers valt op deze punten samen met het algemene belang van een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren in een bepaald winkelgebied of bedrijventerrein samen een activiteitenplan op. Daarin staat wat men gezamenlijk wil uitvoeren. Het activiteitenplan bevat ook een begroting. Het activiteitenplan moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij openbare ruimte breed wordt geïnterpreteerd: ook activiteiten op het internet vallen hieronder.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • organiseren van evenementen
  • ophangen van feestverlichting
  • inzet van een park- of winkelstraatmanager
  • gebiedspromotie
  • meer groen in de wijk
  • extra activiteiten zoals schoonmaak en veiligheid

Wij blijven onze gemeentelijke taken in de openbare ruimte gewoon uitvoeren, die worden niet gefinancierd vanuit de BIZ.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het activiteitenplan en zal een uitvoeringsovereenkomst sluiten met de BIZ-vereniging of -stichting die voor ieder BIZ gebied afzonderlijk moet worden opgericht. De gemeenteraad zal in een speciale verordening de heffing vastleggen die dan geldt voor alle ondernemers en/of eigenaren in het betreffende gebied. De verordening treedt pas in werking als uit de zogenaamde formele draagvlakmeting blijkt dat de meerderheid van de ondernemers en/of eigenaren in de zone voor de invoering van de BIZ is.

Wij leggen de heffing op bij de ondernemers en/of eigenaren in de zone. We keren de opbrengst daarvan – na aftrek van kosten – uit aan de BIZ-vereniging of -stichting. Die vereniging of stichting gebruikt dat geld vervolgens om de voorgenomen activiteiten uit het activiteitenplan uit te voeren en legt jaarlijks verantwoording af aan de ondernemers en/of eigenaren in de zone en aan ons. De BIZ heeft een looptijd van maximaal 5 jaar.