Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag.

Hieronder ziet u de besluitenlijsten van het college van B en W. Hierop staan de voorstellen waarmee het college op die datum conform heeft besloten.

Uitvoeringsprogramma ondermijning Schouwen-Duiveland 2024-2026

 1. In te stemmen met de geplande activiteiten zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Ondermijning Schouwen-Duiveland 2024-2026.
 2. Incidenteel voor 2024 een budget van 15.000 euro beschikbaar te stellen en de autorisatie hiervan mee te nemen in de bestuursrapportage 2024.
 3. Structureel voor 2025 en verder in de kadernota een uitbreidingsinvestering op te nemen van 25.000 euro voor integrale afweging bij de begroting.
 4. De gemeenteraad via een raadsbrief te informeren over de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma.

Motie Maai Mei Niet

 1. De gemeenteraad te informeren dat de maaifrequentie is aangepast om de biodiversiteit te versterken. 

Omgevingsvergunning gebruik bijgebouw als B&B Hogezoom 60 Burgh-Haamstede

 1. Een positieve grondhouding aan te nemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk gebruiken van een bijgebouw als B&B op het adres Hogezoom 60 te Burgh Haamstede. 

Aanmeldnotitie - Vormvrije M.E.R. Wegensteunpunt Scharendijke

 1. Op basis van de bijgevoegde aanmeldnotitie - vormvrije m.e.r. beoordeling Wegensteunpunt Scharendijke te besluiten dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor de beoogde planontwikkeling.

Precariobelasting kabels en leidingen

 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief;
 2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Matchingsregeling bijdrage Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK4) 2025-2028

 1. De voorgestelde extra matchingsbijdrage van €4.481,95 2025 -2028 voor de invoering van CmK4 toe te kennen.
 2. De bijdrage te dekken uit budget Bevordering Kunst en Cultuur.
 3. Cultuurkwadraat schriftelijk van uw besluit op de hoogte te brengen.
 4. Provincie Zeeland schriftelijk van uw besluit op de hoogte te stellen.

Verhogen van het budget voor Incidentele subsidies 2024

 1. Het besluit om het subsidieplafond voor incidentele subsidies 2024 te verlagen met € 50.000 te herzien.
 2. Het subsidieplafond voor incidentele subsidies 2024 vast te stellen op € 100.000.
 3. De financiële consequenties te verwerken via de 1e financiële rapportage 2024.
 4. Het subsidieplafond te publiceren.

Bijdrage LED verlichting Lawn Tennis club Scharendijke

 1. In te stemmen met een bijdrage voor het plaatsen van LED verlichting bij de tennisvereniging Lawn Tennis club Scharendijke
 2. Hiervoor een bijdrage van € 7.500,00 beschikbaar te stellen

Reacties raadsfracties op fase 2 'de Oogst' voor de actualisatie van de Strategische Visie 2040

 1. Kennis te nemen van de schriftelijke reacties van de raadsfracties op het fasedocument van fase 2 'de Oogst' voor de actualisatie van de Strategische Visie, ter vervanging van de commissiebehandeling d.d. 8 april 2024.
 2. De schriftelijke reacties, voor zover van toepassing, mee te laten nemen in het vervolgproces dan wel in een latere fase te laten pareren om te komen tot de actualisatie van de Strategische Visie.

Omgevingsvergunning Schuttershofstraat 7, 4301AZ Zierikzee -het wijzigen van huidig gebruik naar wonen en pension

 1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Schuttershofstraat 9, 4301AZ Zierikzee - het wijzigen van huidig gebruik naar wonen en pension

 1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Het oprichten van een minicamping aan de Miereweg te Zierikzee.

 1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Omgevingsvergunning Vuurtoren 6 Burgh-Haamstede

 1. Medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning voor de uitbreiden van de woning en het vernieuwen van een schuur aan de Vuurtoren 6 te Burgh-Haamstede.

uitvoeren cursus ‘Meer Rust, Meer Ontspanning’ voor inwoners met autisme

 1. Akkoord te gaan met inkoop van de cursus volgens de ontvangen offerte;
 2. Hiervoor ten hoogste € 5.035,-- beschikbaar stellen uit het budget 66710080 'ambulantisering GGZ’.

instemmen met voorstel governance inkoop jeugdhulp, BW, MO, VO

 1. Definitief te kiezen voor variant 1: het oprichten van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland (SDZ) voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
 2. Het aan variant 1 ten grondslag liggende organisatie- en implementatieplan van adviesbureau Berenschot vast te stellen (bijlage 1 bij dit advies);
 3. Voor de PIOFACH-taken (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie, huisvesting) te onderzoeken of deze elders kunnen worden afgenomen dan bij GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland;
 4. De ontwerpregeling voor GR SDZ (bijlage 2 bij dit advies) voorlopig vast te stellen;
 5. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsbrief (bijlage 3 bij dit advies). 

Instellen beleidsregel pré-mantelzorgwoningen

 1. Het vestigen van een pré-mantelzorgwoning in onze gemeente onder voorwaarden toe te staan;
 2. Daartoe de beleidsregel ‘pré-mantelzorgwoningen Schouwen-Duiveland 2024’ (inclusief bijlage en toelichting) vast te stellen;
 3. Vast te stellen dat hiermee de motie ‘Pre-mantelzorgwoningen als pré’ is afgedaan;
 4. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsbrief.

Vaststellen subsidieverantwoordingen 2021-2022 Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland

 1. De projectsubsidie van Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland 2021 en 2022 vast te stellen op € 750.000.
 2. De budgetsubsidie van Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland 2022 vast te stellen op € 250.000.
 3. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd van RenM.

Uitbreiding crisisnoodopvang naar 50 bedden

 1. Het aantal bedden in de crisisnoodopvang in Zierikzee uit te breiden met 7 plaatsen.
 2. De financiële consequenties te verwerken via de 1e financiële rapportage 2024.
 3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief. 

Voorverkenning Mirt traject N59 Bruinisse / N57 Burgh-Haamstede

 1. In lijn met de adviezen uit de Pre Mirt verkenningen N59 Bruinisse en N57 Burgh-Haamstede niet langer in te zetten op een MIRT traject;
 2. In samenwerking met Rijkswaterstaat de problematiek rond de oversteekbaarheid bij Bruinisse verder te onderzoeken;
 3. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Reactie ontwerp programma van eisen Concessie Zeeland

 1. de reactie op het ontwerp programma van eisen Concessie Zeeland vast te stellen.
 2. de provincie hiervan middels bijgevoegde reactieformulier en brief op de hoogte te stellen.
 3. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Schaarste- en leefbaarheidsonderzoek

 1. Kennis nemen van het uitgevoerde schaarste- en leefbaarheidsonderzoek.
 2. De raad informeren middels een raadsbrief

Vaststellen incidentele subsidie Stichting Culturele activiteiten op Schouwen-Duiveland

 1. De incidentele subsidie aan Stichting Culturele activiteiten op Schouwen-Duiveland voor de uitvoering van het project "Buitenevenementen 2023" vast te stellen op € 13.565.
 2. Het verleende subsidiebedrag van € 17.000 verminderd met het vastgestelde subsidiebedrag van € 13.565 (= € 3.435) terug te vorderen van Stichting CASD.
 3. Dit bedrag toe te voegen aan het budget incidentele subsidie.
 4. De organisatie uitstel van betaling te verlenen tot eind 2024.
 5. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd van WWL.

Wijzigingsprocedure Kuijerdamseweg 56 te Ellemeet

 1. Geen medewerking te verlenen aan het bewaren van standplaatsen bij de wijzigingsprocedure

Standplaatsvergunning Zierikzee - parkeerterrein Scheldestraat

 1. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Plaatsen voorwerpen op de weg, parkeerterrein Scheldestraat Zierikzee, Container(s) voor onderhoud, Container(s) voor opslag, Container voor puin, Schaftwagen en Toilet(unit) , Parkeervakken grenzend aan de voetbalkooi en de skatebaan

 1. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Voorbereidingskrediet realisatie pumptrack Renesse

 1. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 30.000 voor het opstellen van een ontwerp voor een pumptrack in Renesse.

Andere locatie Havenconcert 2024

 1. De locatie van het Havenconcert naar Brouwershaven te verplaatsen.

Toekennen subsidie Stichting View Propeller en Boomfiguren

 1. Een incidentele subsidie van 15.000 euro toe te kennen aan Stichting View voor de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe modellen van propeller- en boomfigurensculpturen in 2024.
 2. De incidentele subsidie aan Stichting View te dekken uit het budget incidentele subsidies 2024.

Vaststellen nieuwe openbare ruimte Recreatieverdeelweg

 1. een nieuwe openbare ruimte, Recreatieverdeelweg vast te stellen.

Vaststellen subsidieverantwoordingen 2021-2022 Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland

 1. Aangehouden

Nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs

 1. De opzet om te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs op Schouwen-Duiveland voor kennisgeving aan te nemen;
 2. Voor dit nieuwe plan een bedrag van €49.720,- beschikbaar te stellen en te dekken uit stelpost de 'kapitaallasten integraal huisvestingsplan';
 3. Een bedrag van €74.336,- per jaar beschikbaar te stellen voor de inhuur van 16 uur per week voor 3 jaar om de ontwikkeling en uitvoering van het huisvestingsplan te begeleiden en te dekken uit stelpost de 'kapitaallasten integraal huisvestingsplan';
 4. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.

Omgevingsvergunning dakopbouw Dolfijnstraat 47 Nieuwerkerk

 1. Omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Dolfijnstraat 47 te Nieuwerkerk.
 2. Af te wijken van het afgegeven advies op 18 maart 2024 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor aanvraag Leader-gelden vergroenen schoolpleinen

 1. De samenwerkingsovereenkomst GLB23-27 te ondertekenen.

Omgevingsvergunning gebruik bijgebouw als B&B Hogezoom 60 Burgh-Haamstede

 1. Aangehouden

WOZ-waardes 2024 voor campings

 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief;
 2. De raad met een raadsbrief te informeren over de flinke wijzigingen van de WOZ-waardes 2024 voor campings.

Motie zonnepanelen op daken bedrijfspanden bij nieuwbouw

De motie gedeeltelijk overnemen door:

 1. Bedrijven niet te verplichten om zonnepanelen te plaatsen op daken van de nieuwbouw
 2. Bedrijven wel te stimuleren daken bij nieuwbouw geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen.
 3. De gemeenteraad met een raadsbrief te informeren over de afhandeling van de motie.

Uitbreiding crisisnoodopvang naar 50 bedden

 1. Aangehouden

Concept beleidsregels waterbassins buiten bouwvlak

 1. De concept "Beleidsregels waterbassins bouwwerken zijnde buiten bouwvlak gemeente Schouwen-Duiveland 2024" vast te stellen;
 2. Deze ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken.

Evaluatie restauratie kademuren Oude Haven Zierikzee

 1. Aangehouden

Uitvoering proef en onderzoek ervaringsdeskundigen bij toegang beschermd wonen

 1. De proef “inzet ervaringsdeskundigen bij de toegang tot beschermd wonen” uit te voeren volgens het bijgevoegd projectvoorstel;
 2. Het aan deze proef verbonden onderzoek door de Universiteit Maastricht te laten uitvoeren;
 3. Voor de proef een bedrag van maximaal € 24.000,-- beschikbaar te stellen uit het budget 66710080 'ambulantisering GGZ'. 

Omgevingsvergunning Boekweitstraat 8 te Bruinisse

 1. De omgevingsvergunning voor het gebruik van agrarische grond als tuin te verlenen.

Uitnodiging 500 inwoners bijeenkomsten evaluatie Lokale Inclusie Agenda

 1. De opdracht te verstrekken om 500 willekeurige inwoners in de gemeente Schouwen-Duiveland schriftelijk uit te nodigen om deel te nemen aan evaluatiebijeenkomsten van de Lokale Inclusie Agenda.
 2. Op 4 verschillende locaties verspreid over het eiland bijeenkomsten te organiseren.
 3. Hiervoor € 2.000 beschikbaar te stellen.

Opvolging motie Optimalisatie strand-app vóór strandseizoen 2024

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de optimalisatie Strand Veilig app.
 2. De gemeenteraad via een raadsbrief te informeren hoe uw college met de motie Optimalisatie strand-app is omgegaan en welke aanpassingen zijn gedaan in de strand-app, waarmee de motie is afgehandeld.

Tegelwipactie 2024

 1. In 2024 een tegelwipactie te houden;
 2. Deze uit te laten voeren door NME-Schouwen-Duiveland;
 3. Hiervoor een budget van € 17.000 beschikbaar te stellen.

Regentonactie 2024

 1. In mei/juni 2024 een vervolg regentonactie te starten.
 2. Hiervoor een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen.
 3. De Voucherregeling Regenton Schouwen-Duiveland 2024 vast te stellen.

Verzoek COA opvang asielzoekers in Renesse

 1. Niet in te gaan het verzoek van het COA om 100 asielzoekers op te vangen in een hotel in Renesse.
 2. De gemeenteraad met bijgaande raadsbrief te informeren over het verzoek van het COA om asielzoekers in Renesse op te vangen.

Archief oudere besluiten

Zoekt u een B en W besluit die niet meer op deze pagina staat? Kijk dan op het archief van deze website:

Hier kunt u via de kalender aan de linkerzijde op datum zoeken.