Risicodialoog

In 2018 en 2019 hebben alle gemeenten, waterschap en de provincie klimaatstresstesten uitgevoerd. Op 27 november 2019 heeft de regionale risicodialoog in Middelburg plaatsgevonden. Hier zijn veel kwetsbaarheden als het gaat om klimaatverandering besproken. Deze resultaten en de inzichten, die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, zijn gebundeld in de notitie Klimaatverandering, Zeeuwse risico‚Äôs in beeld.

Medewerkers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en Zeeuwse overheden namen deel aan het dialoog. In de notitie zijn de kwetsbaarheden voor klimaatverandering opgenomen die om een Zeeuwse aanpak vragen. De mogelijke acties om de kwetsbaarheden het hoofd te bieden zijn onderzocht. De acties die in deze notitie staan, zijn een 1e indicatie van zaken die in de strategie opgenomen kunnen worden.

Lokale risicodialoog

In Zeeland is afgesproken dat er zowel regionale als lokale risicodialogen plaatsvinden. De lokale risicodialogen gebeuren als er ergens wat aan de openbare ruimte moet veranderen. Dat kan zijn door werkzaamheden aan het riool, herbestrating of planvorming zoals een dorpsvisie of structuurplan. We gaan in dialoog met direct betrokkenen over hoe de omgeving aangepast kan worden zodat er een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving ontstaat. De eerste lokale risicodialoog in onze gemeente vond plaats in Bruinisse als onderdeel van het Europees project Stars2Cs.

De basis van de verplichting om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn is het Deltaprogramma. In 2018 is het Deltaplan ruimtelijke adaptatie verschenen.

Om iedereen te helpen met deze opdracht is er een website over ruimtelijke adaptie opgezet. Op deze site staat veel informatie over ruimtelijke adaptatie.