Programmabegroting en jaarrekening

De gemeenteraad stelt jaarlijks, tijdens de begrotingsraad in november, de begroting vast. Voor 15 juli van het volgende jaar stelt de gemeenteraad de jaarstukken over het voorgaande jaar vast.

In de begroting staan de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) verzameld. In het document staat wat de kosten zijn voor het uitvoeren van de activiteiten in het komende jaar en de 3 jaar daarna. Tijdens de begrotingsvergadering wordt dit document vastgesteld door de gemeenteraad.

Door de begroting goed te keuren stemt de gemeenteraad in met de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende kosten. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’.

Met het indienen van moties en amendementen kan de gemeenteraad wijzigingen voorstellen. Bij een meerderheid van de raad wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.  

Begroting 2023

De begroting 2023 is behandeld op maandagavond 7 november 2022 en donderdagmiddag en -avond 10 november 2022.
Alle aangekondigde moties en amendementen zijn te vinden onder de agenda van 10 november 2022. Klik op de blauwe knop achter agendapunt 10 RVS Programmabegroting 20232-2026 om de documenten te bekijken.