De bodemkwaliteitskaart bevat de technisch-inhoudelijke onderbouwing voor het grondstromenbeleid. De beleidsregels zijn vastgelegd in de Nota bodembeheer. De regelingen in de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart gelden voor iedereen die in Schouwen-Duiveland te maken krijgt met graafwerkzaamheden, grondverzet of toepassen van grond en bagger binnen de gemeente.

Wij beschikken over een nota en beleidskaart met hierin de locaties waar mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) in de bodem kunnen voorkomen. De kaart is opgesteld op basis van historisch onderzoek en wordt regelmatig geactualiseerd.

Op Schouwen-Duiveland kun je nog echte duisternis ervaren. Duisternis is een gebiedskwaliteit die we willen behouden en zelfs versterken. Schouwen-Duiveland is trots op haar donkere, landelijke gebieden. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. Te veel verlichting heeft negatieve effecten op het landschap, de biodiversiteit en onze gezondheid.

We hanteren de richtlijn lichthinder om nieuwe ruimtelijke plannen te beoordelen op lichtverspreiding. We gaan hierbij uit van het principe

  1. niet verlichten
  2. dynamisch verlichten (alleen verlichten wanneer dat nodig is)
  3. gericht verlichten (alleen verlichten waar dit nodig is)
  4. bewust verlichten (niet overbodig veel licht verspreiden)

Lichtreclame en kunstverlichting worden zoveel mogelijk beperkt. We gaan zorgvuldig om met openbare verlichting. Aan de andere kant moet de openbare verlichting de verkeersveiligheid en sociale veiligheid wel kunnen waarborgen. Meer hierover is te lezen in het beleidsplan openbare verlichting (pdf, 972 KB).

We gaan zorgvuldig om met openbare verlichting. Aan de andere kant moet de openbare verlichting de verkeersveiligheid en sociale veiligheid wel kunnen waarborgen. Meer hierover is te lezen in het beleidsplan openbare verlichting (pdf, 972 KB).

De gemeenteraad heeft op 13-02-2016 het Beleid hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld.

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat over de kans dat een ongeval zich voordoet en het effect ervan.

Binnen onze gemeente zijn de autowegen N57 en N59 en de vaarroute Krammersluizen/ Zijpe aangewezen als transportroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het Basisnet. Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt op een zo veilig mogelijke manier.

De Risicokaart geeft inzicht in welke risico’s er zijn in uw omgeving. Bijvoorbeeld de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen.

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. Gemeenten moeten op 1 januari 2027 hun omgevingsvisie hebben vastgesteld.

De gemeente Schouwen-Duiveland is bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland.