Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Toeleiding van bijstand naar De Zuidhoek/StartBloq

 1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen ingevolge artikel 32 Reglement van orde van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en VVD.
 2. De beantwoording ter kennisneming aan te bieden aan onze gemeenteraad.

Praktijkleren Gors en YourSurprise

 1. Kennis te nemen van het project praktijkleren voor inwoners van Schouwen-Duiveland zonder startkwalificatie door Gors en Auris College op locatie YourSurprise.
 2. De raad te informeren over dit project met raadsbrief.

Verhoging huurlasten voor gymaccommodaties vanaf schooljaar 2023/2024

 1. De financiële consequenties van €27.023 in 2023 en €84.148 vanaf 2024 door stijgende huurlasten aan gymaccommodaties mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2023-2026.
 2. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse 2024 - 2028

 1. Instemmen met en medewerking verlenen aan de procedure voor het project Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse 2024 - 2028 in 2023;
 2. Subsidie verstrekken aan de Ondernemersvereniging Renesse voor het verlengen van de periode voor de bedrijveninvesteringszone Renesse voor maximaal €5.000.

Pilot kernenmanager Zierikzee

 1. Uitvoering te geven aan het amendement 'Pilot Kernenmanager 2022-2024 in Zierikzee';
 2. Voor 2022 - 2024 een projectsubsidie van €40.000 verlenen aan de ondernemersvereniging Zierikzee;
 3. Voor 2022 de resterende €20.000 uitbetalen aan de ondernemersvereniging Zierikzee;
 4. Bijgevoegde subsidie beschikking verzenden;
 5. De raad via bijgevoegde raadsbrief informeren.

Motie "aandachtspunten bestuurlijke fusie Intervence en JB west"

In te stemmen met afhandelen van de motie "aandachtspunten bestuurlijke fusie Intervence en JB west" door middel van deze raadsbrief.

Aanmeldnotitie milieueffectrapportage ontwikkeling Hoogenboomlaan 34 te Renesse

Op basis van de aanmeldnotitie milieueffectrapportage vast te stellen dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is

Airco unit Nieuwe Bogerdstraat 2 Zierikzee

 1. Geen medewerking verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning ter legalisatie van de reeds geplaatste airco unit op het adres Nieuwe Bogerdstraat 2 Zierikzee;
 2. Handhavend optreden tegen de zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning geplaatste airco unit.

tegemoetkoming kosten toegangscontrole Corona 2022

 1. Instemmen met de uitvoering subsidieregeling voor tegemoetkoming kosten controle caronatoegangsbewijs (CTB) voor het jaar 2022.
 2. Opdracht geven voor realisatie van een digitale registratie- en uitbetalingstool CTB gelden
 3. De financiële consequenties mee te nemen in de 2e Financiële rapportage 2022.

Omgevingsvergunning voor verlichting Jacobuskerk Renesse

In afwijking van het welstandsadvies omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van verlichting bij de Jacobuskerk te Renesse.

BSO met Zorg Zierikzee

 1. In te stemmen met financiering van de betrokken jeugdhulp aanbieder Juvent via de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ) met het convenant opgenomen in de bijlage;
 2. In te stemmen met financiering middels inkoop in plaats van subsidie aan stichting Kibeo;
 3. De hieruit voortvloeiende verlaging van het subsidieplafond, met een bedrag van € 39.197,15, mee te nemen in het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijziging;
 4. In te stemmen met de raadsbrief voor de gemeenteraad.

Verantwoording BIZ Groot Renesse 2021 en uitbetaling tweede voorschot 2022

 1. Instemmen met subsidieverantwoording over 2021 en BIZ subsidie Groot-Renesse 2021 vaststellen op €209.825;
 2. Kennisnemen van het voortgangsgesprek d.d. 2 juni 2022;
 3. Overgaan tot betaling 2e voorschot BIZ Groot-Renesse 2022 en Economische Impuls ter hoogte van €25.000;
 4. De kosten van de afrekening dekken uit de post onvoorzien;
 5. De raad middels bijgevoegde raadsbrief informeren.

Omgevingsvergunning Muyeweg 3 Nieuwerkerk

In afwijking van het negatieve advies van de welstand- en monumentencommissie, een omgevingsvergunning verlenen voor een dakopbouw op het adres Muyeweg 3 in Nieuwerkerk.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning opslag tussen Korte Ooststraat 5 - 7 Oosterland

De raad te informeren over de ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het perceel gelegen tussen Korte Ooststraat 5 en Korte Ooststraat 7 in Oosterland..

Omgevingsvergunning nieuwbouw recreatiewoning Westerseweg 3 - 0034 Westenschouwen

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een recreatiewoning op het perceel Westerseweg 3 - 0034 in Westenschouwen.

Update ruimtelijke dossiers en Omgevingswet

 1. Kennisnemen van de voortgang van ruimtelijke procedures onder de Wet Ruimtelijke Ordening
 2. Procedurele uitgangspunten vast te stellen voor de lopende dossiers
 3. Nieuwe dossiers worden voorbereid om onder de Omgevingswet in procedure te worden gebracht

Project aquathermie en burgerparticipatie -besluit financieringsaanvraag Nieuwe Warmte Nu

 1. Kennisnemen van het besluit van het consortium Nieuwe Warmte Nu om het project aquathermie niet mee te nemen in het projectplan NWN ten behoeve van financiering door Nationaal Groeifonds.
 2. De gemeenteraad hierover door middel van een raadsbrief te informeren.

Behoefteonderzoek recreatie

Kennisnemen Rapportage Vraag en Aanbod Verblijfstoerisme Schouwen-Duiveland.

Crisisnoodopvang asielzoekers

 1. Vanaf 8 augustus 2022 tot in principe 1 oktober 2022 crisisnoodopvang te realiseren op de locatie Grachtweg 8 te Zierikzee, tenzij op 4 augustus 2022 duidelijk wordt dat niet aan de randvoorwaarden kan worden voldaan.
 2. Een tijdelijke financiële onrechtmatigheid te accepteren.
 3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.

 

Uitspraak Raad van State wijzigingsplan Hogeweg 96a Burgh-Haamstede

 1. Kennis nemen van de uitspraak van de Raad van State op het beroep tegen het wijzigingsplan Hogeweg 96a Burgh-Haamstede;
 2. De raad informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Raadsbrief omgevingsvergunning Vluchthaven Bruinisse (Zijpe)

De raad te informeren over de ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het adres Vluchthaven Bruinisse (Zijpe).

Minicamping Taaijersweg 5 Kerkwerve

Medewerking verlenen aan het verzoek tot het realiseren van een minicamping op de voorgetelde locatie aan de Taaijersweg in Kerkwerve.

Evaluatie erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2022

 1. Kennis te nemen van de evaluatie erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2022.
 2. Het erfgoedbeleid actualiseren, zodat in het najaar van 2022 een nieuwe beleidsnota erfgoed aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Woningbouwlocaties Zeeuwland te Burgh-Haamstede

 1. Kennis te nemen van de schetsontwerpen voor sociale woningbouw door Zeeuwland aan de Irenestraat, Sluispad en Platboslaan te Burgh-Haamstede.
 2. Kennis te nemen van het verwachte tekort van € 310.000 op het bouw- en woonrijp maken van de locaties aan de Irenestraat, Sluispad en Platboslaan te Burgh-Haamstede en dat tekort betrekken bij de eerstvolgende herziening bouwgrondexploitaties.
 3. Ten behoeve van de verdere uitwerking van genoemde woningbouw projecten een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen.
 4. In te stemmen met een publicatie in het gemeenteblad betreffende voorgenomen verkoop van gronden voor sociale woningbouw aan de Irenestraat, Sluispad en Platboslaan aan Zeeuwland.
 5. Onder voorwaarde dat er geen bezwaren worden ingediend tegen voorgenomen verkoop van de gronden aan Zeeuwland en er zicht is op oplossing van het stikstofvraagstuk, te starten met de ruimtelijke procedure voor woningbouw aan de Irenestraat, Sluispad en Platboslaan.
 6. De raad via bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Omgevingsvergunning Zevengetijstraat 26 Zierikzee

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel.

Vaststellen besluit tot 2e wijziging van de 'beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland 2017'

 1. Instemmen met het besluit tot 2e wijziging van de 'Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland 2017'
 2. Bij de besluitvorming geen gebruik maken van uitgebreide inspraak ingevolge de inspraakverordening van Schouwen-Duiveland.
 3. Uw voornemen uitspreken de aanvraag om verlenging van de standplaatsvergunning voor het Schelpenplein af te wijzen en de Fa. Luijcx in de gelegenheid stellen een aanvraag voor een tijdelijke standplaats aan de rand van het Transferium in te dienen.

Herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg te Renesse

 1. Het einddocument, in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan, voor de herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg Renesse vast te stellen.
 2. De intentieovereenkomst met Stichting Beheer Strandhotel Renesse inzake herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg Renesse te beëindigen.
 3. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst betreffende herontwikkeling van het Fletcher Hotel te Renesse met Stichting Beheer Strandhotel Renesse.
 4. Het vooroverleg in het kader van de planologische procedure ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening op te starten.
 5. Onder voorwaarde dat er geen rechtsmiddelen worden aangewend tegen voorgenomen verkoop van de gemeentelijke gronden aan de Vroonweg (kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 567 (gedeeltelijk) met een oppervlakte van circa 1.828m2 en kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 214 (gedeeltelijk) met een oppervlakte van circa 2.972m2) en onder ontbindende voorwaarde van een onherroepelijk bestemmingsplan, de verkoopovereenkomst zo spoedig mogelijk te sluiten en gronden te leveren.
 6. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Pilot mobiliteitshub Burgh-Haamstede

 1. Kennis te nemen van de Rapportage Pilot Mobiliteitshub Burgh-Haamstede.
 2. In te stemmen met de beoogde pilot locatie aan de Kriekemeet te Burgh-Haamstede voor een periode van negen maanden in 2023.
 3. Onder voorwaarde van expliciete medewerking van Provincie Zeeland en Connexxion, een budget van € 90.000 beschikbaar te stellen voor verdere voorbereiding, realisatie en monitoring van de pilot.
 4. Het budget van € 90.000 te dekken uit het budget 'Openbaar Vervoer', waarvoor in 2022 in totaal € 200.000 beschikbaar is voor ontwikkeling en realisatie van hubs.
 5. De raad via bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Omgevingsvergunning Steenweg 15 Burgh-Haamstede

Het verlenen van de omgevingsvergunning voor de legalisatie van een terrasoverkapping op het perceel Steenweg 15 in Burgh-Haamstede.

Vaststellen subsidieregel 5.1.1 Revitaliseringsfonds Musea Schouwen-Duiveland

Subsidieregel 5.1.1 Revitaliseringsfonds Musea Schouwen-Duiveland vast te stellen.

Uitbreidingsinvesteringen verkeer

 1. Een pakket met verkeersveiligheidsmaatregelen in het kader van SPV gelden op te nemen op de totale lijst UI/NB ter integrale afweging bij de programmabegroting 2023–2026;
 2. Maatregelen voor verbetering van de toegankelijkheid openbare ruimte op te nemen op de totale lijst UI/NB ter integrale afweging bij de programmabegroting 2023–2026.

Uitbreidingsinvestering parkeren

-

Initiatief advies ASD Groene schoolpleinen

 1. Kennisnemen van het initiatief advies van de Adviesraad sociaal domein over deelname aan de actie Groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen.
 2. De Adviesraad sociaal domein beantwoorden door middel van bijgaande brief.

Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Schouwen-Duiveland 2022

 1. het Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Schouwen-Duiveland 2022 vast te stellen;
 2. het Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Schouwen-Duiveland 2021, vastgesteld op 27 juli 2021, in te trekken.

Evaluatie proef Zuidhavenpoort

 1. In te stemmen met de wijze van evalueren van de proef Zuidhavenpoort;
 2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde Raadsbrief.

Opstellen lokale agenda klimaatadaptatie 2023-2027

 1. Informeren gemeenteraad over het opstellen van een Lokale Agenda Klimaatadaptatie voor de periode 2023-2027 door middel van bijgevoegde raadsbrief.
 2. Versturen bijgevoegde brief (met bijlage) en uitnodiging aan de deelnemers van de lokale stresstest.

Projectsubsidie aan Stichting Kibeo voor intensivering begeleiding doelgroepkinderen

In te stemmen met de projectsubsidieaanvraag van Stichting Kibeo om een extra pedagogisch medewerker en intern begeleider in te zetten voor de begeleiding van doelgroepkinderen voor een bedrag van €18.847,52.

Invulling MAP/Werkbegeleiding van Wet inburgering 2021

 1. In te stemmen met de invulling en financiering van de module arbeidsoriëntatie en participatie alsmede werkbegeleiding door De Zuidhoek door middel van een pilot met een evaluatie na 1 jaar.
 2. De financiële consequenties te verwerken via de 2e Financiële rapportage 2022.

openstelling voucherregeling investeringen in innovaties van beschikbaarheid zoet water vanaf 15 juli 2022

 1. Kennisnemen van de subsidiebeschikkingen Zuid-Holland en Zeeland m.b.t. broedplaats zoet water
 2. Vaststellen aangepaste voucherregeling innovaties beschikbaarheid zoet water;
 3. Bekendmaken subsidieplafond van € 1.000.000 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad;
 4. Deze voucherregeling openstellen vanaf 15 juli 2022;
 5. Beoordelingscommissie voor onderdeel 2 van deze voucherregeling instellen conform bijgevoegd concept-instellingsbesluit;
 6. Met bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad informeren.

Afwijzen aanvraag projectsubsidie Bietentocht

De aanvraag voor een projectsubsidie voor de Bietentocht 2022 af te wijzen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen veterinaire spoedzorg

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen.

Voortgangsrapportage Integraal Verkeers- en Vervoersplan IVVP 2017-2020 (juli 2022)

-

Extra investeringen en kredietaanpassingen projecten stads- en dorpsvisies 2023 tot en met 2025

 1. Kennis te nemen van de argumenten en kanttekeningen over de extra investeringen en kredietaanpassingen in het kader van projecten stads- en dorpsvisies in de periode 2023, 2024 en 2025.
 2. In te stemmen met verwerking van alle benodigde extra investeringen in de begroting voor de stads- en dorpsvisies in de periode 2023, 2024 en 2025.
 3. De extra investeringen te dekken uit de reeds bestaande, nog niet belegde, budgetten voor de masterplannen stads- en dorpsvisies. De kapitaallasten van de kredietaanpassingen als gevolg van prijsstijgingen meenemen bij het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 en betrekken bij de budgettaire ruimte.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 19/21 Nieuwerkerk

De raad te informeren over de ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het adres Rijksweg 19/21 in Nieuwerkerk.

Voorontwerpbestemmingsplan Jannewekken 11 Zierikzee

-

Verzoek tot tijdelijk weghalen verkeerspalen en ondergrondse container in verband met Visserijdagen Bruinisse

-

Vaststellen subsidieverantwoordingen 2021

 1. De subsidies 2021 volgens bijgevoegd overzicht vast te stellen.
 2. Het eenmalige nadeel van Stichting Kibeo van € 64.983,30 te dekken vanuit het budget Onderwijsachterstanden en het budget Kinderopvang.
 3. In specifieke gevallen af te wijken van de in de ASV 2013 opgenomen indieningstermijn voor de subsidieverantwoording budgetsubsidies 2021 en na uw instemming definitief vast te stellen.
 4. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd WWL.

Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland

 1. Instemmen met het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst inzake de basisdiensten en het extra communicatie pakket van het Duurzaam Bouwloket voor een periode van vier jaar, 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2026 waarbij voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2026 een voorbehoud is gemaakt met betrekking tot financiering.
 2. In te stemmen met opvoeren van het bedrag van € 8.125,35 per jaar voor het verlengen van het Duurzaam Bouwloket voor de periode van 2023 tot 2026 op de lijst uitbreidingsinvesteringen nieuw beleid en dit bedrag te betrekken bij de integrale afweging van de begroting 2023-2026. 
 3. Instemmen met het voorstel om de samenwerking met Energiek Zeeland voor één jaar, van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, onder bijgevoegde voorwaarden voort te zetten.

Reactie NPO: verzoek tot plaatsen steunzender DAB+ op Schouwen-Duivenland

De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de reactie van de NPO op ons verzoek tot het plaatsen van een steunzender DAB+ op Schouwen-Duivenland.

Project Energieke Gemeenten

 1. Kennis te nemen van de uitvoering van het project Energieke Gemeenten en de subsidieverantwoording richting Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.
 2. De raad door middel van een raadsbrief informeren.

Omgevingsvergunning Oude Moolweg 47 Renesse

Medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de woning aan de Oude Moolweg 47 te Renesse.

Meld- en registratiesysteem toeristische verhuur wonen

De kosten voor een meld- en registratiesysteem toeristische verhuur wonen opnemen op de lijst uitbreidingsinvesteringen/nieuw beleid voor de duur van drie jaar ter integrale afweging bij de programmabegroting 2023-2026

Omgevingsvergunning Donkereweg 67 Noordgouwe

Medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de plantruimte op de Donkereweg 67 te Noordgouwe

Voortzetten aanpak zwerfvuil

Onze aanpak voor een schone gemeente continueren en hiervoor een bedrag van € 41.000 als Uitbreidingsinvestering/Nieuw Beleid (UI/NB) mee te nemen op de totale lijst UI/NB ter integrale afweging bij de programmabegroting 2023-2026. 

Uitvoering natransport Transferium 2022

 1. Kennis nemen van uitvoering natransport Transferium in 2022;
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde concept-raadsbrief;

Wijzigingsplan Rijksweg 20 Oosterland

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor het omzetten van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen met de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf voor het adres Rijksweg 20 Oosterland vaststellen
 2. Bij geen zienswijze het wijzigingsplan in mandaat te laten vaststellen

Uitbreidingsinvestering Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland

Voor het opstellen van een omgevingsvisie een exploitatiebudget van € 200.000 opnemen op de totaallijst uitbreidingsinvesteringen/nieuw beleid ter integrale afweging bij de begroting 2023-2026.

Monitor sociaal domein Jaarrapportage 2021

 1. Kennis te nemen van de monitor sociaal domein Jaarrapportage 2021
 2. Vaststellen van de raadsbrief waarmee de gemeenteraad de monitor sociaal domein Jaarrapportage 2021 ontvangt.

Bedrijveninvesteringszone Burgh-Haamstede

 1. Instemmen met en medewerking verlenen aan de procedure voor het project bedrijveninvesteringszone Burgh-Haamstede.
 2. Dit project prioriteit geven in 2022.
 3. Subsidie verstrekken aan de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede voor het oprichten van een bedrijveninvesteringszone Burgh-Haamstede voor maximaal €5.000 en deze te dekken uit de reserve strategische visie en het subsidieplafond 2022 te verhogen;
 4. De Economische Impuls van €40.000 per jaar voor de komende vijf jaar op te nemen op de totale lijst uitbreidingsinvesteringen ter integrale afweging bij de programmabegroting 2023–2026;
 5. Als voorschot op de Economische Impuls €3.000 uit te betalen aan de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede en deze ook te dekken uit de reserve uitvoering strategische visie.

Afwikkeling overname Intervence en governance en inkoop jeugdhulp en beschermd wonen’

In te stemmen met de raadsbrief opgesteld door de programmamanager Sociaal Domein Zeeland en deze te delen met de gemeenteraad.

Afwijzen aanvraag projectsubsidie documentaire "Spanje of Oranje?"

De aanvraag projectsubsidie voor de documentaireserie "Spanje of Oranje?" af te wijzen.

Toekennen projectsubsidie fototentoonstelling National Geographic - Colors of the World 2022

Een projectsubsidie van € 7.500 toe te kennen aan Stichting Daguerre voor het organiseren van de fototentoonstelling National Geographic - Colors of the World 2022.

Antwoord zienswijzen ontwerp wijzigingsplan minicamping Kruisweg 1 Zonnemaire

 1. De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde antwoordnotitie;
 2. Het wijzigingsplan voor de minicamping op het adres Kruisweg 1 Zonnemaire vast te stellen;

Archief oudere besluiten

Voor besluiten van B en W die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website:

In het archief kunt u via de kalender aan de linkerzijde zoeken naar de gewenste datum.