In het landschappelijk raamwerk ‘buitengebied in beweging’ is het specifieke karakter van het landschap van Schouwen-Duiveland vastgelegd en de landschappelijke ontwikkelruimte. Deze structuurvisie geeft aan wat de basiswaarden in het buitengebied van Schouwen-Duiveland zijn en hoe we deze waarden kunnen beschermen.

Het waterschap beheert een groot gedeelte van de beplantingen langs wegen in het buitengebied. Het onderhoud en de omvorming worden op een duurzame wijze uitgevoerd met respect voor het bestaande landschap en rekening houdend met de ecologische waarden. Het huidige areaal blijft behouden en er is ruimte voor veranderingen en verbeteringen in het bestaande assortiment.

Het Bomenplan Schouwen-Duiveland 2010 is niet meer van toepassing, wanneer het Groenbeleid- en beheerplan door de raad vastgesteld wordt (maart 2024).

De Zeeuwse bosvisie 2020 geeft handvaten voor zoekgebieden waar nieuw bos of houtige landschapselementen geplant kunnen worden. De ambitie is om landelijk voor 2030 het bosareaal met 10% uit te breiden. Voor Zeeland betekent dit een uitbreiding met ongeveer 410 ha.

In de Zeeuwse Bijenstrategie worden de knelpunten en kansen voor bijen geschetst en de activiteiten van het Platform Bijvriendelijk Zeeland kort beschreven. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft, zoals alle Zeeuwse gemeenten, de Zeeuwse Bijenstrategie ondertekend en ondersteunt projecten die burgers en bedrijven enthousiasmeren actief bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten.

Het Groenbeleids- en beheerplan Schouwen-Duiveland is een integraal groenplan, waarin staat hoe de gemeente de komende jaren het bestaande openbaar groen wil ontwikkelen en onderhouden. Het gaat hier voornamelijk om gemeentelijk groen binnen de bebouwde kom. Basis is de samenhang met klimaat (droogte, hitte en wateroverlast) en biodiversiteit.