Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Stichting Renesse Meerjarenbegroting 2023 - 2026

 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2026 van Stichting Renesse.
 2. De gemeenteraad te informeren via een raadsbrief.

Tussenevaluatie 2022 project Zelfregiecentrum Ammekare

 1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van de uitvoering van het plan van aanpak project Zelfregiecentrum Ammekare.
 2. In te stemmen met de brief naar adviescommissie Transformatiefonds GGZ over de tussenevaluatie en voortzetting subsidie.
 3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsbrief.

Haalbaarheidsonderzoek en realisatie nieuw cultuurpodium

 1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek Cultuurpodium Brogum Zierikzee (juni 2021) voor de realisatie van een nieuw cultuurpodium.
 2. In te stemmen met het uitvoeren van het bouwheerschap voor (ver)nieuwbouw van het cultuurpodium door de gemeente.
 3. In te stemmen met het uitwerken van de voorwaarden voor overdracht aan en exploitatie van het nieuwe cultuurpodium door Stichting Brogum.
 4. In te stemmen met de publicatie van het voornemen tot overdracht van het nieuwe cultuurpodium aan Stichting Brogum als enige serieuze gegadigde.
 5. Kennis te nemen van de planning voor voorbereiding en realisatie van het nieuwe cultuurpodium vanaf 2023.
 6. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Voorgenomen standpuntbepaling ALV van de VNG d.d. 14 juni 2023

 1. Instemmen met de voorgenomen standpunten zoals omschreven bij de geannoteerde agenda voor de ALV van de VNG d.d. 14 juni 2023;
 2. Bijgaande raadsbrief versturen. 

verlenen omgevingsvergunning Noorddijkstraat 46 te Brouwershaven

 1. Omgevingsvergunning verlenen voor het renoveren van het dak en het plaatsen van dakkapellen op het adres Noorddijkstraat 46 te Brouwershaven

Omgevingsvergunning tijdelijk recreatieve verhuur Rampweg 3 Renesse

Aangehouden

Ontwerp beheerplan Natura 2000 Kop van Schouwen

Aangehouden

Vooroverleg kleine windmolen op dak Platteweg 8 Scharendijke

 1. Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een kleine windmolen op dak.
 2. Het handhavingstraject te vervolgen om tot een beëindiging van de illegale situatie te komen.

Verantwoording- en accountantscontroleprotocol ASV 2023

 1. Vaststellen verantwoording- en accountantscontroleprotocol ASV 2023 gemeente Schouwen-Duiveland (bijlage 1).

Toekennen incidentele subsidie Havenconcerten 2023

 1. Een incidentele subsidie van € 12.000 toe te kennen aan stichting Door de Wind voor het project Havenconcerten 2023.
 2. De hiervoor benodigde middelen te dekken uit het budget incidentele subsidies binnen het Subsidieprogramma.

Omgevingsvergunning huisvesten tijdelijke werknemers Ring 15 Burgh-Haamstede

Omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers op het adres Ring 15 te Burgh-Haamstede.

Verantwoording projectsubsidie Radio Geluk 2021 - 2023

 1. De projectsubsidie aan de Muziekschool Zeeland voor Radio Geluk vast te stellen op het verleende bedrag van € 6.000.
 2. De ondertekening van de beschikking te mandateren aan het afdelingshoofd van WWL.

Toekennen incidentele subsidie manifestatie 't Waeter komt!

 1. Een incidentele subsidie van € 3.500 toe te kennen aan Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven voor manifestatie 't Waeter komt.
 2. De hiervoor benodigde middelen te dekken uit het budget incidentele subsidies binnen het Subsidieprogramma 2023.

Aanleg glasvezel DELTA Fiber bedrijventerreinen Schouwen-Duiveland

De raad met een raadsbrief in kennis te stellen van

 1. De aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen Zierikzee, Bruinisse en Roterij door DELTA Fiber.
 2. De samenwerkingsovereenkomst aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen door DELTA Fiber, zoals opgenomen in bijlage 1.

Voucherregeling Impuls Zeeland 2023 - 2025

In te stemmen met de regeling Innovatievouchers 2023 - 2025 van Impuls Zeeland voor ondernemers in de verblijfsrecreatieve sector.

Vaststelling Projectsubsidie Economische Impuls Zeeland 2020 - 2022

 1. De aan Economische Impuls Zeeland verstrekte projectsubsidie voor Innovatievouchers vast te stellen op € 27.919,58.
 2. Een bedrag van € 62.080,42 terug te vorderen als niet bestede subsidie.
 3. Dit voordeel betrekken bij de verantwoording over het actieprogramma toerisme bij de tweede financiële rapportage van 2023.

Bestuursopdracht project herijking subsidiebeleid

 1. In te stemmen met de bestuursopdracht behorende bij het project herijking subsidiebeleid (bijlage 1).
 2. De financiële consequenties ad € 190.000 mee te nemen in de 1e Financiële rapportage 2023.
 3. De raad te informeren via bijgesloten raadsbrief (bijlage 2).

Aanpassing budgetverdeling innovatievoucherregeling zoet water Schouwen-Duiveland

 1. Besluiten om de bestaande verdeling van het budget te wijzigen, door het budget voor de aanvragen van onderdeel 1 en het budget voor onderdeel 2 samen te voegen.
 2. Kennis nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de voucherregeling zoals in de bijlage is toegevoegd.

Doorstart Meedenkers 2023 - 2024

 1. Akkoord te gaan met de projectplan Doorstart Meedenkers 2023 - 2024.
 2. De kosten voor de uitvoering van het projectplan voor 2023 en 2024 ad € 15.190 per jaar te dekken uit de SPUK gelden voor zover deze worden toegekend.
 3. De financiële consequenties mee te nemen in het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijziging.
 4. De gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsbrief.

Zienswijze Zeeuwse gemeenten inzake het Artikel-12 onderzoek

 1. De zienswijze op het Artikel 12-rapport Vlissingen 2021-2022 vast te stellen die namens de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere wordt verzonden aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën.
 2. De burgemeester te verzoeken wethouder Evertz (gemeente Kapelle) als voorzitter van het themaoverleg sociaal domein van het Overleg Zeeuwse Overheden te mandateren om de zienswijze als bedoeld onder 1 te ondertekenen namens de twaalf Zeeuwse gemeenten.
 3. De gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief met daarbij een afschrift van de zienswijze als bedoeld onder 1.

Toekenning incidentele subsidie Paardenmarkt Zierikzee 2023

Een incidentele subsidie toe te kennen van € 7.500 aan Ondernemersvereniging Zierikzee voor Paardenmarkt Zierikzee 2023

wijzigen gebruik Markt 44 Brouwershaven en Havenpark 5 Zierikzee

 1. Wijzigen gebruik van het pand Markt 44 te Brouwershaven
 2. Wijzigen gebruik van het pand Havenpark 5 te Zierikzee

Omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van woonunits t.b.v. huisvesten seizoensarbeiders MH Jobsweg 3b Oosterland

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van woonunits t.b.v. huisvesten seizoensarbeiders MH Jobsweg 3b Oosterland

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Aanvraag omgevingsvergunning erfscheiding Mastgatstraat 1

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Voordracht kermissen 2023

 

 1. In te stemmen met de voordracht kermissen 2023 inclusief de bijbehorende opstellingstekeningen en veiligheidsplan.
 2. De kermis van Renesse laten plaatsvinden van 20 juli tot en met 26 juli 2023 (zondag uitgezonderd) tussen 13.00 en 24.00 uur.
 3. De kermis van Zierikzee laten plaatsvinden van 28 juli tot en met 3 augustus 2023 (zondag uitgezonderd) tussen 12.00 en 24.00 uur. Op 29 juli tussen 16.00 uur en 24.00 uur.
 4. Het overloopterrein achter de slagboom bij P-terrein Hatfieldpark en een deel van het p-terrein Hatfieldpark voor de verblijfwagens van de kermisexploitanten beschikbaar stellen van 17 juli tot en met 6 augustus 2023.
 5. De financiële consequenties (nadeel 2023 € 2729,-) te verwerken via de tweede financiële rapportage 2023.
 6. Onderzoek te doen naar een alternatieve plek voor de verblijfswagens van de kermisexploitanten, eventueel in een andere kern dan Zierikzee.

Aansluiten bij meldpunt Meld Misdaad Anoniem

 1. Als gemeente Schouwen-Duiveland per 1 juni 2023 aan te sluiten bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.);
 2. De eenmalige aansluitkosten van 1000 euro en de jaarlijkse bijdrage van 660 euro te dekken vanuit het budget openbare orde en veiligheid;
 3. De burgemeester als tekenbevoegde de samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen.

Planontwikkeling erfgoedbeleving ringwalburg Burgh

 1. Een haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak op te stellen voor de planontwikkeling van de ringwalburg in Burgh (onderdeel Programmaplan Kunst, Cultuur en Erfgoed Burgh-Haamstede 2023-2025).
 2. Hiervoor een projectorganisatie op te richten en een externe projectleider in te huren.
 3. Een aanvraag op te laten stellen om in aanmerking te komen voor de 'Erfgoed Deal' subsidieregeling van het Rijk.
 4. Een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren.
 5. Een exploitatiebudget van € 18.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de voor de uitvoering van de masterplannen stads- en dorpsvisies gereserveerde middelen en uit het budget voor archeologisch onderzoek.

Omgevingsvergunning wijzigen bestemming Plantage 49 Bruinisse

Omgevingsvergunning te weigeren voor het gebruiken van de recreatiewoning als reguliere woning op het adres Plantage 49 te Bruinisse.

Uitvoering natransport Transferium Renesse 2023

 1. Het natransport 2023 Transferium Renesse uit te voeren vanaf 18 mei
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde concept raadsbrief 

Toekennen incidentele subsidie digitale rondleidingen musea

 1. Een incidentele subsidie van € 15.000 toe te kennen aan de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland voor het project Digitale Rondleidingen 2023.
 2. De hiervoor benodigde middelen te dekken uit het budget incidentele subsidies binnen het Subsidieprogramma.

Verantwoording projectsubsidie Aemstie Alive 2023

 1. De projectsubsidie die is verstrekt aan Stichting Aemstie Alive voor het organiseren van Aemstie Alive 2023 vast te stellen op het verleende bedrag van € 20.000.
 2. De ondertekening van de vaststellingsbeschikking te mandateren aan het afdelingshoofd WWL.

Publicatie verhogen subsidieplafonds incidentele subsidies 2023

 1. Het subsidieplafond incidentele subsidies 2023 vast te stellen op € 100.000.
 2. Het subsidieplafond te publiceren.

Motie buurt/warmtebatterij

De motie buurt/warmtebatterij af te doen middels bijgaande raadsbrief.

Omgevingsvergunning tijdelijke promotiecaravan natuurmonumenten Plompetoren

Omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke promotiecaravan van Natuurmonumenten bij de Plompetoren voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid om deze te verlengen voor 5 jaar.

Onderzoek naar vervolgstappen in verzelfstandiging markten en artikel 160 Gemeentewet

 1. De memo onderzoek artikel 160 Gemeentewet vast te stellen.
 2. De memo evaluatie verzelfstandiging warenmarkten Schouwen-Duiveland vast te stellen.
 3. De marktdata voor 2023 voor Renesse en Zierikzee middels het instellingsbesluit warenmarkten Schouwen-Duiveland vast te stellen.
 4. Het voornemen de verzelfstandiging van de warenmarkten onder artikel 160 Gemeentewet per 1 januari 2024 voort te zetten uit te spreken.
 5. Het voornemen om voor 1 augustus 2023 te besluiten welke uitvoerende partij de verzelfstandindigde markt uitvoert uit te spreken.
 6. De gemeenteraad in te lichten middels de raadsbrief en deze te verzoeken geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen om de markten onder artikel 160 Gemeentewet voort te zetten.

Wijzigingsplan Oudeweg 25 Zierikzee

 1. Toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid voor het verruimen van de bouwmogelijkheden op het perceel Oudeweg 25 in Zierikzee ten behoeve van glastuinbouw.
 2. Indien geen zienswijze naar voren worden gebracht, het wijzigingsplan vast te stellen.

Wijziging bestemming van agrarisch naar wonen Platte Capelledijk 1 Nieuwerkerk

 1. Toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming van Agrarisch naar Wonen;
 2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht het wijzigingsplan vast te stellen.

Weigeren omgevingsvergunning voor het verbreden van een dakkapel Zevengetijstraat 26 Zierikzee

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Archief oudere besluiten

Voor besluiten van B en W die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website:

In het archief kunt u via de kalender aan de linkerzijde zoeken naar de gewenste datum.