Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Prestatieafspraken 2024 Zeeuwland en Woonzorg Nederland

 1. Het bod 2024 van woningcorporatie Zeeuwland ongewijzigd te accepteren als prestatieafspraken voor 2024;
 2. Het bod 2024 van woningcorporatie Woonzorg Nederland ongewijzigd te accepteren als prestatieafspraken voor de periode 2024 tot 2028;
 3. Beide woningcorporaties op de hoogte te brengen van het besluit door middel van een brief;
 4. Kennis te nemen van evaluatie 2022 vanuit Zeeuwland.
 5. De gemeenteraad te informeren over het besluit en de prestatieafspraken door middel van een raadsbrief.

Mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Schouwen-Duiveland

 1. Het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Schouwen-Duiveland in te trekken;
 2. Het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Schouwen-Duiveland vast te stellen en te publiceren;
 3. Voornoemde besluiten gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland op 1 januari 2024, in werking te laten treden.

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe weg 3 te Nieuwerkerk

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe weg 3 te Nieuwerkerk’;
 2. De procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan te starten;
 3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Bestemmingsplan Weeldeweg tussen 4 en 8, Burgh-Haamstede

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Weeldeweg ongenummerd tussen 4 en 8, Burgh-Haamstede’;
 2. De procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan te starten;
 3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Bijlage toevoegen aan het raadsvoorstel financiële rapportage 2023-2

Bijgaande bijlage toe te voegen aan het raadsvoorstel met betrekking tot de tweede financiële rapportage met zaaknummer 978763.

Verlenen vergunning aan Klimbos Zeeland Westerschouwen B.V. om in de uitoefening van het bedrijf sport- en spelactiviteiten te organiseren op het strand Domeinen 2 t/m Speelduin te Burgh-Haamstede

Op 16 augustus 2023 heeft burgemeester en wethouders besloten over het verlenen van een omgevingsvergunning aan Klimbos Zeeland Westenschouwen B.V. (hierna te noemen: Klimbos) om in de uitoefening van het bedrijf sport- en spelactiviteiten te organiseren op het strand Domeinen 2 t/m Speelduin te Burgh-Haamstede. De beschikking is op 16 augustus 2023 verzonden aan de vergunninghouder.

Er zijn 52 bezwaarschriften ingediend, waarvan de commissie bezwaarschriften drie ontvankelijk acht, te weten:

-de heer J. Verwijs te (4328 RD) Kraaijensteinweg 134, Burgh-Haamstede.
-Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duivenland te (4327 SH) Oude-Zandweg 14, Serooskerke (mede namens Stichting Duinbehoud).
-Dorpsraad Burgh-Haamstede, te (4328 AD) Zuidstraat 4, Burgh-Haamstede

M.u.v. de drie bovengenoemde bezwaren, de overige - onderstaand opgesomde - bezwaren niet ontvankelijkheid te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

969983 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.P. van Hoek
970023 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       H.P.A. van Vlokhoven
970159 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       E.B.J. van Dam
970422 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.W. Dales
970443 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       D. Knottenbelt
970559 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.C. Broertjes
970566 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.C.W.M. van Treijen-van Berkel
970610 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       L. van der Knaap
971021 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.W.J. Latta
971022 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       B.J.W.M. Cornelissen
971092 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       M. van Rossum
971207 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       S. Wielhouwer
971210 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.J.Pekaar
971223 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R.M.V. Lodewijckx
971699 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       H.H. Kuhn-de Wette
971859 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Vivian Daub
971860 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Denise Daub
971862 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Maike Daub
971868 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Vogelwacht
971871 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Marianne Daub
971880 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R. Schouten
971883 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       F.H. Suverein
971912 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.S.D. Verwijs
971932 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J. Wiggers
971941 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       C.J. Nooteboom
971948 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       H. van Doorne
971952 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       B.C. Dirkzwager
971962 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.M. Pijfers
971969 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       T. Dirkzwager
972015 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       K. Nooteboom
972020 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Stichting Dorpsraad BH
972026 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.Vuijk
972028 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.J. de Gier
972036 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       P. van Zonderen-Osterholt
972040 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.F.M. Van Hees
972049 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       M.G.P.W van Duijvenbode- Van den Bos
972106 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.P van Duijvenbode
972121 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A. Verploegh-Twigt
972159 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.H. ten Hoopen
972161 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Gijselhart-Riswick
972163 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Risack Rudi
972166 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       Risack Lesley
972175 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R.A. Kösters
972187 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       B.A. Kleijn
972202 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R. Fontein
972540 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       F.C. van der Bogt-Hover
972853 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R.M.M. Hoogenraad-Bokma
973138 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       A.C. van Citters
973174 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       J.M. Niers
973352 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       L.N.J. de Jong
973763 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       H.E. Tillmanns-Mees
976058 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       B. Pijnappel
976334 Klimbos (activiteiten strand)  17-08-23       R.G.N. Truijens

Wijzigingsplan Bouwmansweg 20 Noordwelle

 1. Toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid voor het vestigen van een nieuw bedrijf;
 2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht het wijzigingsplan vast te stellen.

Stand van zaken herstelplan van Muziekschool Zeeland

 1. Kennis te nemen van de memo Informatie inzake proces rond taakstellingen i.c.m. het herstelplan van Muziekschool Zeeland.
 2. De gemeenteraad via een raadsbrief in kennis te stellen van deze memo.

Vaststellen subsidie Regioruis 2022 aan Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)

 1. De subsidie voor Regioruis 2022 aan SMWO vast te stellen op € 2.752,75.
 2. Een bedrag van € 2.247,25 voor Regioruis 2022 terug te vorderen.
 3. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd WWL.
 4. De financiële consequenties in 2023 toe te voegen aan de post onvoorzien.

Vaststellen projectsubsidie "Een Koud Bad" Stichting TY

 1. De projectsubsidie aan Stichting Kamerorkest TY voor de uitvoering van "Een Koud Bad" vast te stellen op het verleende bedrag van € 5.180.
 2. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd van WWL.

Besluiten B en W 21-11-2023

Het plaatsen van een laadpaal aan de Krabstraat Zierikzee

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen Krabstraat Zierikzee

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Subsidievaststelling coronamiddelen Stichting Hersteltalent Ammekare en Zelfregie

 1. De incidentele subsidie aan Stichting HerstelTalent voor het project Ammekare, een Zelfregiecentrum Schouwen-Duiveland vast te stellen op het bedrag van € 82.000.
 2. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd WWL.

Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2022

 1. Kennisnemen van de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2022 en de bijbehorende Rapportage Vraag en Aanbod 2021.
 2. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Aanjager Werkgroepen Agenda Toerisme

Kennisnemen van het verlengen van de freelance overeenkomst met de Aanjager Werkgroepen Agenda Toerisme met 1 jaar (2023-2024)

Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2016

De Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering 2016 te wijzigen conform bijgevoegd voorstel.

Evaluatie pilot gratis OV voor minima

 1. Kennis te nemen van het 'Evaluatierapport pilot gratis OV'.
 2. De pilot voor 1 jaar voort te zetten onder de deelnemers.
 3. Hiervoor € 9.000 beschikbaar te stellen.
 4. Dit bedrag te dekken uit de stelpost Minimabeleid.
 5. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.

Verzelfstandiging gemeentemarkt vanaf 2024

 1. Een privaatrechtelijke gebruiks- en uitvoeringsovereenkomst aan te gaan om de marktlocaties (Havenplein en Lange Reke en Korte Reke) in gebruik te geven en de uitvoering van de markten te realiseren.
 2. Het structurele voordeel van € 21.249 vanaf 2024 toe te voegen aan de budgettaire ruimte

Voorgenomen standpuntbepaling ALV van de VNG d.d. 1 december 2023

 1. Instemmen met de voorgenomen standpunten zoals omschreven bij de geannoteerde agenda voor de ALV van de VNG d.d. 1 december 2023;
 2. Bijgaande raadsbrief versturen. 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg thuis op Schouwen-Duiveland

 1. kennis te nemen van het initiatief voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg thuis op Schouwen-Duiveland door Stichting Hospice Kaaskenshuis;
 2. akkoord te gaan met de aanvullende subsidie van de pilot met €15.000
 3. het bedrag te financieren voor de subsidieperiode 2024 t/m 2026 uit het innovatiebudget sociaal domein.

Resultaat Pilot Indicatievrij en geclusterd leveren van Hulp bij het Huishouden door Eilandzorg

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de pilot 'indicatievrij geclusterd leveren van Hulp bij het Huishouden door zorgaanbieder Eilandzorg' (zie bijlage 1);
 2. Het 'geclusterd leveren van Hulp bij Huishouden' als algemene voorziening te erkennen en toe te passen in de woonzorg complexen van Eilandzorg;
 3. Voor de algemene voorziening 'Geclusterd leveren van Hulp bij het Huishouden door Eilandzorg' de tarieven te hanteren conform de uurtarieven van de maatwerkvoorziening Wmo;
 4. In te stemmen met de financiering van de algemene voorziening vanuit onze bestaande bijdrage aan de begroting van het SWVO;
 5. In te stemmen met het niet opleggen van de eigen bijdrage voor deze algemene voorziening;
 6. De niet op te leggen eigen bijdrage van € 2.850 per jaar te dekken uit de egalisatiepost Wmo/Jeugd;
 7. De Verordening en beleidsregels Wmo in 2024 hier op aan te passen;
 8. De gemeenteraad te informeren via de raadsbrief.

Toekennen middelen schaatsbaan winterperiode 2023

 1. €40.000, - toe te kennen aan de ondernemersvereniging InZzee voor het organiseren van een schaatsbaan in Zierikzee.
 2. Deze te dekken uit het budget Koopkracht 2023.

Uitkomsten onderzoek tijdelijke noodopvang door het COA versus kader raad

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de realisatie van een noodopvang.
 2. Niet in te stemmen met een realisatie van een asielzoekerscentrum (azc) voor een minimale termijn van 10 jaar.
 3. De raad via bijgevoegde raadsbrief over de uitkomsten van het onderzoek en ons besluit te informeren.

Acacialaan 39 Burgh-Haamstede

Medewerking te verlenen aan het verbouwen van een woning aan de Acacialaan 39 te Burgh-Haamstede.

Besluiten B en W 14-11-2023

Toekenning incidentele subsidie Nicolaas Winterfair 2023

 1. Een incidentele subsidie van € 5.000 toe te kennen aan Stichting Grote- of St. Nicolaaskerk voor de organisatie van de Nicolaas Winterfair in Brouwershaven op 24, 25 en 26 november 2023
 2. De incidentele subsidie voor de Nicolaas Winterfair te dekken uit het budget Agenda Toerisme
 3. Af te wijken van de in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2023 opgenomen indieningstermijn voor incidentele subsidies

Behoefte en draagvlak toerisme

In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen omtrent behoefte en draagvlak toerisme

Afwijken welstandsadvies omgevingsvergunningen Zeeuwland Burgh-Haamstede

Af te wijken van het welstandsadvies voor het realiseren van sociale huurwoningen aan het Sluispad en de Irenestraat in Burgh-Haamstede

Afronden project aquathermie en voorstel voor vervolg

 1. In te stemmen om het project aquathermie en burgerparticipatie Malta Zierikzee af te ronden en niet verder onderzoek te doen naar deze optie.
 2. In te stemmen met de brieven subsidieverantwoording en bijlagen richting Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en Zeeuws Energie Akkoord (ZEA).
 3. In te stemmen met het opstellen van een plan van aanpak voor een vervolg project waarbij verduurzaming van de wijk centraal staat.
 4. De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren.

CO2 budget Schouwen-Duiveland

 1. Kennis te nemen van de factsheets klimaatimpact en notitie maatschappelijk verantwoord inkopen gemeente Schouwen-Duiveland.
 2. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de CO2-dialoog film CO2 budget.
 3. In te stemmen met notitie vervolg CO2 budget Schouwen-Duiveland.
 4. De gemeenteraad hierover te informeren in de informatiebijeenkomst op 16 november.

Slopen bestaande vervallen woning en nieuwbouwen van een prefab chalet op het adres Gaanderse'sweg 6 te Dreischor

Medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een prefab chalet op het adres Gaanderse'sweg 6 te Dreischor

Benoemen stembureauleden voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer 22-11-2023

Stembureauleden benoemen voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 22-11-2023.

Benoeming leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) van de gemeente Schouwen-Duiveland

De leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 22-11-2023 te benoemen.

Besluiten B en W 31-10-2023

Verlenging incidentele subsidie Stichting Door de Wind

 1. De looptijd van de incidentele subsidie aan Stichting Door de Wind te verlengen tot 30 juni 2024.
 2. De verantwoording van de gehele subsidie uit te stellen tot uiterlijk 12 weken na 30 juni 2024.

Omgevingsvergunning Weeldeweg Burgh-Haamstede

Medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de percelen met de bestemming Recreatie- Dagrecreatie met de functieaanduiding 'volkstuin' naar Wonen met de aanduiding 'zonder gebouwen' in afwijking van het negatieve advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Prunjeweg 3a

De raad te informeren over de ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Prunjeweg 3a te Serooskerke.

Rekenkameronderzoek Intervence

De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen in het rapport ‘Evaluatie van het proces van heroverweging van de inkooprelatie met Intervence’ van adviesbureau Partners+Pröpper.

Onderzoek naar de toekomst van het strand aan de Brouwersdam

Een bedrag van € 3.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een 3-d model van de afname van het strand van de Brouwersdam.

Wijzigingsplan Loensweg 24 Nieuwerkerk

 1. Toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een nieuwe minicamping;
 2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht het wijzigingsplan vast te stellen.

Archief oudere besluiten

Voor besluiten van B en W die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website:

In het archief kunt u via de kalender aan de linkerzijde zoeken naar de gewenste datum.