Gedragscodes bestuurlijke integriteit

Indien collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers een redelijk vermoeden hebben van schending van bestuurlijke integriteit door een raadslid, commissielid of een wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland kunnen zij een melding doen bij de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. Een hoeft niet noodzakelijkerwijs te gaan over een vaststaand feit. Er kan ook sprake zijn van een vermoeden. Het moet echter wel om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden gaan, gebaseerd op eigen kennis of eigen waarneming. Alleen dan worden de meldingen door de burgemeester in behandeling genomen. Een melder kan aangeven anoniem te willen blijven.

Voor raads(commissie)leden en de collegeleden heeft de gemeenteraad actuele gedragscodes opgesteld.

Protocol mogelijke integriteitschendingen

Behalve de gedragscodes heeft de gemeenteraad ook een protocol voor mogelijke integriteitsschending vastgesteld. De volledige besluit kunt u hieronder lezen.