Begraven of cremeren

 • De uitvaartondernemer of u als nabestaande dient een grafaanvraag bij ons in.
 • Op de grafaanvraag staan persoonsgegevens van de overledene en de plaats en datum van het overlijden. Verder staan de opdrachtgever (de nabestaande of de rechthebbende), de datum, het tijdstip, de keuze van de begraafplaats en het soort graf in deze aanvraag.
 • Wordt de overledene in een bestaand graf begraven? Ook wel bijzetting genoemd? Dan controleren we onze begraafplaatsadministratie. Ook leggen we informatie vast over de rechthebbende en de resterende duur van het eerder verleende grafrecht. 
 • Onze ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet toestemming geven voor het begraven op de betreffende begraafplaats. Deze toestemming heet officieel 'het verstrekken van verlof'.
 • Voordat de uitvaart plaatsvindt moet de uitvaartondernemer deze toestemming aan de beheerder van de begraafplaats geven. 
 • De regels en voorwaarden die binnen onze gemeente hiervoor gelden staan in de beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland
Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

Hier ziet u alle kosten die te maken hebben met begraven of cremeren.

Product Prijs
Begraven, persoon van 1 jaar of jonger € 483,40
Begraven, persoon jonger dan 12 jaar € 520,50
Begraven, persoon 12 jaar en ouder € 796,50
Begraven op buitengewone uren. Maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur. Za na 13.00 uur. verhoging van 75 %
Langer dan 1 uur voor persoon van 1 jaar of jonger € 120,50 per kwartier
Langer dan 1 uur voor persoon jonger dan 12 jaar € 129,80 per kwartier
Langer dan 1 uur voor persoon van 12 jaar of ouder € 199,10 per kwartier
Uitgifte algemeen graf, persoon 1 jaar of jonger € 1.157,40
Uitgifte algemeen graf, persoon jonger dan 12 jaar € 1.194,50
Uitgifte algemeen graf, persoon van 12 jaar of ouder € 2.036
Uitgifte particulier graf, persoon 1 jaar of jonger, voor 30 jaar € 3.727,85
Uitgifte particulier graf, persoon jonger dan 12 jaar, voor 30 jaar € 3.764,95
Uitgifte particulier graf, persoon van 12 jaar of ouder, voor 30 jaar € 5.084,95
Vergunning grafsteen of grafbedekking € 76,65
Samenvoegen particulier graf € 384,20
Asbus bijzetten in urnennis € 256
Asbus bijzetten in urnengraf € 320,80
Verstrooien as op verstrooiingsplaats € 127,10 per asbus
Bijzetten of verstrooien op buitengewone uren verhoging van 75 %
Uitgifte/bijzetten urnennis voor 30 jaar € 1.991,90
Uitgifte/bijzetten urnengraf voor 30 jaar € 2.362,70
Vergunning grafkelder € 1.099
Afvoer grond voor grafkelder meer dan 0,5 m3 € 121,80 per m3
Grafonderhoud particulier graf € 89,45
Grafonderhoud particuliere graven naast elkaar (maximaal 2) € 164,80
Grafonderhoud particuliere graven boven elkaar € 89,45
Grafonderhoud particulier kindergraf € 45,95
Onderhoud urnenplaats € 50,10
Onderhoud urnengraf € 62,85
Onderhoud algemeen graf € 89,45
Onderhoud algemeen kindergraf € 45,95
Verlengen grafrecht Zierikzee, Bruinisse, Burgh-Haamstede (Vredehof) 1 graf boven elkaar begraven van 2 overledenen voor 10 jaar € 680
Verlengen grafrecht overige begraafplaatsen voor 10 jaar € 340,20
Gebruiksrecht urnengraf voor 30 jaar € 2.362,70
Gebruiksrecht urnennis voor 30 jaar € 1.991,90
Opgraven en herbegraven in zelfde graf € 636
Opgraven en herbegraven in ander graf € 1.272
Opgraven/verwijderen asbus en herbegraven/bijzetten in zelfde graf € 384,20
Opgraven/verwijderen asbus en herbegraven/bijzetten in ander graf € 767,30
Inschrijven en overboeken particulier graf in register € 45,75 (per graf/urnenplaats)
Iedere volgende overschrijving in het register € 22,75 (per graf/urnenplaats)

U kunt als burger een vergunning aanvragen voor het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene.

Een verzoek tot herbegraven dient u in wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf wilt plaatsen of op een andere begraafplaats wilt begraven. De aanvraag voor een vergunning herbegraven of alsnog cremeren kunt u ook door een begrafenisondernemer laten indienen.

Herbegraving van stoffelijke resten is, onder andere vanwege de ligging en de grondsoort van de grafruimte, niet altijd mogelijk.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen E-herkenning

Wilt u de as van uw dierbare verstrooien? Dan moet u beslissen waar u dit wilt doen. Het verstrooien van as op uw eigen grond of op gemeentegrond mag zonder onze toestemming. Voor het verstrooien van as op de gemeentelijke begraafplaatsen hebt u wel een vergunning nodig.

Er gelden een aantal regels voor het verstrooien van as:

 • Het verstrooien van as mag alleen als u hiermee geen last of hinder voor iemand anders veroorzaakt.
 • Wilt u het as verstrooien op het grondgebied van een andere eigenaar dan de gemeente? Dan moet u toestemming vragen aan die eigenaar. Zo mag verstrooien in een achtertuin alleen als de eigenaar daar toestemming voor geeft.
 • Wilt u het as op binnenwateren verstrooien? Dan moet u dit eerst bij Rijkswaterstaat melden.

Na de crematie kunt u het as van uw dierbare bij zetten op de begraafplaats in de asbus. Ook kunt u het as uitstrooien op speciale gedeelten van de begraafplaats. Dit noemen we strooivelden.
Op het strooiveld kunt u geen monument laten plaatsen. Dit omdat hier meerdere verstrooiingen plaatsvinden. Het verstrooien kan alleen plaatsvinden als de beheerder van de begraafplaats daarbij aanwezig is. U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons cluster Burgerzaken.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de volgende personen:

 • Voor de kernen Brouwershaven, Dreischor, Kerkwerve, Noordgouwe, Zierikzee en Zonnemaire: C. Koster (0111) 452 215 (Burgerzaken), W. Rotte 06 51 36 62 75 (beheerder begraafplaatsen).
 • Voor de kernen Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland: Y. Goudzwaard (0111) 452 182 (Burgerzaken), J. Brekelmans 06 51 52 22 44 (beheerder begraafplaatsen).
 • Voor de kernen Burgh, Burghsluis, Ellemeet, Haamstede, Noordwelle, Renesse, Scharendijke, Serooskerke en Westenschouwen: J. Kooiker (0111) 452 247 (Burgerzaken), J. Timmerman 06 30 94 25 40 (beheerder begraafplaatsen).

Wilt u een vergunning aanvragen? Dan kunt u een afspraak met ons maken. 

Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

Na de crematie kunt u het as van uw dierbare in een asbus op de begraafplaats bijzetten. Hier hebt u een vergunning voor nodig.

Asbussen mogen niet op de grafsteen of monument worden geplaatst. Wel kunnen ze worden bijgezet in een particulier graf. In particuliere graven kunnen net zoveel asbussen worden bijgezet als het aantal overledenen waarvoor het graf is uitgegeven. Dit betekent dat in een particulier graf maximaal 2 asbussen bijgezet mogen worden.

In particuliere dubbele graven waarin 1 stoffelijk overschot is begraven kan in het andere graf 1 asbus met of zonder urn geplaatst worden. Het eerder plaatsen van de asbus is niet mogelijk.

Bij een algemeen graf kan geen asbus worden bijgezet. Dit is omdat de uitgifte van algemene graven op volgorde gebeurt. Gebruikers hebben geen recht om te beslissen over de bestemming van de naast-, onder- of bovengelegen grafruimte.

Wilt u een vergunning aanvragen? Dan kunt u een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

As van een crematie kan worden bijgezet op de begraafplaats in een asbus of urn. Ook kan het worden bijgezet in een urnengraf of worden uitgestrooid op een speciaal aangewezen strooiveld op de begraafplaats. Voor het plaatsen van een urn of het verstrooien van as hebt u een vergunning nodig.

Op verschillende begraafplaatsen zijn er particuliere urnenplaatsen boven en onder de grond. In de urnengraven onder de grond kunnen maximaal 2 urnen. Voor een urnengraf wordt een kleine kelder geplaatst waarin de urn(en) geplaatst kan worden. Op de begraafplaatsen ‘Vredehof’ te Burgh-Haamstede en de Algemene Begraafplaats in Zierikzee zijn er urnenplaatsen in de urnenmuur (columbarium).

Urnenplaatsen, en nissen in de urnenmuur, geven we voor 5, 15 of 30 jaar uit. Bij de termijn van 5 jaar kan de urnenplaats telkens met 5 jaar verlengd worden. Bij de andere termijnen geldt dit voor 10 jaar. Urnengraven onder de grond worden uitgegeven voor 30 jaar. Daarna kan de termijn iedere keer worden verlengd met 10 jaar. Urnen mogen niet op de grafbedekking worden geplaatst. Nissen in een urnenmuur worden uitgegeven met een gebruiksrecht voor 5, 15 of 30 jaar.

Wilt u een vergunning aanvragen? Dan kunt u een afspraak maken. 

Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

U kunt een vergunning aanvragen voor het aanleggen van een grafkelder. De kosten hiervoor moet u zelf betalen. In een grafkelder, gebouwd op de oppervlakte van een graf of graven, mogen net zoveel overleden mensen worden begraven als er graven voor de bouw van die kelder zijn uitgegeven.

Op de begraafplaatsen in Zierikzee, Bruinisse en het nieuwe gedeelte van ‘Vredehof’ in Burgh-Haamstede mogen in een grafkelder maximaal twee overleden mensen boven elkaar worden begraven. Op de andere begraafplaatsen mogen in de grafkelder overledenen alleen naast elkaar begraven worden.

 • De kosten voor de werkzaamheden aan en het openen, onderhouden en sluiten van een grafkelder moet u zelf betalen.
 • Grafkelders mogen allen worden aangebracht door deskundige personen en onder toezicht van onze beheerder.
 • Een grafkelder is alleen toegestaan in een particuliere grafruimte die is voorzien van een betonnen binnenring en dekplaat. De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt.
 • In het tarief voor de aanleg van de grafkelder, zijn ook de kosten opgenomen om de grafkelder op een later tijdstip te verwijderen.
Inloggen met DigiD Aanvraag vergunning Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag met E-herkenning

We onderhouden onze gemeentelijke begraafplaatsen. De rechthebbende of belanghebbende van een graf of urnennis betaalt hier elk jaar onderhoudsrecht voor.

Zodra we een particulier koopgraf of een urnennis hebben uitgegeven, is het onderhoudsrecht verschuldigd. Dit kan jaarlijks of in een keer voor de hele periode worden betaald. Een particulier koopgraf geven we voor 30 jaar uit. De uitgifteduur van een urnennis is verschillend. 

Een algemeen graf geven we voor 15 jaar uit. Het onderhoudsrecht brengen we voor de gehele uitgifteduur in rekening. Het onderhoudsrecht per jaar betalen is bij algemene graven niet mogelijk.

Op de begraafplaatsen van Bruinisse, Zierikzee en het nieuwe gedeelte van Haamstede kunnen 2 overledenen boven elkaar in een graf worden begraven. In de overige kernen is een graf bestemd voor 1 overledene. Bij een algemeen graf bepalen wij wie in het graf wordt begraven. Dit gebeurt op volgorde. Bij de uitgifte van een particulier graf kan in Bruinisse, Zierikzee en Burgh-Haamstede gelijk 1 naastgelegen graf voor toekomstige begraving gereserveerd worden. Op overige begraafplaatsen kunnen 2 naast elkaar gelegen particuliere graven gereserveerd worden.

Voor de uitgifte van een graf kunt u een afspraak maken.

Algemeen graf

 • Algemene graven zijn bij ons in beheer.
 • Het is mogelijk om te begraven voor een periode van 15 jaar.
 • De termijn van een algemeen graf kan niet worden verlengd.
 • De graven worden op volgorde van de rij uitgegeven en kunnen niet worden gereserveerd.
 • Op een algemeen graf kan ook een monument worden geplaatst of beplanting worden aangebracht. De kosten zijn verrekend in het totaaltarief.
 • We sturen de nabestaanden in het 14e jaar van de uitgifte een brief om hen te informeren over het aflopen van de termijn.
 • Na afloop van de termijn kunnen nabestaanden ervoor kiezen de overledene in een particulier graf te herbegraven of te laten cremeren.
 • De graven worden na de termijn van 15 jaar geruimd.

Particulier graf

 • Op een particulier graf verlenen we aan een natuurlijk of rechtspersoon (de rechthebbende) een grafrecht voor 30 jaar.
 • Wanneer het verloopt kan het grafrecht verlengd worden.
 • Wanneer de rechthebbende hier geen gebruik van maakt, vervalt het recht. Wij hebben dan de beschikking over het graf. Daarmee hebben we het recht om deze te ruimen en weer opnieuw uit te geven.
Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

Wilt u grafsteen of een ander soort bedekking op een graf plaatsen? Dan hebt u een vergunning nodig. Dat kan met 1 van de knoppen hier onder. Meestal dient de steenhouwer de aanvraag in, maar u kunt dit ook zelf doen.

Voor een rustig uiterlijk van de begraafplaats is het gewenst dat grafbedekking en grafstenen van duurzame materialen zijn gemaakt. Ook moeten ze aan bepaalde voorschriften voldoen. Bij de aanvraag moet een werktekening van het grafmonument zitten. Op de werktekening moeten in ieder geval staan:

 • Een boven-, voor- en zijaanzicht met de hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen.
 • Soort, kleur en bewerking van het materiaal.
 • Woordindeling van het opschrift en de plaats van afbeeldingen.
 • Vermelding of opschriften en figuren worden ingehakt, gezandstraald of opgeplakt. En welke materialen worden gebruikt. 
 • Materiaalsoort van de fundering en hoe het gedenkteken daarop wordt bevestigd. 
 • De keuze van materiaal en de wijze van aanbrengen van de grafrandbekleding en/of grafbedekking.
Inloggen met DigiD Aanvragen grafmonument Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag met E-herkenning

Bij het samenvoegen worden stoffelijke overschotten van twee of meerdere overledenen samengevoegd op 1 begraafniveau. Dit wordt gedaan om ruimte te maken voor nieuwe overledenen. Het samenvoegen kan alleen als de rechthebbende van een particulier graf hier opdracht voor geeft. Ook moet de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verlopen zijn.

Het samenvoegen van graven vindt meestal plaats op het moment dat de voorbereidingen voor een uitvaart worden getroffen. Dat scheelt in de kosten voor onder andere het verwijderen en terugplaatsen van het grafmonument. Dit wordt niet door de begraafplaatsbeheerder gedaan. Het verwijderen en het terugplaatsen van het grafmonument vindt plaats in opdracht van de rechthebbende aan een extern bedrijf.

Wilt u een particulier graf samenvoegen? Dan kunt u een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken

In de Wet op de Lijkbezorging (artikel 27) is aangegeven dat de houder van een begraafplaats een register moet bijhouden van alle stoffelijke overschotten die daar begraven zijn. Het maakt niet uit of het een gemeentelijke of bijzondere begraafplaats is. Dit geldt ook voor alle bijgezette asbussen (urnen). Het is belangrijk dat er nauwkeurig wordt aangegeven op welke plaats zij begraven of bijgezet zijn. Dit register is openbaar.

Om een graf of urnenplaats in te schrijven kunt u een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Afspraak maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afspraak maken