Zoetwater

Al het zoete water op Schouwen-Duiveland, zit in de grond of is met neerslag uit de lucht komen vallen. Schouwen-Duiveland heeft geen andere natuurlijke wijze van de aanvoer van zoet water. Dat betekent dat de landbouw erg afhankelijk is van de neerslag die er valt. In grote gedeelten van Schouwen-Duiveland zit er namelijk ook geen zoet water in de ondergrond en is enkel de bovenste laag van de bodem zoet.

Vandaar dat we op Schouwen-Duiveland bezig zijn om het zoete water wat we hebben, zo goed mogelijk te gebruiken. Zoveel mogelijk hemelwater proberen we vast te houden, ook bij hevige buien. En niet zoals vroeger zo snel mogelijk afvoeren om de akker weer van het overbodige water te verlossen.

De projecten worden opgepakt in het Living Lab Schouwen-Duiveland en in de Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland.

Living Lab Schouwen-Duiveland

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland wil nieuwe, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. In perspectiefrijke projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen.

De projectpartners zijn overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en inwoners die samenwerken aan oplossingen voor onder ander nieuwe teelten voor de landbouw, een duurzame zoetwatervoorziening, verbinding tussen onderwijs en praktijk en tussen elkaar opvolgende onderwijsvormen en bestuurlijke vernieuwing.

Het Living Lab Schouwen-Duiveland richt zich op de onderzoeksthema’s ‘zoete, zoute, zilte teelten op het land’ en ‘buitendijkse voedselproductie in het water’ en zet hiervoor gezamenlijke projecten op.

Volkerak

Het Volkerak is een meer dat ten noorden van de Philipsdam ligt. Dit water is het enige water in onze gemeente dat een zoetwater toevoer heeft. Vanuit de Biesbosch en het Hollands Diep wordt er iedere seconde de nodige kuubs aan zoetwater het Volkerak ingelaten om te zorgen dat dit water ook zoet blijft.

Het Volkerak is een Natura 2000-gebied. Er is voor dit gebied nog geen instandhoudingsbesluit en ook geen beheerplan. Dit komt omdat er nog discussie is of het eventueel ook een zout meer moet worden en dan dus van zoet weer zout moet worden. In 2020 is er onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van het zoete meer. Naar aanleiding van die bevindingen en de roep van verschillende doelgroepen om het besluit om het meer te verzilten te herroepen wordt er een gebiedsproces opgestart. Aan de hand van de feiten hoopt men uiteindelijk een gedragen en onderbouwde beslissing te kunnen nemen voor de komende tijd. Dan zal ook bekend worden of er nog noodzaak is om geldmiddelen uit de Programmatische aanpak grote wateren  (PAGW) te claimen voor de verbetering van de ecologische situatie van het Volkerak.

Het Volkerak is aangewezen als waterbergingsgebied als er door stormen op de Noordzee waardoor de waterkeringen worden gesloten en hoge waterafvoer vanaf de rivieren overstromingsgevaar dreigt bij de Drechtsteden en het havengebied. Er zal dan extra water worden geborgen in het Volkerak. De kans op een dergelijke situatie is nu niet zo groot, maar wordt door de klimaatverandering waarschijnlijk wel groter. Kijk voor meer informatie op de website van de Zuidwestelijke Delta.