Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen

 • Groene overgangszones woongebieden/landelijk gebied verbinden met groenstructuur
  Krachtige groenstructuren zorgen voor aantrekkelijke en duidelijke routes binnen de kernen en als verbinding naar het buitengebied. De historische context wordt hierbij benadrukt. Groene overgangen zijn als verbindingszones van groot belang voor de biodiversiteit.
 • Voortzetten project dorpsboomgaarden
  Het project dorpsboomgaarden streeft ernaar om in 16 dorpskernen op Schouwen-Duiveland de leefbaarheid en biodiversiteit te bevorderen, door op initiatief van de dorpsraden een ontmoetingsplek te creëren, aangekleed met hoogstamfruitbomen.
 • Groene schoolpleinen
  Het project heeft als doel om alle basisscholen en kinderopvanglocaties op Schouwen-Duiveland te vergroenen. We willen alle kinderen in het basisonderwijs een sterke binding laten ontwikkelen met biodiversiteit, het veranderende klimaat en gezonde voeding. Een natuurrijke en gezonde schoolomgeving is hiervoor een voorwaarde. Door op jonge leeftijd te starten, leren kinderen op een natuurlijke manier groen denken, beslissen én handelen. Zo creëren we als eiland de groene beslissers van de toekomst.

Werken

 • Groene overgangszones bedrijventerrein/landelijk gebied verbinden met groenstructuur
  Bedrijventerreinen liggen vaak aan de rand van de kern en vormen de overgang naar het landelijk gebied. In de groenstructuur is aangegeven welke kansen en ambities er liggen om de bedrijventerreinen zodanig te vergroenen dat ze een aantrekkelijke overgang vormen naar het landelijk gebied.
 • Voortzetten project Bloemrijke akkerranden
  Met het project Bloemrijke akkerranden wordt al sinds 2019 een steentje bijgedragen aan het verbeteren  van de biodiversiteit en het aantrekkelijk maken van het landelijk gebied op Schouwen-Duiveland. De gemeente biedt agrariërs een vergoeding voor het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel, dat bijdraagt aan een toename van bestuivende insecten. Vanaf 2025 gaan we dit project aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen en waar mogelijk verder uitbreiden.

Verblijven

 • Groene overgangszones recreatieterrein/landelijk gebied verbinden met groenstructuur
  Recreatieterreinen vormen belangrijke voorzieningen in ons buitengebied. Ze vragen een goede landschappelijke inpassing en maken deel uit van de groenstructuur. Zowel voor inwoners als gasten is een goede groene verbinding met het landelijk gebied belangrijk.

Eigen organisatie

 • Motie ‘ecoraster’: koppeling groenstructuren aan economische ontwikkelingen en recreatieve structuren
  Bij het versterken van de biodiversiteit gaan we zoeken naar meekoppelkansen. (Mogelijk kunnen plannen zo goedkoper of sneller uitgevoerd worden, of wordt het gebied tegen gelijke kosten beter of mooier.) Het versterken van de biodiversiteit zorgt voor een positieve impuls voor ons landschap. Als we deze versterking zoeken in combinatie van recreatieve fietspaden en andere recreatieve structuren zorgt dit ook voor een nog hogere waardering van het landschap bij onze bezoekers. Maar ook bij andere economische ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, levert de koppeling met groenstructuren een meerwaarde op voor de kwaliteit van de locatie, maar ook een meerwaarde voor het verblijf ter plaatse, tijdens pauzes omdat er bijvoorbeeld een gezond ommetje gecreëerd kan worden. Op die manier ontstaat er een ecoraster.