Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen

 • Stimuleren groene daken en gevels
  De inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen een lening duurzaam en langer thuis aanvragen. Dit is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming of het levensloopbestendig maken van de woning. Een van de maatregelen die met de lening kan toegepast worden, zijn permanente nestplekken en verblijfplaatsen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen (en eventueel andere dieren) in en aan gebouwen in combinatie met isolatiemaatregelen. Het plaatsen van een vegetatiedak, sedumdak, groendak, natuurdak, biodiversiteitsdak, bruindak of een gevelbegroeiingssysteem plaatsen.
 • Natuurvriendelijk isoleren
  Ons doel is om zo veel mogelijk woningen te verduurzamen zodat we ons klimaatdoel halen tegen 2040. Een van de maatregelen om dit doel te bereiken is het isoleren van de particuliere woning.
  Echter heeft het isoleren van de woning als gevolg dat je hiermee bedreigde diersoorten kan doden of hun nestgelegenheid kan weghalen. De wet natuurbescherming verbiedt bovendien het doden, verstoren en hinderen van bedreigde diersoorten.
  Daarom is het verplicht om eerst te laten controleren of er bedreigde diersoorten aanwezig zijn in de spouwmuur of andere delen van de woning voor er geïsoleerd kan worden. Een isolatiebedrijf dat hiervoor de juiste training heeft gevolgd doet dit volgens de methodiek natuurvriendelijk isoleren en houdt bij het natuurvrij maken rekening met de natuurkalender. Een lijst met erkende bedrijven kan je vinden op  www.natuurvriendelijkisoleren.nl.
 • Natuurinclusief bouwen
  Natuurinclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven. Hiermee wordt gezorgd voor een betere leefomgeving van mens en dier. Bijvoorbeeld door groene daken en gevels, bomen op balkons en wadi’s, Je kan ook denken aan wat meer alledaagse aanpassingen zoals het planten van bomen en struiken, het bieden van nest- en schuilgelegenheden aan dieren of het aanleggen van natuurlijke vijvers.

Werken

 • Stimuleren groene daken en gevels
  Ondernemers die hun pand willen verduurzamen en hiervoor geld willen lenen tegen een lage rente kunnen een stimuleringslening afsluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Een stimuleringslening duurzaamheid is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van een pand. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar aan het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn).
  Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn groene daken, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.
 • Natuurinclusief bouwen
  Natuurinclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven. Hiermee wordt gezorgd voor een betere leefomgeving van mens en dier. Bijvoorbeeld door groene daken en gevels, bomen op balkons en wadi’s. Maar ook door wat meer alledaagse aanpassingen zoals het planten van bomen en struiken, het bieden van nest- en schuilgelegenheden aan dieren of het aanleggen van natuurlijke vijvers.

Verblijven

 • Versterken biodiversiteit naast opgaven landschappelijke inpassing recreatieterreinen
  Bij het landschappelijk op een goede manier inpassen van recreatieterreinen is het versterken van de biodiversiteit een vanzelfsprekend uitgangspunt. We kiezen voor gebiedseigen soorten passend bij de bodemkwaliteit en grondwaterstand ter plaatse. Dit geeft een stevige basis voor het verbeteren van de biodiversiteitswaarde omdat dit kansen geeft aan passende ecosystemen.

Eigen organisatie

 • Opstellen beheerplan ecologisch groenbeheer
  In het Groenbeleid- en beheerplan is versterken van de biodiversiteit uitgangspunt. We gaan dit verder uitwerken in het toepassen van meer diversiteit in soorten, het op orde brengen van de technische staat van het groen, het meer gefaseerd beheren, een natuurlijker manier van grasbeheer en het beter beheersen van de invasieve exoten.
 • Uitbreiden ecologisch maaibeheer van onder andere bermen en bloemweides
  In plaats van een standaard grasmengsel onderzoeken we waar we een geschikt bloemenmengsel kunnen zaaien, eventueel gemengd met gras. Een nulmeting biodiversiteit moet inzicht geven waar de meest kansrijke locaties liggen om een uitgebreid beheer toe te passen. Ook bij watergangen extensiveren we in overleg met het Waterschap waar mogelijk het maaibeheer beperkt kan worden (Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan.). Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een meer natuurvriendelijke inrichting. Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch beheer van bermen en watergangen waarborgen.
 • Opstellen gemeentelijke handreiking voor natuurinclusief bouwen en landschappelijke inpassing ontwikkelingen (plan voor realisatie, beheer en onderhoud)
  In 2024 stellen we een plan van aanpak op voor de Biodiversiteitsvisie. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma willen we een gemeentelijke handreiking met richtlijnen voor natuurinclusief bouwen en landschappelijke inpassing ontwikkelen. Hiermee willen we planmakers en ontwikkelaars stimuleren om rekening te houden met biodiversiteit bij ontwikkelen van plannen en het bouwen van woningen en in de (openbare) ruimte. Denk hierbij aan het realiseren van nestgelegenheid voor vogels aan gevels van woningen.