Wat gaan we daar voor doen?

  • Recreatieve aanvullingen Zeeuws zandfonds
    Als gemeente lopen we er tegen aan dat door het weer de stranden soms aangroeien en soms kleiner worden. Het Rijk heeft een beleid om Nederland niet kleiner te laten worden en indien nodig voor de waterveiligheid stranden aan te vullen, Hierdoor worden de stranden weer hoger worden waardoor die gedeelten bij hoogwater boven water blijven. Alleen als het strand verdwijnt en er geen waterveiligheid probleem is, is dit geen reden voor het rijk om extra zand aan te voeren. De Zeeuwse gemeenten zijn van mening dat het soms toch nodig is vanuit recreatief belang om die stranden toch te voorzien van extra zand. Hiervoor hebben ze gezamenlijk een recreatief zandfonds gerealiseerd waar uit deze zandaanvullingen betaald kunnen worden. Niet ieder jaar is er in iedere gemeente een dergelijke aanvulling noodzakelijk. Door gezamenlijk een fonds te vormen kunnen makkelijker geldmiddelen gevonden worden voor periodieke grotere zandaanvullingen. Daarom zal er een meerjarenprogramma opgesteld worden voor deze recreatieve zandaanvullingen. Met deze middelen proberen we de recreatieve stranden op orde te houden zodat er voldoende droog strand is voor de recreant bij hoogwater.
  • Planontwikkeling brede waterkerende landschappen.
    We onderzoeken nieuwe vormen van kustverdediging met het oog op Zeespiegelstijging. We staan open voor experimenten op dit gebied. We voeren in samenwerking met de Zuid-Westelijke Delta zo nodig pilots uit. De Kennis Community Oosterschelde (KCO) voert met ondersteuning van de gemeente een verkenning uit naar innovatieve waterkerende landschappen op Schouwen-Duiveland. Dit onderzoek wordt in de loop van 2024 afgerond.
  • Onderzoek naar wegenstelsel ten behoeve van crisisbeheersing
    Onze duinen en dijken zorgen er voor dat het zeewater wordt tegengehouden. Echter er blijft een kleine kans bestaan dat deze bescherming onvoldoende is en er toch een (plaatselijke) dijkdoorbraak kan plaatsvinden. Daarom wordt er nu niet alleen naar de dijk gekeken, maar ook naar de bestemming achter de dijk en waar nodig worden hier al maatregelen genomen om de effecten van een dijkdoorbraak te kunnen beperken. Maar als de dijk doorbreekt, zal er toch voor de crisisbeheersing een wegenstelsel moeten zijn om in het gebied te kunnen handelen. De Veiligheidsregio Zeeland wil hiervoor een plan maken. Dit plan wordt een van de komende jaren verwacht.