Rekenkamer

De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan een efficiënte, effectieve en rechtmatige gemeente.

Missie

De rekenkamer wil de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland handvatten bieden om zijn kaderstellende en controlerende taak beter te kunnen uitoefenen. Ook wil de rekenkamer de inwoners van Schouwen-Duiveland laten zien wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en besluiten van de gemeente. Daarnaast wil de rekenkamer het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie handvatten bieden om beleid en uitvoering te verbeteren.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer verricht objectief en onafhankelijk onderzoek. Bij onderzoeken komen er 3 algemene vragen aan de orde:

 • Heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken (doeltreffendheid)?
 • Heeft de gemeente datgene gedaan waartoe zij besloten heeft of wettelijk verplicht was (rechtmatigheid)?
 • Zijn de kosten in overeenstemming met de begrote kosten en had het ook met minder gekund (doelmatigheid)?

De resultaten van deze onderzoeken worden in een openbaar rapport gepubliceerd. 

Samenstelling

 • Mevrouw drs. A.C.F. Metz, wonende te Hoedekenskerke (lid en voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • beleidsmedewerker bij een zorginstelling - 36 uur per week.
   • lid van de rekenkamercommissie Veere
     
 • De heer A. Kersten, wonende te Burgh-Haamstede (lid en eerste waarnemend voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • medewerker bij een ministerie - 36 uur per week
   • bestuurslid van schaakvereniging Zierikzee
     
 • Mevrouw drs. J.E. Talstra, wonende te Dordrecht (lid en tweede waarnemend voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • bestuurslid Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - 3 uur per maand
   • bestuurder financiële organisatie - 3 uur per jaar
   • interim manager bij een adviesorganisatie - 36 uur per week
   • rekenkamerlid in de gemeente Papendrecht.

Verordening en reglement van orde

De gemeenteraad heeft op 19 oktober 2023 de Verordening gemeentelijke rekenkamer Schouwen-Duiveland 2024 vastgesteld. In deze verordening zijn onder andere de taken, samenstelling en budget vastgelegd.

Op 1 februari 2021 heeft de rekenkamer het reglement van orde vastgesteld. In het reglement van orde staat de werkwijze van de rekenkamer beschreven.

Er staat onder andere: ‘De rekenkamer maakt haar producten zoals het onderzoek jaarplan, onderzoeksrapporten, reglement van orde en jaarverslag openbaar’.

Onderzoeksplan

In het Reglement van Orde is vastgelegd dat de rekenkamer ieder jaar in december hun onderzoeksplan met begroting voor het nieuwe jaar ter kennisneming toestuurt naar de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland.

In het Reglement van orde staat ook: ‘De rekenkamer maakt haar producten zoals het onderzoek jaarplan, onderzoeksrapporten, reglement van orde en jaarverslag openbaar’.

Onderzoeksrapporten huidige Rekenkamer

De in 2021 nieuw aangetreden Rekenkamer Schouwen-Duiveland presenteert haar eerste onderzoeksrapport. Dit rapport gaat over inkooptrajecten en beschrijft het gehele proces, van eerste signaal dat er iets ingekocht moet worden tot aan oplevering en alles wat daarbij komt kijken. Daarmee geven we inzicht in de gehanteerde regels, het proces, de interactie tussen raad en college, de resultaten, de financiële gevolgen en oorzaken van eventuele overschrijdingen.

Al met al is het een omvangrijk rapport geworden. Wij willen u namelijk graag meenemen in het verhaal en daarom hebben wij zoveel mogelijk achtergrondinformatie in het rapport opgenomen.

12 december 2022 heeft de Rekenkamer Schouwen-Duiveland het onderzoeksrapport naar inwoners- en overheidsparticipatie (met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad) gepresenteerd. Het vertrekpunt van het onderzoek was om te leren van het verleden en voort te bouwen op wat goed loopt en werkt. Met als doel om de huidige raad een gedeelde kennisbasis te bieden en handvatten aan te reiken voor het toekomstige samenspel met inwoners. De gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en inwoners zijn allen nadrukkelijk betrokken in het onderzoeksproces.

De gemeente Goes had het idee om als rekenkamercommissies voor dit onderzoek samen op te trekken in de Begeleidingscommissie Rekenkameronderzoek Intervence (BRI).

Het gaat om de rekenkamercommissies van:

 • Borsele
 • Goes
 • Hulst
 • Kapelle
 • Middelburg
 • Noord-Beveland
 • Schouwen-Duiveland
 • Sluis
 • Tholen
 • Veere
 • Vlissingen

Zij hebben onderzoek laten doen naar het proces van voorbereiding en het besluiten over de beëindiging van de inkooprelatie tussen de Bestuurscommissie (GGD Zeeland) en de zorgaanbieder Stichting Intervence.

Het rapport is opgesteld door 2 onderzoekers van het bestuurlijk onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper. Het rapport gaat over de breuk in de relatie tussen de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdzorg en Intervence. Daarbij wordt vooral gekeken naar de voorbereiding en de besluiten in het proces. Daarnaast zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar leer- en verbeterpunten: (hoe) kan een gang van zaken als die rondom Intervence worden voorkomen?

Bekijk het Onderzoeksrapport. (pdf, 4 MB)

Dit onderzoek is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Rekenkamer Schouwen-Duiveland heeft zich hierbij aangesloten. Het onderzoek is door onderzoeksbureau PBLQ uitgevoerd. Er hebben in totaal 70 gemeenten, 6 provincies en 6 waterschappen deelgenomen.

Het onderzoek gaat in op de vraag: hoeveel is de volksvertegenwoordiging bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven? De onderzoekers hebben geprobeerd om de vergelijking tussen de verschillende overheidsorganen (gemeenten, provincies en waterschappen) zo zuiver mogelijk te maken. Ze hebben echter moeten constateren dat iedere gemeente, provincie en waterschap de ondersteuning op een unieke manier georganiseerd heeft. Hierdoor was de vergelijking niet altijd eenvoudig uit te voeren. De uitkomsten zijn dan ook vooral indicaties en minder harde conclusies.

Jaarverslag

Onderzoeksrapporten voormalige Rekenkamercommissie

16 mei heeft de rekenkamercommissie de evaluatie over de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum in Zierikzee gepresenteerd. Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag in hoeverre de beoogde doelen met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum zijn behaald. In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het Stadhuismuseum op eigen benen te laten staan. In het recente collegeprogramma ‘Verbindend verder’ heeft het college de evaluatie aangekondigd, wat door de rekenkamercommissie is opgepakt.

1 maart 2018 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport naar prestatieafspraken bij aanbestedingen en inkooptrajecten gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op prestatieafspraken bij aanbestedingen en inkooptrajecten. Daarbij is onderzocht in hoeverre prestatieafspraken bij aanbestedingen gemaakt, nagekomen en gemonitord worden en welke risico’s de gemeente daarbij loopt. Ook is er gekeken naar de beleidsuitgangspunten met betrekking tot duurzaam inkopen.

De Rekenkamercommissie heeft op 20 juni 2016 haar rapport over het ingestelde onderzoek naar het grondbeleid in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. 
De bestuurlijke behandeling van het rapport vond plaats in de vergadering van 7 juli 2016 van de raadscommissie Samenleving en Bestuur en in de raadsvergadering van 21 juli 2016.

Op 3 maart 2014 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport naar de praktijk van ruimtelijk planning in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. Onderzocht is of de huidige werkwijze van de ontwikkeling van visies en plannen nog aansluit op de dynamiek in de samenleving. Op basis van de bevindingen bevat het rapport een aantal aanbevelingen.
Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad, die in haar vergadering van 24 april 2014 hierover een besluit heeft genomen. 

Het rapport is via de rekenkamer op te vragen.