Zoetwater

Al het zoete water op Schouwen-Duiveland, zit in de grond of is met neerslag uit de lucht komen vallen. Schouwen-Duiveland heeft geen andere natuurlijke wijze van de aanvoer van zoet water. Dat betekent dat de landbouw erg afhankelijk is van de neerslag die er valt. In grote gedeelten van Schouwen-Duiveland zit er namelijk ook geen zoet water in de ondergrond en is enkel de bovenste laag van de bodem zoet.

Vandaar dat we op Schouwen-Duiveland bezig zijn om het zoete water wat we hebben, zo goed mogelijk te gebruiken. Zoveel mogelijk hemelwater proberen we vast te houden, ook bij hevige buien. En niet zoals vroeger zo snel mogelijk afvoeren om de akker weer van het overbodige water te verlossen.

De projecten worden opgepakt in het Living Lab Schouwen-Duiveland en in de Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland.

Living Lab Schouwen-Duiveland

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland wil nieuwe, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. In perspectiefrijke projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen.

De projectpartners zijn overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en inwoners die samenwerken aan oplossingen voor onder ander nieuwe teelten voor de landbouw, een duurzame zoetwatervoorziening, verbinding tussen onderwijs en praktijk en tussen elkaar opvolgende onderwijsvormen en bestuurlijke vernieuwing.

Het Living Lab Schouwen-Duiveland richt zich op de onderzoeksthema’s ‘zoete, zoute, zilte teelten op het land’ en ‘buitendijkse voedselproductie in het water’ en zet hiervoor gezamenlijke projecten op.

Volkerak

Het Volkerak is een meer dat ten noorden van de Philipsdam ligt. Dit water is het enige water in onze gemeente dat een zoetwater toevoer heeft. Vanuit de Biesbosch en het Hollands Diep wordt er iedere seconde de nodige kuubs aan zoetwater het Volkerak ingelaten om te zorgen dat dit water ook zoet blijft.

Het Volkerak is een Natura 2000-gebied. Er is voor dit gebied nog geen instandhoudingsbesluit en ook geen beheerplan. Dit komt omdat er jaren discussie was of dit meer zoet moest blijven of zout moest worden. In 2020 is door de minister aangegeven dat het Volkerak zoet blijft. Dat betekent dat er nu een vervolg gemaakt kan worden met de toekomst van het Volkerak.  De Zuidwestelijke Delta en Waterpoort ontwikkelen in 2023-2024 een langetermijnvisie voor een klimaatrobuuste toekomst van het gebied. Hoe gaan we om met zeespiegelstijging, kunnen we de waterkwaliteit verbeteren, de natuurontwikkeling een boost geven én ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft om te wonen en werken? Dit zijn vragen die ze willen beantwoorden.

Het Volkerak is aangewezen als waterbergingsgebied als er door stormen op de Noordzee waardoor de waterkeringen worden gesloten en hoge waterafvoer vanaf de rivieren overstromingsgevaar dreigt bij de Drechtsteden en het havengebied. Er zal dan extra water worden geborgen in het Volkerak. De kans op een dergelijke situatie is nu niet zo groot, maar wordt door de klimaatverandering waarschijnlijk wel groter.
Daarnaast wordt het Volkerak door de omgeving nu gezien als mogelijke zoetwaterbuffer voor Zuidwest Nederland. De komende jaren zal geprobeerd worden hier een officiële status van te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Zuidwestelijke Delta.