Particuliere opvang vluchtelingen

Particulieren vangen vluchtelingen uit Oekraïne op. Dit gebeurt onder andere in:

 • de woning,
 • in een vrijstaand bijgebouw of
 • in ruimtes voor Bed & Breakfast.

Dit is in de meeste gevallen in strijd met het omgevingsplan van onze gemeente. Onder andere omdat woningen slechts bewoond mogen worden door 1 huishouden. Ook is bewoning van een bijgebouw niet toegestaan.

Gedoogregeling

Op 13 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze opvang te gedogen. Particulieren krijgen hierdoor de gelegenheid om vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk op te vangen en te huisvesten.

De opvang mag niet in strijd zijn met:

 • regels uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Woningwet en;
 • bestemmingsplannen.

Voorwaarden

 1. De gedoogregeling geldt tot uiterlijk 4 maart 2025. 
 2. De gedoogregeling geldt uitsluitend voor de opvang door particulieren van Oekraïense vluchtelingen in een woning of een – al dan niet vrijstaand – bijgebouw. De opvang moet vóór 4 maart 2024 zijn gestart. De gedoogregeling geldt niet voor recreatiewoningen. 
 3. Bij opvang van Oekraïense vluchtelingen in een bijgebouw, moet de bijbehorende woning bewoond zijn. De bewoners van de woning moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van de woning zijn ingeschreven.
 4. De opgevangen Oekraïense vluchtelingen moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van de opvanglocatie zijn ingeschreven.
 5. De woning en het bijgebouw waarin de Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen gehuisvest, moeten voldoen aan de bepalingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  Het Bbl is vanaf januari 2024 de nieuwe leidraad voor de bouw. Het bevat eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen om de benodigde kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen.
 6. Als wij in de periode van maart tot en met augustus 2024 een aanbod doen tot opvang elders, hoeft hier geen gebruik van worden gemaakt. Als ons college na 31 augustus 2024 een aanbod doet tot opvang elders, moet hier wel gebruik van worden gemaakt. Als er geen gebruik wordt gemaakt van dit aanbod, vervalt de gedoogregeling voor het betreffende opvangadres direct.
 7. De opvanggever en betrokkenen verlenen medewerking aan controle op naleving van de gedoogregeling en de wet- en regelgeving.
 8. De gedoogregeling vervalt direct voor het betreffende opvangadres als er niet of slechts gedeeltelijk wordt voldaan aan de gedoogvoorwaarden.
 9. De gedoogregeling sluit handhavend optreden niet uit in het geval feiten en omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 10. Eventuele (financiële) gevolgen van het gedogen en/of het vervallen hiervan komen geheel voor rekening en risico van de opvanggever.