Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen

 • Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving
  Het Rijk heeft een ruimtelijk afwegingskader voor de gebouwde omgeving ontwikkelt. Het instrument geeft meer duidelijkheid over waar en hoe gebouwd kan worden. Het Afwegingskader heeft als doel om bij bouwplannen meer rekening te houden met de grenzen van het water- en bodemsysteem. Het moet helpen om weloverwogen keuzes te maken bij het vormgeven van bouwplannen.
  Daarnaast is er een landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De landelijke maatlat geeft aan hoe klimaatadaptief bouwen er in de praktijk uitziet. Hoe beter de locatiekeuze met het oog op het water- en bodemsysteem, hoe makkelijker het ook zal zijn om een gebied klimaatadaptief in te richten en daarmee te voldoen aan de landelijke maatlat.
  Ook in Zeeland wordt onderzocht of er een ruimtelijk afwegingskader kan worden vastgesteld waardoor er nog meer inzicht ontstaat met welke uitdagingen je te maken krijgt bij ontwikkelingen op een bepaalde locatie, om op die manier bewuster te worden of de juiste locatie is gekozen voor deze ontwikkeling.
 • Uitvoeren lokale klimaatdialogen
  Er is met de stresstesten onderzoek gedaan door de gemeente welke effecten op welke locatie te verwachten zijn. Daarnaast zijn er diverse maatregelen in beeld die deze effecten kunnen verminderen. Tijdens een lokale klimaatdialoog willen we als gemeente in dialoog gaan met de omgeving om samen met hen te bepalen welke maatregelen op die locatie genomen moet worden. Een lokale klimaatdialoog wordt opgestart bij wat grotere werkzaamheden in de buurt (bv rioleringswerkzaamheden) om herinrichting daarna klimaatbestendig uit te kunnen voeren. Doel is om een dialoog te houden voordat er een definitief ontwerp is voor deze herinrichting, zodat er bij het ontwerpen rekening gehouden kan worden met lokale wensen en noodzakelijke aanpassingen.
 • Stimuleringsprogramma klimaatbestendige particuliere percelen
  Om te zorgen dat de gemeente klimaatbestendig wordt ingericht, zullen naast de gemeente ook andere partijen daar aan moeten meewerken. Te denken valt aan bedrijven, woningbouwvereniging, maar ook particulieren. De gemeente kan namelijk niet zelfstandig tuinen van derden aanpakken. Daarvoor is ze afhankelijk van de medewerking van derden. Met een stimuleringsprogramma willen we de bereidheid van derden vergroten. Te denken valt aan subsidies voor de aanschaf van regentonnen (regenton actie), maar ook het laten rijden van een tegeltaxi. Bij het verwijderen van verharding uit de tuin kan regenwater makkelijker de grond in en hoeft dit niet afgevoerd te worden. Vrijkomende tegels kunnen dan periodiek opgehaald worden door de tegeltaxi. (actie tegelwippen).
 • Klimaatadaptatie in dorpsvisies
  Het werken aan een klimaatbestendige gemeente is een taak voor ons allen. Vandaar is een hoofdstuk klimaatadaptatie in een dorpsvisie een goede zaak. Daarin kan worden aangegeven welke maatregelen getroffen (kunnen) worden die er voor zorgen dat het dorp minder last gaat hebben van de effecten van klimaatverandering. Maatregelen die wateroverlast kunnen beperken, die kunnen zorgen dat hitte gevoelige locaties kunnen worden aangepast, en dat er aandacht is voor onder meer de soort beplanting die wordt toegepast die droogte beter kan overleven.
  Daarnaast is het belangrijk dat er in een dorp een dialoog ontstaat over de maatregelen, zodat de aanpak een gedragen aanpak zal zijn.

Werken

 • Waterrobuust watersysteem
  Een van de doelstellingen die we als gemeente hebben is dat onze gemeente klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Dat betekent dat onze gemeente klaar is om de effecten van de klimaatverandering in de open ruimte, maar ook in het watersysteem op kunnen vangen. Dat betekent dat we klaar zijn om extremer weer op te kunnen vangen. Dus meer hemelwater kunnen verwerken, maar ook bij langere drogere perioden voldoende water beschikbaar blijft. Dat betekent dat we hier rekening mee houden bij onze nieuwe plannen, maar ook bij reconstructies of andere ontwikkelingen. Zodat we zoveel mogelijk werk met werk kunnen maken en geen aparte investeringen hiervoor hoeven te nemen.

Verblijven

 • Opstellen onderzoeksprogramma recreatieve sector
  Behalve onze bebouwde kommen en het landelijk gebied zal de klimaatveranderingen ook gevolgen hebben voor de recreatie sector. Ook zij zullen maatregelen moeten nemen om klimaatbestendig en waterrobuust te worden. Om de sector hierbij te ondersteunen wordt er gezamenlijk met de sector een onderzoeksprogramma opgesteld die hen daarbij kan helpen.

Eigen organisatie

 • Uitvoeren nieuwe stresstesten
  Periodiek worden er stresstesten uitgevoerd om te achterhalen welke effecten nog kunnen optreden en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Er kan namelijk een ander beeld ontstaan doordat er al maatregelen zijn genomen, maar ook doordat er meer kennis is over de effecten die we kunnen verwachten. Aan de hand van de stresstesten kan het uitvoeringsprogramma bijgesteld worden.
 • Klimaatbestendig uitvoeren werkzaamheden
  Met het vaststellen van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) heeft de gemeente aangegeven dat alle nieuwe werken klimaatbestendig en waterrobuust uitgevoerd moeten worden. Dat betekent dus dat bij rioleringswerkzaamheden, wegreconstructies of gewijzigde inrichting van de buitenruimte, rekening gehouden moet worden met de effecten van de klimaatverandering. Grotere kans op extreem weer met hevige buien, langduriger droog en vaker tropische temperaturen.
  Er zal een klimaatcheck moeten worden uitgevoerd om dit iedere keer weer te controleren of er voldoende rekening gehouden is in de plannen, zodat de juiste keuze en uitvoering kan plaatsvinden.