Energieambitie

Hoe kunnen we duurzaam energie opwekken en hoe kunnen we besparen? Verschillende overheden denken hier over na. Schouwen-Duiveland heeft een energie-agenda, Nederland een klimaatakkoord en in de provincie werken we samen aan een Regionale Energiestrategie.

Energie-agenda Schouwen-Duiveland

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast voor de jaren 2018 tot en met 2023. Het einddoel is energieneutraal te zijn in 2040. Dat wil zeggen dat binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er voor het totale energiegebruik binnen de gemeentegrenzen nodig is. Dit is dus de hoeveelheid elektriciteit, de warmtevraag maar ook de mobiliteit.

Alleen lukt het ons niet om dit te bereiken. Dit moeten we samen met ondernemers en inwoners doen. In het 1e deel van de Energieagenda (pdf, 806 KB) staan de acties waaraan diverse partijen in de komende 5 jaar gaan werken om daarmee een stap te maken om energieneutraal te worden. In het 2e deel van de Energieagenda (pdf, 2.09 MB) worden de ambitie en de concrete opgave toegelicht. De rol van de gemeente is stimulerend en faciliterend. Natuurlijk willen wij zelf ook het goede voorbeeld geven, dit doen we door activiteiten te ondernemen die energie besparen en duurzame energie op te wekken.
Er is ook een samenvatting van de Energieagenda (pdf, 282 KB) beschikbaar.

Energiebalans

Eens per jaar brengen wij een energiebalans (pdf, 310 KB) uit. In deze balans kunt u lezen hoeveel energie er op het eiland gebruikt wordt en hoeveel duurzame energie er opgewekt wordt. Dit document laat zien of wij op koers liggen om onze ambitie 'een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040' ook daadwerkelijk te bereiken. 

Regionale energie strategie Zeeland

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49 % in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zeeland is 1 van de RES Regio’s.

In 2018 en 2019 werken diverse partijen aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland, ook de gemeente Schouwen-Duiveland werkt mee. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stellen zij een strategie op voor een energieneutraal Zeeland. Alle informatie over deze opgave en het proces is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl.